NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Stanowisko z dnia 8 maja 2007r.

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 8 maja 2007r.

 

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przyjmuje z nadzieją zapowiedzi wdrożenia szerokich inwestycji mogących tworzyć nowe miejsca pracy w związku z możliwością przyznania środków unijnych na lata 2007-2013 oraz ulokowania między innymi w Polsce Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012.

Wierząc, że ostateczny bilans tych inwestycji będzie korzystny dla kraju, należy zwrócić uwagę na szereg zagrożeń mogących zagrozić stabilności ekonomicznej i społecznej. Należą do nich między innymi:

  1. Niebezpieczeństwo wzrostu cen, szczególnie w obszarze materiałów i artykułów budowlanych. Pierwsze niepokojące symptomy tego zjawiska są już widoczne. Zjawisko to grozi podniesieniem stóp procentowych i pogorszeniem i tak złej sytuacji mieszkaniowej oraz inwestycyjnej przeciętnego mieszkańca kraju.
  2. Niebezpieczeństwo dumpingu socjalnego. Zapowiadane już otwarcie polskiego rynku pracy dla obcokrajowców, również spoza Unii Europejskiej spowodować musi obniżenie standardów zatrudnienia. Przy kilkunastoprocentowej stopie bezrobocia i imporcie taniej siły roboczej, efektem będzie petryfikacja negatywnych zjawisk społecznych, emigracji, praktycznego zamrożenia płac, pogłębiania zjawiska wykluczenia społecznego.

Wymienione w sposób sygnalny niebezpieczeństwa bez stosownych kroków zapobiegawczych, spowodować mogą to, że mieszkańcy kraju w niewielkim stopniu będą beneficjentami rozwoju gospodarczego.

Sygnalizując wymienione niebezpieczeństwa, Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oczekuje od odpowiednich organów państwa podjęcia decyzji zapobiegających opisanym zjawiskom. Dotyczy to szczególnie uruchomienia mechanizmów zabezpieczających podaż towarów i artykułów inwestycyjnych i standardów pracy i płacy.

 

Za Zarząd
(-) Waldemar Bartosz
Przewodniczący

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego