NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Dokumenty 2018r.

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 2 października 2018 r.


Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wypełniając decyzję Regionalnego XX Walnego Zebrania Delegatów (Stanowisko nr 2 XX WZD) apeluje do członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” o udział w najbliższych wyborach samorządowych.
Jednocześnie Zarząd Regionu upoważnia powiatowe Rady Delegatur NSZZ „Solidarność” do określenia i wsparcia tych list wyborczych i tych kandydatów, którzy dotychczasową swą działalnością dowiedli, że sprawy społeczne, w tym prawa pracownicze, są dla nich priorytetem.
Nadchodzące wybory samorządowe poprzez obywatelską aktywność przybliżają realizację programu I Krajowego Zjazdu Delegatów pt. „Samorządna Rzeczpospolita”.Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY


Uchwała Nr 5/2018
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 2 października 2018 r.


Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zatwierdza Strategię działania Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na lata 2018-2022. Treść dokumentu w załączeniu.
 

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY


Stanowisko nr 1
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 4 września 2018 r.


Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym niepokojem obserwuje sytuację zaistniałą w Chemar Armatura Sp. z o.o. w Kielcach. Demontaż maszyn, zwolnienia pracowników oraz zaprzestanie (częściowe) produkcji, a ponadto brak dialogu ze związkiem zawodowym musi budzić obawy o przyszłość firmy. Do najbardziej drastycznych działań podejmowanych przez organy spółki (z większościowym udziałem niemieckiego inwestora: PROVALVE) zaliczyć należy:
1. Zwolnienie (tylko w ostatnim okresie) dwunastu pracowników w tym siedmiu w trybie pilnym, ze zwolnieniem ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.
2. Jednostronne rozwiązanie przez pracodawcę Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i uporczywe odmawianie rokowań ze stroną związkową nad nową Umową. Nie podejmowanie rozmów ze stroną związkową na temat sytuacji w firmie oraz brak odpowiedzi na pisma NSZZ „Solidarność” kierowane w tej sprawie do pracodawcy. Lekceważące zachowanie pracodawcy świadczy dobitnie o braku jego dobrej woli do dialogu i współpracy ze związkiem.
3. Demontaż oraz wywóz kilkudziesięciu (ok. 30) sprawnych technicznie i wykorzystywanych w procesie produkcyjnym maszyn wraz z oprzyrządowaniem.
4. Zaprzestanie przez spółkę (pomimo składanych zamówień) produkcji na rynek polski.
Powyższe działania muszą budzić najgłębsze zaniepokojenie NSZZ „Solidarność” oraz pracowników spółki o przyszłość ich firmy. Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do organów spółki o natychmiastowe zaprzestanie tych szkodliwych działań. Jednocześnie Zarząd Regionu zwraca się do stosownych organów kontrolnych państwa o sprawdzenie, czy opisane działania są zgodne z obowiązującym prawem. Jednocześnie Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje udzielenie wszelkiej pomocy pracownikom spółki (w tym prawnej), w obronie ich miejsc pracy, praw pracowniczych i związkowych.Za Zarząd
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
Mieczysław Gójski
 


 

Uchwała nr 4/2018
Zarządu Regonu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 20 sierpnia 2018 r.


Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w związku ze zmianami w składzie Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w kadencji 2018-2022, postanawia wycofać ze składu Regionalnej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność”:

1. Krzysztofa Grabowca,
2. Bogusława Nowaka,
3. Tomasza Moskwę.

Jednocześnie na zwolnione miejsca powołuje:

1. Wojciecha Krasuskiego,
2. Rafała Pacanowskiego,
3. Piotra Ryka.


Za Zarząd
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
Uchwała Nr 3/2018
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 20 sierpnia 2018 r.


Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na podstawie § 22, ust. 3 Statutu NSZZ „Solidarność” oraz uchwały nr 7 XIX KZD i Uchwały KK nr 58/2001 w/s standardów funkcjonowania Regionów postanawia:

1. Zawiesić na czas nieokreślony pracę:
- Działu Projektów Europejskich,
- Świętokrzyskiego Klubu Pracy funkcjonującego w ramach Działu Pomocy Lokalnej;

2. Przyjąć strukturę Zarządu Regionu wraz z kompetencjami i obsadę personalną w kadencji 2018 – 2022.
 

Za Zarząd
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
 

STRUKTURA ZARZĄDU REGIONU
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
NA LATA 2018-2022

Podział

Terytorialny

Problemowy

Delegatury ZR

Szef Delegatury

Dział

Odpowiedzialny Członek Prezydium ZR

Kielce

Mieczysław Gójski

 

I. Dział Pomocy Związkowej

- Pomoc doradczo-ekspercka

- Porady prawne

- Zastępstwa procesowe

- Szkolenia związkowe

- BHP

- Uzwiązkowienie

 

Kazimierz Pasternak

Koordynacja – WALDEMAR  BARTOSZ

Skarżysko-Kamienna

Bogdan Ryś

Ostrowiec Św.

Wojciech Krasuski

II. Dział Pomocy Lokalnej

- Pomoc bezrobotnym

- Pomoc charytatywna

 

Waldemar Bartosz

Starachowice

Marian Ferenc

Staszów

Joanna Dróżdż

 

III. Dział Promocji Związku

- Informacja wewnątrzzwiązkowa

- Współpraca z mediami

- Kontakty z instytucjami i organizacjami

- Imprezy masowe

 

Mieczysław Gójski

Końskie

Helena Obara

Busko-Zdrój

Piotr Ryk

 

IV. Dział Projektów Europejskich

- Tworzenie projektów europejskich

- Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej

- Współpraca z instytucjami i organizacjami

 

Zawieszony

Jędrzejów

Krystyn Toczyłowski

Włoszczowa

Rafał Pacanowski

V. Zespół Obsługi Regionu

- Administracja i kadry

- Ewidencja i dokumentacja

- Majątek i finanse

- Legitymacja Członkowska

Krzysztof Borkowski

Pińczów

Grzegorz Cieślak

  

Uchwała nr 2/2018
Zarządu Regonu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 03.07.2018r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zgłasza kandydaturę Pana Jerzego Borowca, zam. w Ostrowcu Świętokrzyskim do odznaczenia „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.
Uzasadnienie wniosku w załączeniu.Za Zarząd
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”


UZASADNIENIE

Kol. Jerzy Borowiec był współzałożycielem NSZZ „Solidarność" w Hucie im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim w sierpniu 1980 roku. Od 30 grudnia 1980 roku był przewodniczącym NSZZ „Solidarność" Wydziału Energetycznego Zakładu Metalurgicznego w/w Huty.
W dniu 11.03.1983 roku został skazany na jeden rok pozbawienia wolności prawomocnym wyrokiem sądu PRL za to, że „działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami i będąc członkiem NSZZ „Solidarność" pomimo zawieszenia jej działalności, współorganizował strajk okupacyjny w dniach od 13 do 15 grudnia 1981 r. w Zakładzie Metalurgicznym Huty im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim".
Od 1.05.1989 r. Przewodniczący NSZZ „Solidarność" Wydziału T44 Huty Ostrowiec. Od 1.11.1991 Przewodniczący Wydziałowy FEO Huty Ostrowiec.
Wielokrotny Delegat na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność" Huty Ostrowiec oraz Walne Zjazdy Delegatów Regionu Świętokrzyskiego.
Po restrukturyzacji Huty został współzałożycielem i prezesem Zarządu Spółki Pracowniczej „ELEKTROHUT". Spółka istniała 20 lat i zatrudniała 20 osób.
Cały czas utrzymywał kontakt z NSZZ „Solidarność". Był bardzo zaangażowany w pomoc przy budowie Pomnika upamiętniającego strajk ostrowieckich hutników w grudniu 1981 roku. Zapewnił m.in. usługi transportowe, przewóz ludzi, prace ziemne i pomieszczenie do wykonania w/w pomnika.
Już jako emeryt zapewnia ciągłą pomoc dla Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność" (m.in. pomoc finansowa) oraz pomaga finansowo w organizowaniu corocznej akcji „Lato z Solidarnością". W ramach tej akcji z letniego wypoczynku skorzystało kilkaset biednych dzieci.
Kol. Jerzy Borowiec został również umieszczony w rysunkach Tadeusza Kurka na wystawie „Ludzie Niezwykli dla Ostrowca Świętokrzyskiego".
Za prowadzenie swojej działalności na rzecz NSZZ „Solidarność" oraz odzyskania niepodległości, na wniosek Delegatury Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność", otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Honorową Odznakę „Semper Fidelis", Honorową Odznakę Działacza Opozycji Antykomunistycznej oraz tytuł Osoby Represjonowanej z powodów politycznych.
 Stanowisko
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 2 sierpnia 2018 r.


Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym niepokojem przyjmuje informację o zagrożeniu funkcjonowania PKS sp. z o.o. w Staszowie.
Próby uzdrawiania trudnej sytuacji tego jedynego przewoźnika lokalnego, podejmowane od kilku lat przez Zarząd i załogę firmy są zagrożone. Zagrożenie to wynika z niebezpieczeństwa wykluczenia tej firmy z przewozów szkolnych w gminie Staszów.
Stan taki grozi likwidacją miejsc pracy na dość trudnym rynku pracy, utratą jedynego lokalnego przewoźnika, którego właścicielem jest Miasto i Gmina Staszów. Bez względu na okoliczności, odpowiedzialność spoczywa na właścicielu – czyli na Mieście i Gminie Staszów.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do Burmistrza Staszowa, do Rady Miejskiej i Gminy w Staszowie o odpowiedzialne decyzje ratujące firmę.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje wszelką pomoc prawną i logistyczną dla pracowników PKS sp. z o.o. w Staszowie i apeluje do wszystkich struktur „Solidarności” w Delegaturze Staszów o gesty solidarności z tymi pracownikami.


Za Prezydium
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

 
Uchwała nr 62/2018
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 8 maja 2018 r.


Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przyjmuje Sprawozdanie Zarządu Regionu za okres 2014-2018. Tekst sprawozdania w załączniku.


Za Zarząd
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

 
Uchwała Nr 60a/2018
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 10 kwietnia 2018r.


Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” postanawia zwołać sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na dzień 27 czerwca 2018 r.


Za Zarząd
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 6 marca 2018r.


Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z niepokojem przyjmuje pojawiające się w mediach informacje przedstawiane przez Zastępcę Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, która reprezentuje w niej Związek Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.
Wynika z nich, iż planowane zmiany zmierzają w kierunku dalszej liberalizacji prawa pracy, ograniczając w znacznym stopniu i tak szczupłe prawa pracownicze.
Szczególny niepokój budzi zamach na istniejące układy zbiorowe pracy, wprowadzając mechanizm wygasania ich po trzech latach funkcjonowania.
Podobne zaskoczenie i dezaprobatę budzi pomysł pozbawienia pracowników dysponowania pieniędzmi wypracowanymi w ramach prac ponadwymiarowych, tworząc tzw. „konta osobiste”, dysponentem których byliby pracodawcy.
Do symbolu tych zmian należy pomysł odpracowywania nawet kilkuminutowych przerw na tzw. papierosowe.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przestrzega decydentów przed realizacją tych planów, które muszą się wówczas spotkać z jednoznaczną reakcją Związku i wszystkich pracowników.

Za Zarząd
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 6 lutego 2018r.


Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym niepokojem przyjmuje informację o zamiarze zwolnień grupowych w Skanska S.A. Zapowiedź zredukowania zatrudnienia o 2 500 osób w konsekwencji stanowić będzie potężne uderzenie w rynek pracy, w przyszłość tysięcy rodzin. W sposób szczególny zaniepokojenie budzi ograniczenie działalności firmy, również w tych segmentach, które są usytuowane w regionie świętokrzyskim (filia regionu inżynierskiego i budownictwa ogólnego).
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje pomoc merytoryczną dla Komisji Międzyzakładowej w Skanska S.A. w trakcie negocjacji tych kwestii z pracodawcą a także wszelką pomoc logistyczną w przypadku braku porozumienia.

Za Zarząd
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
Uchwała nr 60/2018
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
z dn. 6 lutego 2018r.Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" przyjmuje budżet na rok 2018 według załącznika.

Za Zarząd
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"


 
Stanowisko
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dn. 23 stycznia 2018 r.


Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z niepokojem przyjmuje informację o poddanie pod ocenę Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie pisma Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Sędziszowie do pracodawcy – dyrektora ww. placówki.
Działanie to wykracza poza kompetencje prawne Rad Pedagogicznych (Ustawa prawo oświatowe z 2016 r., art. 70) zarówno co do kompetencji stanowiących jak i opiniodawczych, jest więc naruszeniem prawa.
Również okoliczność ta narusza prawa związku zawodowego (Ustawa z związkach zawodowych, art.1, ust. 2) co do jego niezależności. Ponadto działanie takie w swym wymiarze społecznym stanowi podważenie partnerstwa: pracodawca – związek zawodowy – co w skutkach powoduje niepokoje oraz poczucie zastraszenia członków Związku.
W związku z przywołanymi faktami, Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się zaprzestania podanych praktyk a od organu prowadzącego i nadzoru pedagogicznego oczekujemy jasnego stanowiska w tej sprawie.
Jednocześnie Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje wobec Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Sędziszowie oraz skupionych w niej członków Związku, wszelką, prawem dozwoloną pomoc.

Za Prezydium
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"
Stanowisko
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
z dn. 9 stycznia 2018 r.


Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w pełni popiera cel i działania Komitetu Obrony Oddziału Pediatrycznego Szpitala w Jędrzejowie.
Decyzja o zamknięciu tego Oddziału, która może skutkować jego likwidacją jest nie do zaakceptowania z punktu widzenia społecznego. Dotyczy to bowiem jednego z największych powiatów w województwie, obejmującego dziewięć gmin, zamieszkałych przez prawie 90 tys. Osób.
Pozbawienie w tej sytuacji opieki szpitalnej dzieci stanowi zagrożenie dla ich zdrowia a nawet życia.
NSZZ „Solidarność” realizując cele statutowe, w tym „ochronę interesów zdrowotnych” deklaruje swe poparcie w każdej niezbędnej formie zaaprobowanej przez Komitet Obrony Oddziału Pediatrycznego Szpitala w Jędrzejowie.
 
Za Zarząd
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność" 
 
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego