NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Najczęściej zadawane pytania

11. Gdzie zapisane są prawa, obowiązki osób zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”?
Wszystkie prawa i obowiązki członka NSZZ „Solidarność” zapisane są w Statucie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

12. Jak dzieli się władza w Związku?
W Związku i jego jednostkach organizacyjnych funkcjonują następujące rodzaje władz:

 1. władza stanowiąca,
 2. władza wykonawcza,
 3. władza kontrolna.

13. Jak wyodrębnia się poszczególne rodzaje władzy na szczeblu zakładowym i regionalnym?

 1. Władzą stanowiącą w zakładowych (międzyzakładowych) organizacjach związkowych są zebrania członków lub delegatów, na płaszczyźnie regionu jest to Regionalne Zebranie Delegatów.
 2. Władzą wykonawcza w zakładowych (międzyzakładowych) organizacjach związkowych są komisje zakładowe (międzyzakładowe), w regionie Zarząd Regionu.
 3. Władzą kontrolną w zakładowych (międzyzakładowych) organizacjach związkowych są międzyzakładowe komisje rewizyjne, w regionach Regionalne Komisje Rewizyjne.

14. Ile lat trwa kadencja władz związkowych?
Kadencja każdej władzy trwa cztery lata z tym, że terminy wyborów na daną kadencję dla władz poszczególnych szczebli określa uchwała Komisji Krajowej. W wyjątkowych przypadkach Komisja Krajowa może przedłużyć lub skrócić czas trwania kadencji poszczególnych władz, nie więcej jednak niż o 4 miesiące. Wyboru na nową kadencje dokonuje się w terminach wyznaczonych przez Komisje Krajową, niezależnie od momentu pierwszego posiedzenia danej władzy w poprzedniej kadencji.

15. Od kiedy należy datować początek nowej kadencji władz związkowych?
Początkiem kadencji władzy jest moment rozpoczęcia pierwszego posiedzenia tej władzy w nowej kadencji. Władza wykonawcza i kontrolna jest uprawniona do odbycia swego pierwszego posiedzenia w nowej kadencji, jeżeli dokonano wyboru co najmniej połowy jej członków wybieranych przez władzę stanowiącą danej jednostki organizacyjnej. Kadencja prezydium danej władzy jest identyczna z kadencją tej władzy.
Początek kadencji danej władzy jest jednocześnie momentem zakończenia poprzedniej kadencji.

16. Jakie prawa posiada członek NSZZ „Solidarność”?
Członek Związku ma prawo do korzystania z pomocy Związku w obronie praw pracowniczych i obywatelskich, otrzymywania pomocy, w tym finansowej, w okresie pozostawania bez pracy ze względu na prowadzoną działalność związkową. Każdy członek Związku ma prawo wybierania i bycia wybieranym do władz Związku oraz do występowania z wnioskami i postulatami do władz Związku. Osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” mają prawo do  informacji o decyzjach i innych działaniach władz Związku oraz wglądu do dokumentów dotyczących ich osoby, a także do obrony w przypadku postawienia mu zarzutów w sprawach wewnątrzzwiązkowych oraz do uczestniczenia w zebraniach, na których podejmowane są decyzje dotyczące ich osoby. Członek Związku zatrudniony u kilku pracodawców, objętych działaniem różnych podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, ma prawo do obrony swoich praw wobec pracodawców przez podstawowe jednostki organizacyjne Związku działające u tych pracodawców.

17. Jakie są obowiązki wobec Związku osoby zrzeszonej w NSZZ „Solidarność”?
Każdy członek Związku zobowiązany jest do przestrzegania Statutu i uchwał władz Związku oraz do płacenia składek związkowych, a także do brania udziału w zebraniach jednostek organizacyjnych, do których należy oraz w posiedzeniach władz Związku, do których został wybrany. Ponadto osoba zrzeszona w NSZZ „Solidarność” zobowiązana jest do solidarnego uczestnictwa w akcjach prowadzonych przez Związek oraz nie podejmowania akcji, które naruszają dobre imię NSZZ „Solidarność”.  

18. Ile wynosi składka członkowska?
Zgodnie z Uchwałą Nr 5 XIX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” miesięczna składka członkowska dla osób będących w stosunku pracy wynosi 0,82% miesięcznych przychodów z uwzględnieniem dodatków płacowych oraz pobieranych zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Składka dla osób uzyskujących dochody z innego tytułu niż stosunek pracy wynosi 8zł przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 1000zł, przy miesięcznym dochodzie przekraczającym 1000zł wynosi  8 zł plus 1zł za każde 100zł dochodu powyżej 1000zł. Składka członkowska dla emerytów, rencistów oraz osób przebywających na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych wynosi 2zł przy miesięcznych świadczeniach nie przekraczających 500zł, przy świadczeniach powyżej 500zł wynosi 2zł plus 0,50zł za każde 100zł powyżej 500 zł,

19. Jak wygląda podział środków ze składki członkowskiej?
Uchwała finansowa Związku ustala następujący podział środków uzyskanych z miesięcznych składek członkowskich:

 • 60% środków pozostaje do dyspozycji podstawowej jednostki organizacyjnej, z zastrzeżeniem § 4 Statutu, który mówi, iż władza stanowiąca sekcji lub sekretariatu branżowego, może uchwalić wysokość składki należnej danej sekcji lub sekretariatowi od jednostek organizacyjnych Związku wchodzących w ich skład.
 • 40% środków przekazywane jest zarządowi regionu, z czego do dyspozycji zarządu regionu pozostaje 25%, natomiast zarząd regionu przekazuje:
  a) 10% Komisji Krajowej, z czego 2% przeznaczane jest na działalność krajowych sekretariatów branżowych i Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, a 8 % pozostaje do dyspozycji Komisji Krajowej,
  b) 2,5% na rzecz regionalnego funduszu strajkowego,
  c) 2,5% na rzecz Krajowego Funduszu Strajkowego.

Dla organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” działających w zakładach pracy chronionej ustalono następujący podział środków:

 • 85% środków pozostaje do dyspozycji podstawowej jednostki organizacyjnej, z zastrzeżeniem cytowanego powyżej § 4 Statutu.
 • 15% środków przekazywane jest zarządowi regionu, z czego do dyspozycji zarządu regionu pozostaje 8%, natomiast zarząd regionu przekazuje:
  a) 2% Komisji Krajowej,
  b) 2,5% na rzecz regionalnego funduszu strajkowego,
  c) 2,5% na rzecz Krajowego Funduszu Strajkowego.

20. Czy podstawowa jednostka organizacyjna Związku może uchwalić wyższą składkę członkowską?
Tak, zgodnie z §2 ust. 1 Statutu władza stanowiąca podstawowej jednostki organizacyjnej Związku może uchwalić wyższą składkę członkowską dla członków swojej organizacji, która nie może jednak przekroczyć 200 % składki określonej w § 1 Statutu. Środki uzyskane tego tytułu pozostają w dyspozycji podstawowej jednostki organizacyjnej Związku. Ponadto władza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej Związku może, w wyjątkowych przypadkach, na pisemny wniosek zainteresowanego członka Związku, uchwalić dla niego niższy wymiar składki członkowskiej lub nawet ją zawiesić na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Okres, na który udzielono zezwolenia na obniżenie składki członkowskiej lub jej zawieszenie, może zostać wydłużony na wniosek ponownie złożony przez zainteresowanego członka Związku. Każdy taki wnioski rozpatrywany jest indywidualnie.

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego