NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Wybory 2014-2018


Wzory dokumentów wyborczychWybory na kadencję 2014-2018

 

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność uchwaliła kalendarz wyborczy na kadencję 2014 – 2018. Zgodnie z tym kalendarzem wybory władz organizacji zakładowych, międzyzakładowych, oddziałowych, podzakładowych i zakładowych organizacji koordynacyjnych NSZZ "Solidarność" odbędą się w terminie od 1 listopada 2013 roku do 31 marca 2014 roku.

 

W tym terminie wybrani będą również delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu lub elektorzy według klucza wyborczego określonego w Uchwale Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" oraz delegaci na WZD sekcji branżowych regionalnych lub krajowych według klucza określonego przez stosowne rady sekcji branżowych.

W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku odbędą się wybory władz regionów oraz delegatów na KZD.

W terminie od 1 do 30 kwietnia 2014 roku zostaną przeprowadzone wybory władz sekcji regionalnych branżowych, problemowych, władz regionalnych sekretariatów branżowych, delegatów do kongresu regionalnego sekretariatu branżowego oraz delegatów na WZD krajowej sekcji branżowej.

 

UWAGA

O terminie i miejscu zebrania wyborczego władza wykonawcza wymienionych jednostek organizacyjnych obowiązkowo powiadamia Regionalną Komisję Wyborczą nie później niż 14 dni przed zebraniem.

Również uprawnieni do udziału w zebraniach wyborczych członkowie/delegaci muszą być powiadomieni co najmniej 14 dni przed zebraniem o terminie i miejscu zebrania w sposób przyjęty w danej jednostce organizacyjnej możliwy do zweryfikowania w sytuacjach odwoławczych.

 

Wszystkie dokumenty, druki i formularze potrzebne do przeprowadzenia wyborów są dostępne do pobrania ze strony internetowej Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" www.solidarnosc.home.pl w zakładce Wybory 2014-2018. Regionalna Komisja Wyborcza zwraca się z apelem o nieodkładanie zebrań wyborczych na ostatnie tygodnie ustalonego harmonogramu.

Terminy wyborów należy zgłaszać do Regionalnej Komisji Wyborczej Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", Kielce, ul. Planty 16A, tel. 41-34-477-03, fax: 41-34-417-38, e-mail: solidarność@home.pl

 


 
 
 
Uchwały Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
dotyczące wyborów w Związku w kadencji 2014-2018
 
 
Uchwała Nr 66/2013
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność
z dnia 8 października 2013
 
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na podstawie § 52 Statutu NSZZ „Solidarność” i § 73 Ordynacji Wyborczej (Uchwała KK Nr 20/2013 ws. Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”) postanawia:
 
1. Jeden mandat Delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przypada na rozpoczętą liczbę 150 członków Związku w podstawowej jednostce organizacyjnej z rejestru w Zarządzie Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” – z zastrzeżeniem pkt 2.
 
2. Minimalna liczba członków Związku tworząca okręg wyborczy wynosi 75 członków.
 
3. Tabelaryczną zależność liczby wybieranych Delegatów na WZD Regionu określającą liczbę członków Związku zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
 
4. W podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku z rejestru w Regionie Świętokrzyskim NSZZ „Solidarność” i zrzeszających poniżej 75 członków, jeden elektor wybierany jest na każdą rozpoczynającą się liczbę 10 członków Związku.
 
5. Ostateczny termin rejestracji przez Regionalną Komisję Wyborczą protokołów z wyboru elektorów na zebrania wyborcze w okręgach łączonych upływa16 kwietnia 2014r.
 
6. Ostateczny termin rejestracji protokołów z wyborów Delegatów na WZD Regionu w kadencji 2014-2018 przez Regionalną Komisję Wyborczą upływa 6 maja 2014r.
 
7. Warunkiem rozpoczęcia procedury wyborczej a także rejestracji danej organizacji związkowej jest wywiązywanie się z obowiązku odprowadzania składek członkowskich.
 
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2013
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 8 października 2013r.
 
Tabelaryczna zależność wybieranych Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” uwzględniająca liczbę członków Związku w danym okręgu wyborczym przedstawia się następująco:
 
Lp.
Liczba członków zrzeszonych w organizacji związkowej
Liczba wybieranych
 w trybie bezpośrednim
Delegatów na WZD Regionu
1.
75-150
1
2.
151-300
2
3.
301-450
3
4.
451-600
4
5.
601-750
5
6.
751-900
6
7.
901-1050
7
8.
1051-1200
8
9.
1201-1350
9
 
 
Za Zarząd
 
(-)Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
 
 
 
Uchwała Nr 67/2013
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność
z dnia 8 października 2013
 
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” działając na podstawie Ordynacji Wyborczej (Uchwała KK Nr 20/2013 w sprawie Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, § 84 ust. 1) powołuje Regionalną Komisję Wyborczą w następującym składzie:
 
1. Czeczot Andrzej,
2. Ferenc Marian,
3. Gójski Mieczysław,
4. Grabowiec Krzysztof,
5. Moskwa Tomasz,
6. Nowak Bogusław,
7. Obara Helena,
8. Pasternak Kazimierz,
9. Pawlik Andrzej,
10. Powałkiewicz Mariusz,
11. Ryś Bogdan,
12. Toczyłowski Krystyn.
 
Na przewodniczącego RKW został powołany Kazimierz Pasternak.
Za Zarząd
 
(-)Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
 
Stanowisko Nr 1/2013
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 8 października 2013
 
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się z apelem do zakładowych/międzyzakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” dokonujących wyboru delegatów na zakładowe/międzyzakładowe zebranie delegatów NSZZ „Solidarność” o uwzględnienie zasady reprezentatywności na etapie zarówno tworzenia okręgów wyborczych jak i ustalania „klucza wyborczego” umożliwiającej posiadanie przez poszczególne grupy pracownicze zrzeszone w NSZZ „Solidarność” swoich reprezentantów na zakładowych/międzyzakładowych zebraniach delegatów.
Za Zarząd
 
(-)Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”


 

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego