NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 37(676)

 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Co zrobić, jeśli w zakładzie prowadzona jest podwójna ewidencja czasu pracy i pracownik podpisuje tę niezgodną ze stanem faktycznym? Czy jest to fałszowanie dokumentów?

   

  Tak, jest to fałszowanie dokumentów, za które grożą określone sankcje karne. Proponuję jak najszybciej zainteresować sprawą najbliższą placówkę Państwowej Inspekcji Pracy. Jej pracownicy dysponują uprawnieniami kontrolnymi w tym zakresie oraz mają możliwość nałożenia...

  czytaj więcej
 • Skracanie okresów wypowiedzenia - Łukasz Czarniecki

  Skracanie okresów wypowiedzenia

  Łukasz Czarniecki

   

  Skracanie okresów wypowiedzenia nastąpić może tylko i wyłącznie zgodnie z przepisami prawa. Może nastąpić zarówno na skutek porozumienia stron, jak również i okoliczności niezależnych od pracownika.

  Długość okresów wypowiedzenia umów o pracę uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju umów zawartych na czas nieokreślony, również od stażu pracy u danego pracodawcy. Zasadniczo nie...

  czytaj więcej
 • Z urlopu nie można rezygnować - Kazimierz Pasternak

  Z urlopu nie można rezygnować

  Kazimierz Pasternak

   

   

  Urlop wypoczynkowy jest jednym z podstawowych praw pracowniczych. Z urlopu wypoczynkowego pracownik nie może zrezygnować. W okresie zatrudnienia nie może otrzymywać z tego tytułu ekwiwalentu pieniężnego. Pracodawca nie może wynagradzać pracownika w zamian za przysługujący urlop zatrudnionemu. Pracownik ma ustawowe gwarancje do korzystania z urlopu wypoczynkowego w naturze. Kodeks pracy wymaga od pracodawcy udzielenia pracownikowi...

  czytaj więcej
 • Biznes bez sumienia - Kazimierz Pasternak

  Biznes bez sumienia

  Kazimierz Pasternak

   

  Dla wielu kariera biznesowa oznacza jeden wielki front walki z wszelkimi przeciwnościami, otoczeniem, środowiskiem. To ciągły wyścig z czasem i konkurentami. Współczesny polski biznesmen stara się często wyprzedzić swoich konkurentów w innych, bardziej zamożnych krajach. Dąży do coraz większych fortun, pozycji i biznesowego splendoru dającego określoną, wysoką pozycję na lokalnych i krajowych salonach. Chce jak najszybciej uzyskać...

  czytaj więcej
 • Kolejne propozycje - Waldemar Bartosz

  Kolejne propozycje

  Waldemar Bartosz

   

  Zupełnie niedawno Minister Pracy i Polityki Społecznej zaskoczyła opinię publiczną pomysłem na nowelizację Kodeksu Pracy. Co prawda nie jest to żadne novum, raczej odgrzewane pomysły dalszego pomniejszania praw pracowniczych. Jest to więc nic innego jak kontynuacja projektów na tzw. liberalizację Kodeksu Pracy, rozpoczętą przez rządy SLD. Wydawało się już, iż te zapędy sczezły na niczym. Okazuje się, że nie. Pomysły na dalszą liberalizację prawa...

  czytaj więcej
 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”

  Komentarz na VI NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU ROK „A” (NIEDZIELĘ PALMOWĄ CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ),(16 marca 2008r.)

  Iz 50, 4-7; Flp 2, 6-11; Mt 26, 14-27, 66

   

   

  Jeszcze dziś dla wielu Kościół jest zbędny. Można go lekceważyć, prześladować. W życiu Kościoła istniały różne okresy, bywało, że okazał się słaby. Bywało, że chciał panować, posuwał się niekiedy do triumfalizmu. Fakty takie zawsze będą złem, bo fałszują oblicze Kościoła,...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 36(675)

 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Czy wypłata świadczenia urlopowego jest uzależniona od stażu pracy?

   

  Nie. Nabycie prawa do świadczenia urlopowego nie jest uzależnione od stażu pracy. Uprawnienie to przysługuje pracownikowi udającemu się na urlop wypoczynkowy trwający co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują świadczenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy. Świadczenie powinno być wypłacone najpóźniej w ostatnim...

  czytaj więcej
 • Natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę - Łukasz Czarniecki

  Natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę - Łukasz Czarniecki

   

  Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia jest jednym z najmniej korzystnych sposobów rozwiązania umowy o pracę dla pracownika. Dochodzi wówczas do natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy. Ponadto dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę jest zawsze następstwem negatywnej oceny zachowania pracownika i pociąga za sobą dalsze ujemne skutki prawne w sferze prawa pracy. Pracodawca może rozwiązać...

  czytaj więcej
 • Oświadczenie w sprawie "Grosika"

  Oświadczenie w sprawie "Grosika"

   

  W związku z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi prowadzonego przez NSZZ "Solidarność" programu rabatowego "Grosik" i umowy spółki Solkarta z PKN Orlen oświadczamy:

  Program rabatowy "Grosik" rozpoczął działalność w 2004 roku. W całym kraju zawarto już ponad 1 tys. umów z różnymi firmami. NSZZ "Solidarność" wydała członkom związku blisko 150 tysięcy kart rabatowych "Grosik"...

  czytaj więcej
 • Masz związek - wybierz inspekcję - Kazimierz Pasternak

  Masz związek – wybierz inspekcję

  Kazimierz Pasternak

   

  Społeczna inspekcja pracy jest potrzebna zarówno pracownikom jak i pracodawcy. Jej zadania i uprawnienia reguluje ustawa o społecznej inspekcji pracy (Dz.U. z 1983r. nr 35 poz 162 z późn. zmianami). Reprezentuje interesy wszystkich pracowników, bez względu na staż, rodzaj umowy czy zajmowane stanowisko. Jest kierowana przez zakładową organizacje związkowe. Podstawą przeprowadzenia wyborów jest inicjatywa...

  czytaj więcej
 • Wstydliwe ubóstwo - Kazimierz Pasternak

  Wstydliwe ubóstwo 

  Kazimierz Pasternak

   

  Zdaniem Komisji Europejskiej 40% polskich rodzin żyje w ubóstwie. Szczególnie dotyczy to rodzin wielodzietnych i młodych małżeństw. Jednym z powodów ubóstwa polskich rodzin jest nadal duże bezrobocie i bardzo niskie płace, wszelkiego rodzaju zasiłki i niewystarczająca pomoc materialna. Do tego dochodzą różne patologie i codzienna marginalizacja powodująca trudności w odnalezieniu skutecznej recepty...

  czytaj więcej
 • Tabloizacja - Waldemar Bartosz

  Tabloizacja

  Waldemar Bartosz

   

  W ostatnich tygodniach media epatują oceną poszczególnych polityków. Dzieje się tak z okazji stu dni funkcjonowania aktualnego rządu. Ludzie oceniają poszczególnych ministrów, innych polityków w różnych aspektach ich działalności i zachowania. Biura badania opinii publicznej pytają o rzeczy, których przeciętny Polak nie zna, bo i znać nie może. Na przykład zapytano o ocenę uczciwości poszczególnych osobistości,...

  czytaj więcej
 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”

  Komentarz na V NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU ROK „A” (9 marca 2008r.)

  Ez 37, 12-14; Rz 8, 8-11; J 11, 1-45

   

  Jezus nie usunął śmierci z ludzkiego życia. Sam zakosztował całej jej goryczy. Również w tym stał się do nas podobny. Ale umierając przezwyciężył naszą śmierć. Poprzez grób „prowadzi nas do nowego życia”. Wskrzeszał umarłych, aby dać nam znak, symbol życia, które nam zaofiarował. Bóg jest więc Bogiem...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 35(674)

 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Chciałam się dowiedzieć, jakie kroki prawne można powziąć przeciwko pracodawcy w momencie dyskryminacji pracownika w pracy przez pracodawcę?

   

  Zgodnie z art. 18 § 3d k.p. "osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów". Artykuł 18 § 3e stanowi, że "skorzystanie...

  czytaj więcej
 • Rady pracowników - sposoby wyłaniania członków rady w zakładzie pracy - Łukasz Czarniecki

  Rady pracowników – sposoby wyłaniania członków rady w zakładzie pracy

  Łukasz Czarniecki

   

  Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji, przepisy ustawy stosuje się do pracodawców wykonujących działalność gospodarczą, zatrudniających co najmniej 50 pracowników (obowiązywać będzie ten przepis od 23 marca 2008 roku). Do 23 marca ustawa ma zastosowanie do pracodawców zatrudniających co najmniej...

  czytaj więcej
 • Regulaminowe niechlujstwo - Kazimierz Pasternak

  Regulaminowe niechlujstwo

  Kazimierz Pasternak

   

  Widoczna ciągle ucieczka pracodawców przed zakładowymi układami zbiorowymi poprzez ich skuteczne wypowiadanie każe zastanawiać się nad stanem regulacji uzgadnianych w zakładach pracy. Kodeks pracy stawia po stronie pracodawców określone obowiązki w tym zakresie. Jednym z nich jest konieczność uzgadniania z zakładowymi organizacjami związkowymi zakładowych regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania, regulaminu zakładowego...

  czytaj więcej
 • Nasz obraz - Waldemar Bartosz

  Nasz obraz

  Waldemar Bartosz

   

  Ostatnie tygodnie zdominowane są relacjami dotyczącymi sporów społecznych. Przy tej okazji środki masowego przekazu zajmowały się również rolą związków zawodowych. Widocznie na tej fali zafunkcjonowała seria badań opinii publicznej na temat związków zawodowych. Kolejne z nich dotyczyły oceny dwóch największych central: NSZZ „Solidarność” i OPZZ, badania te przeprowadziło CBOS. Okazuje się więc, że opinie o związkach...

  czytaj więcej
 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”

  Komentarz na IV NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU (LAETARE) ROK „A” (2 marca 2008r.)

  1 Sm 16, 1b. 4.6-7. 10-13a; Ef 5, 8-14; J 9, 1-41

   

  Bóg żywy jest Bogiem widzącym. Swoim wzrokiem obejmuje całego człowieka, czyta jego myśli i wnika w jego serce. Stwarzając człowieka obdarzył go wzrokiem duszy i ciała: dał mu oczy, światło rozumu i przenikliwość serca. Człowiek pozbawiony wzroku jest nieszczęśliwy i biedny, a kto nie chce widzieć – zwłaszcza...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 34(673)

 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Podczas rozmowy o pracę podpisałam umowę o pracę, która nie wskazuje dokładnie, w jakim dniu powinnam zacząć pracę. Jakie postanowienia w tym zakresie przewidują przepisy Kodeksu pracy? Czy stosunek pracy nawiąże się w dniu, w którym pracownik, którego mam zastępować odejdzie z zakładu, czy wcześniej?

   

  Przepis art. 26 Kodeksu pracy stanowi, iż stosunek pracy nawiązuje się z terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli tego...

  czytaj więcej
 • Umowa terminowa jako forma zawarcia stosunku pracy - Łukasz Czarniecki

  Umowa terminowa jako forma zawarcia stosunku pracy 

  Łukasz Czarniecki

   

  Jeżeli pracodawca zawrze stosunek pracy na czas określony to spośród kontraktów terminowych proponuje umowę na:

  - okres próbny

  - czas określony

  - czas wykonywania określonej pracy.

  Najpopularniejszą jest umowa na czas określony. Przepisy konkretnie nie wskazują górnego limitu czasu, na jaki wolno ją zawrzeć. Przyjęty okresowo do firmy pracownik może wykonywać zadania rok, dwa...

  czytaj więcej
 • Z życia zakładowych organizacji NSZZ "Solidarność"

  Z życia zakładowych organizacji NSZZ "Solidarność"

  Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność"

  w MAN STAR TRUCKS & BUSSES Starachowice

   

  Kierownicy nic nie wiedzą! 

  Wiele osób skarży się do nas, że kierownicy nie umieją im odpowiedzieć na pytanie, do jakiej kategorii zostali zaszeregowani i jakie kryteria były brane pod uwagę przy owych zaszeregowaniach. Jest to o tyle niezrozumiałe, że to właśnie kierownicy kryteria te określali a później...

  czytaj więcej
 • Szlachetne zdrowie - Kazimierz Pasternak

  Szlachetne zdrowie 

  Kazimierz Pasternak

   

  Światowy Dzień Chorych wprowadzony na stałe do kalendarza przez Ojca Świętego Jana Pawła II obchodzony w lutym każdego roku zmusza większość z nas do głębszej refleksji nad życiem, zdrowiem i chorobą współczesnego człowieka, bez względu na pochodzenie, status zawodowy czy miejsce zamieszkania. Choroba przychodzi znienacka jak nieproszony gość. Zmusza najbliższych do służby i poświęcenia. Jest zarówno dla chorego jak i najbliższych...

  czytaj więcej
 • Nowelizacyjne zabory - Kazimierz Pasternak

  Nowelizacyjne zabory 

  Kazimierz Pasternak

   

  Wraz ze zmianą rządu większej dynamice ulegają nadzieje u jednych grup społecznych i obawy u innych. Nie jest inaczej teraz. Na obiecane przez premiera znaczące podwyżki liczą pracownicy budżetówki i pracownicy innych sektorów gospodarki. Nie brakuje ludzi, którzy uwierzyli w wizje taniego, przyjaznego, odbiurokratyzowanego państwa. Wreszcie, po cichu, każdy liczy na usprawnienie funkcjonowania urzędów wobec obywateli...

  czytaj więcej
 • Obraz związków - Waldemar Bartosz

  Obraz związków

  Waldemar Bartosz

   

  Poprzednio zastanawialiśmy się nad stosunkiem ośrodków opiniotwórczych w stosunku do związków zawodowych. Konstatacja ta była pesymistyczna. Lwia część popularnych mediów polskich prezentuje postawę antyzwiązkową. W swojej retoryce posługują się przy tym „powszechnym przekonaniem” o schyłkowości ruchu związkowego. Ostatnio znana pracownia badawcza – Centrum Badania Opinii Społecznej przedstawiła komunikat...

  czytaj więcej
 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”

  Rozważanie na III Niedzielę Wielkiego Postu Rok „A” (24 lutego 2008r.)

  Wj 17,3-7; Rz 5,1-2. 5-8; J 4,5-42

   

  Istnieje głód i pragnienie ciała. Ludzie umierają z braku pożywienia i wody. Człowiek odczuwa również pragnienie życia i miłości, głód wieczności. Jezus mówi: „...ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie”. Powiedział także: „Jam jest chleb życia”; „Jeśli jest ktoś spragniony, niech przyjdzie...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 33(672)

 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Czy przysługuje mi świadczenie urlopowe, jeśli przebywam na urlopie wychowawczym? 

  Warunki, jakie muszą być spełnione, by pracownikowi przysługiwało świadczenie urlopowe, są uregulowane w ustawie z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z art. 3 ust.5 ww. ustawy świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz do roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni...

  czytaj więcej
 • Urlop na żądanie - Łukasz Czarniecki

  Urlop na żądanie 

  Łukasz Czarniecki

   

  Pracownik ma prawo do urlopu na żądanie w wymiarze czterech dni w każdym roku kalendarzowym. Wykorzystuje go we wskazanym przez siebie terminie i pracodawca musi mu go udzielić. Może z niego skorzystać każdy pracownik bez względu na to, na jakiej umowie o pracę został zatrudniony.

  Urlop na żądanie nie jest żadnym dodatkowym urlopem. Wchodzi w łączny wymiar urlopu, jaki przysługuje pracownikowi w ciągu roku bez względu na to, czy jest to 20 czy...

  czytaj więcej
 • Stanowisko KK nr 2/08 ws. systemowych negocjacji płacowych w sferze budżetowej

  Stanowisko KK nr 2/08

  ws. systemowych negocjacji płacowych w sferze budżetowej

   

  Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” jest zaniepokojona brakiem realnych propozycji ze strony władz rozwiązania narastającej fali konfliktów społecznych na tle uzasadnionych roszczeń płacowych, gdy każdy rozwiązany konflikt generuje kolejne wśród pracowników, którzy czują się pominięci.

  Jest szczególnie uprawnione, aby w grupach zawodowych utrzymywanych z podatków...

  czytaj więcej
 • "Przyjazne państwo" narusza dialog

  „Przyjazne państwo” narusza dialog

   

  Prezydium KK NSZZ "Solidarność" protestuje przeciwko próbom wprowadzania zmian w prawie pracy z pominięciem obowiązku konsultacji z partnerami społecznymi.

  NSZZ "Solidarność" sprzeciwia się działaniom rządzącej koalicji zmierzających do ustawowych zmian w sprawach pracowniczych i społecznych z pominięciem obowiązku konsultacji z partnerami społecznymi.

  Przykładem takiego postępowania mogą być ustawy w sprawie...

  czytaj więcej
 • Oświatowa "Solidarność" wchodzi w spór z ministrem edukacji narodowej

  Oświatowa „Solidarność” wchodzi w spór z ministrem edukacji narodowej

   

  Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" upoważniło Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ "Solidarność" do wszczęcia i prowadzania sporu z ministrem edukacji narodowej

  Przedmiotem sporu są:

  1. brak rozwiązań dotyczących wzrostu wynagrodzeń w oświacie; które zapewniłby godne płace pracownikom tej branży;

  2. brak dialogu społecznego z partnerami społecznymi o strategii...

  czytaj więcej
 • Po uważaniu - Kazimierz Pasternak

  Po uważaniu 

  Kazimierz Pasternak

   

  Wykształcony, kompetentny, energiczny, pracowity to cechy nie zawsze doceniane w Polsce. Wystarczy bliżej zapoznać się z różnorakimi konkursami, awansami, nagrodami czy przywilejami, aby upewnić się w przekonaniu o słuszności tej tezy. Doświadczają tego codziennie setki młodych bezrobotnych, dobrze przygotowanych ludzi chcących pracować i z tego tytułu otrzymywać sprawiedliwe wynagrodzenie. W zakładach pracy, instytucjach coraz modniejszy...

  czytaj więcej
 • System ostrzegania - Waldemar Bartosz

  System ostrzegania

  Waldemar Bartosz

   

  Przelewające się poprzez kraj protesty inspirują różne środowiska do rozmaitych reakcji. Niektóre są przytomne i wówczas stawiane jest pytanie o powody takiego stanu. Często jednak mamy do czynienia z reakcjami kuriozalnymi. Jedna ze stacji telewizyjnych, na przykład, przez cały dzień epatowała widzów czarnym obrazem związkowców. Dowiedzieć się tam można było, że liderzy związkowi nie reprezentują pracowników,...

  czytaj więcej
 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”

  Rozważanie na II Niedzielę Wielkiego Postu Rok „A” (17 lutego 2008r.)

  Rdz 12,1-4a; 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9

   

  Abraham był początkiem, zapowiedzią, zarysem Bożych zamiarów. Ale dopiero w Chrystusie stało się jasne, wyraziste to, czego Bóg oczekuje od człowieka, czego chce mu udzielić i jakim pragnie go mieć. Mojżesz i Eliasz wskazywali tylko drogę, byli przewodnikami i poszczególnymi etapami na drogach, którymi Bóg...

  czytaj więcej
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego