NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 70(709)

 • Przed kryzysem - Waldemar Bartosz

  Przed kryzysem

  Waldemar Bartosz

   

  Słowem-kluczem w ostatnich tygodniach stał się termin „kryzys”. Czasami można odnosić wrażenie, że wielu polityków pławi się tym, póki co, terminem. Wystarczy włączyć radio, obejrzeć TV czy zajrzeć do jakiejkolwiek gazety, aby dowiedzieć się o tym kryzysie. Dla dziennikarzy jest to z pewnością nośny temat, dla wielu przedsiębiorców – obawa a czasami pretekst, natomiast dla przeciętnego człowieka – lęk...

  czytaj więcej
 • Z informacją w biznes - Kazimierz Pasternak

  Z informacją w biznes

  Kazimierz Pasternak

   

  Budżet państwa, gminy czy przedsiębiorstwa na dany rok kalendarzowy pozwala zorientować się w podstawowych kierunkach realizowanych w danym roku z uwzględnieniem skali przychodów i wydatków, finansowaniu poszczególnych kierunków rozwoju i zakładanym deficycie. Batalie budżetowe na dobre rozkręcają się w końcowych miesiącach roku starego i początkowych nowego roku. Budżet nie należy do dokumentów tajnych....

  czytaj więcej
 • Halemba ostrzega - Kazimierz Pasternak

  Halemba ostrzega

  Kazimierz Pasternak

   

  Dramatyczna śmierć górników w metanowej Kopalni Halemba sprzed dwóch lat z całą bezwzględnością ukazuje skutki lekceważenia norm bezpieczeństwa przez ludzi z bezpośredniego dozoru kopalni. W pogoni za zyskiem spłonęli ludzie, górnicy, którzy tego dnia pracować nie powinni. Pracowali mimo przekroczenia dopuszczalnych stężeń metanu, bo w pierwszej kolejności liczył się zysk. Życie i zdrowie człowieka zostało...

  czytaj więcej
 • Zakres informacji przekazywanych radzie pracowników - Anna Szybalska

  Zakres informacji przekazywanych radzie pracowników

  Anna Szybalska

   

  Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawa z dnia 7 kwietnia 2006r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. z 2006r. Nr 79, poz. 550 z późniejszymi zmianami), pracodawca przekazuje radzie pracowników informacje dotyczące:

  1) działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian;

  2) stanu, struktury i przewidywanych zmian...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Przebywałem na zwolnieniu lekarskim i otrzymałem zwolnienie z pracy w trybie dyscyplinarnym. Czy w związku z tym przysługuje mi dłuższy termin na odwołanie się do sądu pracy?

   

  Termin na odwołanie do sądu pracy mają charakter materialny (zawity) i uchybienie im powoduje, że pozew wniesiony po czasie podlega oddaleniu. Odwołanie od rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym zatrudniony wnosi w ciągu 14 dnia od dnia doręczenia mu zawiadomienia o rozwiązaniu...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 69(708)

 • Kamienie milowe - Waldemar Bartosz

  Kamienie milowe

  Waldemar Bartosz

   

  Kamienie milowe w dawnej Polsce odmierzały odległość na drodze. Swym istnieniem wytyczały także drogę. Były więc niezbędne w ludzkim podążaniu w realizacji wytyczonych celów. Istnieje ludzka analogia do tych kamieni milowych. Kamieniami milowymi są często ludzie – instytucje. Są to ci spośród nas, którzy swym zachowaniem, zgodnością czynów ze słowami wytyczają dla innych szlak. Szlak ideowy, czy szlak dotyczący...

  czytaj więcej
 • Układowa zapaść - Kazimierz Pasternak

  Układowa zapaść

  Kazimierz Pasternak

   

  Układy zbiorowe pracy należą do źródeł prawa pracy tworząc równoległe z kodeksem pracy i innymi przepisami ustawowymi podstawy dla dochodzenia indywidualnych roszczeń pracowniczych. Problematyka układowa została uregulowana w dziale jedenastym kodeksu pracy. Układy zbiorowe pracy nie występują poza prawem pracy w żadnych innych gałęziach prawa. Zawierane są między związkami zawodowymi a pracodawcami lub organizacjami pracodawców...

  czytaj więcej
 • Rocznicowe msze

  Rocznicowe msze

   

  16 listopada br. w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kielcach odprawiona została uroczysta msza św. w intencji członków NSZZ "Solidarność" i pracowników Zakładów Zbożowo-Młynarskich „PZZ” w Kielcach. Msza św. sprawowana była w jedenastą rocznicę poświęcenia sztandaru tamtejszej organizacji związkowej. W tym także dniu w kościele pw. Świętego Krzyża w Kielcach sprawowana była uroczysta msza św. w dwudziestą siódmą...

  czytaj więcej
 • Sprostowanie świadectwa pracy - Anna Szybalska

  Sprostowanie świadectwa pracy

  Anna Szybalska

   

  Świadectwo pracy powinno zostać wydane przez pracodawcę pracownikowi albo upoważnionej osobie w dniu, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy.

  Gdy jest to niemożliwe pracodawca nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia ustania stosunku pracy, powinien przesłać świadectwo pracy pracownikowi lub osobie do tego upoważnionej pocztą albo doręczyć go w inny sposób, bez względu czy pracownik...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

   

  Porady prawne

   

  Pracodawca na mocy układu zbiorowego pracy był zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia z dołu do końca każdego miesiąca kalendarzowego. Przez kolejnych sześć miesięcy spóźniał się jednak z wypłatą wynagrodzenia o kilka tygodni, tłumacząc to obiektywnymi trudnościami w uzyskaniu środków na ich wypłatę. Czy mogę żądać odsetek za okres, kiedy pracodawca pozostawał w opóźnieniu?

   

  Naruszenie obowiązku wypłaty wynagrodzenia w terminie...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 68(707)

 • Sitwa - Waldemar Bartosz

  Sitwa

  Waldemar Bartosz

   

  W tradycyjnych demokracjach rządy oparte są na systemie partyjnym. Dzieje się tak z kilku powodów. Pierwszy z nich wynika z zasady odpowiedzialności. Polega on na tym, że jeśli jakaś grupa rządzi, to pożądane jest, aby wyborcy dokładnie identyfikowali tę grupę. W demokracjach właśnie jest to konkretna partia i ona ponosi odpowiedzialność za swoje rządy. Odpowiedzialność mierzoną wynikami kolejnych wyborów. Po prostu, jeżeli aktualnie władzę...

  czytaj więcej
 • Na Warszawę - Mieczysław Gójski

  Na Warszawę

  Mieczysław Gójski

   

  5 listopada br. krajowe władze „Solidarności” ogłosiły, wspólnie z innymi centralami związkowymi ogólnopolskie dni protestu. Jest to reakcja na brak polityki społecznej rządu i brak dialogu społecznego. Przejawem takiej postawy rządzących jest np. próba uchwalenia, wbrew woli związków zawodowych pakietu ustaw zdrowotnych czy ustawy dotyczącej emerytur pomostowych. A już w korytarzu legislacyjnym czekają...

  czytaj więcej
 • Ciężary regulowane - Kazimierz Pasternak

  Ciężary regulowane

  Kazimierz Pasternak

   

  Pracownik nie może być traktowany jak ciężarowiec, kulturysta czy tragarz dźwigający niejednokrotnie po kilkadziesiąt ton towaru na dobę. Obowiązki pracodawcy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 z 2000r.). Według...

  czytaj więcej
 • Porozumienia - Kazimierz Pasternak

  Porozumienia

  Kazimierz Pasternak

   

  Porozumienia należą do kategorii prawnej stanowiącej część składową prawa pracy i traktowane są, jako jedno ze źródeł tej dziedziny prawa przy uwzględnieniu upoważnienia ustawowego. Wystarczy nieco szczegółowo zapoznać się z treścią obowiązujących aktów prawnych, zarówno kodeksu pracy jak i przepisów okołokodeksowych, aby zauważyć regulowane za pomocą porozumień, ściśle określone problemy, których stronami...

  czytaj więcej
 • Wspólna działalność socjalna pracodawców - Anna Szybalska

  Wspólna działalność socjalna pracodawców

  Anna Szybalska

   

  Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) przewiduje w art. 9 ust. 1 możliwość prowadzenia wspólnej działalności socjalnej przez pracodawców na warunkach określonych w umowie o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej.

  W praktyce wspólna działalność socjalna jest stosowana przede...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 67(706)

 • Zagrożenia - Waldemar Bartosz

  Zagrożenia

  Waldemar Bartosz

   

  W pamięci mamy obraz premiera Kazimierza Marcinkiewicza, który dwa lata temu, po powrocie z Brukseli triumfalnie zakrzyknął: yes, yes, yes! Chodziło o kształt budżetu unijnego na lata 2007-2013, a konkretnie o wielkość nakładów dla Polski. W rzeczy samej kwoty były oszałamiające. Nadal zresztą środki te są do dyspozycji polskich samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Jednocześnie radość mącą informacje...

  czytaj więcej
 • (Nie) podzieleni - Kazimierz Pasternak

  (Nie) podzieleni

  Kazimierz Pasternak

   

  Czy jest lekarstwo na kompromitujące polskie podziały, te polonijne, polityczne, związkowe, pracownicze, społeczne i inne? Zakończona tydzień temu, zażarcie prowadzona kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych pokazała po raz kolejny jak podzieleni, skłóceni i nieskuteczni w batalii o swoje racje i pozycje są amerykańscy polonusi. Ponad 10 milionowa grupa amerykańskich Polaków i tym razem nie potrafiła zjednoczyć się wokół...

  czytaj więcej
 • Pikiety przed Sejmem

  Pikiety przed Sejmem

   

  5 listopada przed Sejmem odbyła się wspólna pikieta NSZZ "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych. 6 listopada br. (czwartek) pikietowała Sejm NSZZ "Solidarność".

  Ostatnie tygodnie pokazały, że od początku prac na emeryturami pomostowymi najważniejszym kryterium przyjętym przez rząd przy konstruowaniu projektu ustawy było kryterium budżetowe. Argumenty związków zawodowych dotyczące czynników medycznych...

  czytaj więcej
 • Obowiązek przywrócenia pracownika do pracy - Anna Szybalska

  Obowiązek przywrócenia pracownika do pracy

  Anna Szybalska

   

  Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązaniu umowy o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach lub odszkodowanie (art. 56 § 1 Kodeksu pracy). Sposób postępowania w sprawach przywrócenia do pracy lub zasądzenia odszkodowania regulują przepisy artykułu 45 § 2 i...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Straciłem uprawnienia do zawodu, co pracodawca może zrobić?

   

  Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nastąpiło to z przyczyn zawinionych przez pracownika i dotyczy zatrudnienia na danym stanowisku lub też wypowiedzieć umowę o pracę, jeżeli pracownik utracił uprawnienia z przyczyn niezawinionych przez siebie i spowodowało to obniżenie jego przydatności zawodowej.

   

   

  Przez wiele lat pracowałem...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 66(705)

 • Praktyki rządzących - Waldemar Bartosz

  Praktyki rządzących

  Waldemar Bartosz

   

  Dziennik „Rzeczpospolita” w swym wydaniu z dnia 21 października bieżącego roku podał, że w zamiarach rządu jest skierowanie na ścieżkę legislacyjną dwóch projektów ustaw: Kodeksu zbiorowych stosunków pracy i Kodeksu indywidualnych stosunków pracy. Projekty te zostały ukończone pod rządami poprzedniej koalicji i następnie „schowane do szuflady”. Nieszczęście polega na tym, że rządowe szuflady...

  czytaj więcej
 • Egzamin z niepodległości - Kazimierz Pasternak

  Egzamin z niepodległości

  Kazimierz Pasternak

   

  90 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli, przypadająca w 2008 roku jest doskonałą okazją do zrozumienia znaczenia niepodległości w historii każdego narodu, w tym Polski w szczególności. Trzeba było wówczas być wielkim wizjonerem, patriotą, mężem stanu, aby realnie myśleć o odrodzeniu się niepodległego państwa polskiego z gruzów zaborów i państwowego niebytu. Na szczęście...

  czytaj więcej
 • Współdziałanie - Kazimierz Pasternak

  Współdziałanie

  Kazimierz Pasternak

   

  O tym jak trudną sprawą jest współdziałanie w ramach demokratycznego państwa prawa przekonujemy się na co dzień. Nie pomagają w tym prawne kodyfikacje, regulaminy czy kodeksy etyczne. Nie radzą sobie z tym przedstawiciele władzy. Bez znaczenia w tej kwestii okazują się nawet regulacje konstytucyjne. Okazuje się, że na wniosek premiera również Trybunał Konstytucyjny będzie musiał popracować nad ewentualnym uszczegółowieniem...

  czytaj więcej
 • W obronie zwolnionych - Mieczysław Gójski

  W obronie zwolnionych

  Mieczysław Gójski

   

  23 października br. w Sieradzu (Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”) odbyła się ogólnopolska pikieta w proteście przeciw zwolnieniu z pracy dwóch pracownic, członkiń NSZZ „Solidarność”. Dyrektor tamtejszego Domu Pomocy Społecznej, rozwiązała umowę z pracownicami po tym jak wzięły udział w manifestacji „Godna praca – godna emerytura”, która odbyła się 29 sierpnia...

  czytaj więcej
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - Artur Jopek

  Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

  Artur Jopek

   

  Dnia 21 października br. odbyła się konferencja „Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw”. Została zorganizowana przez Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” w jego siedzibie w ramach projektu „Konkurencyjne i odpowiedzialne świętokrzyskie”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Celem konferencji było budowanie wiedzy...

  czytaj więcej
 • Uprawienia do zwolnień od pracy na działalność związkową - Anna Szybalska

  Uprawienia do zwolnień od pracy na działalność związkową

  Anna Szybalska

   

  Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 854 z późniejszymi zmianami), pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy.

  Oznacza to, że pracownicy...

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, uległem wypadkowi i przebywałem na zwolnieniu lekarskim. Następnie przyznano mi świadczenie rehabilitacyjne, które skończy się w styczniu 2009r. Czy za okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przysługuje mi urlop wypoczynkowy?

   

  Pracownik korzystający ze świadczenia rehabilitacyjnego nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje bowiem pracownikowi,...

  czytaj więcej
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego