NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 30(669)

 • Spotkanie opłatkowe

  Spotkanie opłatkowe

   

  Członkowie i sympatycy „Solidarności” z Regionu Świętokrzyskiego wzięli udział w piątek, 11 stycznia 2008r. w spotkaniu opłatkowym. Spotkanie rozpoczęła msza święta sprawowana przez ks. bpa ordynariusza diecezji kieleckiej Kazimierza Ryczana. Po mszy uczestnicy spotkania łamiąc się opłatkiem złożyli sobie życzenia świąteczne i noworoczne. W spotkaniu wzięła udział m.in. wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba.

  fot1, fot2, fot3.

   

  czytaj więcej
 • Porady prawne

  Porady prawne

   

   

  Czy pracodawca ma prawo wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikowi po powrocie z urlopu wychowawczego?

  Pracodawca jest zobowiązany dopuść do pracy na dotychczasowym stanowisku pracownika powracającego z urlopu wychowawczego, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego...

  czytaj więcej
 • Obowiązki pracodawcy: akta osobowe pracownika - Łukasz Czarniecki

  Obowiązki pracodawcy: akta osobowe pracownika

  Łukasz Czarniecki

   

  Jednym z obowiązków pracodawcy, wynikającym z przepisów Kodeksu pracy – a konkretnie art. 94 pkt. 9a, jest obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. Dokładnie to zagadnienie jest regulowane przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców...

  czytaj więcej
 • Płacowa determinacja - Kazimierz Pasternak

  Płacowa determinacja

  Kazimierz Pasternak

  Batalia o podwyżki pracowniczych płac zarówno w zakładach pracy jak i branżach nigdy nie należy do łatwych bez względu na to czy stroną są pracownicy czy związki zawodowe. Pracownikom pozbawionym związkowego przedstawicielstwa zawsze jest trudniej wygrać podwyżki płac niż ich kolegom reprezentowanym przez związki zawodowe. Płace w Polsce należą do jednych z najniższych w porównaniu z krajami Unii Europejskiej mimo doskonałych wieloletnich...

  czytaj więcej
 • Optymizm społeczny - Waldemar Bartosz

  Optymizm społeczny

  Waldemar Bartosz

   

  Tydzień temu zastanawialiśmy się nad faktycznym rozwarstwieniem społecznym. Obecnie pochylimy się nad strukturą dochodów i ich źródeł. Jest to niezmiernie ważne, gdyż może to pokazać realne obszary biedy i ewentualnych nadziei na zwiększenie produktywności Polaków. Dane statystyczne pokazują, że w naszym kraju na 24 miliony ludzi w wieku produktywnym, pracuje około połowa. W krajach starej Unii Europejskiej wskaźnik ten wynosi...

  czytaj więcej
 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”

  Komentarz na III Niedzielę Zwykłą Rok „A” (27 stycznia 2008r.)

  Iz 8, 23b-9.3; 1 Kor 1, 10-13. 17; Mt 4, 12-23; Mt 4, 12-17

   

  Ewangelia zawiera dobrą „wiadomość”; więcej, cała jest Radosną Nowiną o zbawieniu. Możemy się o tym przekonać, gdy otworzymy się na jej działanie; gdy przyjmujemy jej słowo i pozwalamy działać mu w nas, gdy swoim życiem dajemy o nim świadectwo. Jezus domaga się nawrócenia, żąda przemiany, bo każdego...

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr 29(668)

 • Porady prawne

  Porady prawne

   

   

  Zostałem przejęty przez nowego pracodawcę w trybie art.23¹ Kodeksu pracy. Czy w nowym zakładzie pracy zachowuję prawo do nagrody jubileuszowej?

  W takim przypadku, jeżeli przepisy wewnątrzzakładowe obowiązujące u poprzedniego pracodawcy taką możliwość przewidywały, a nowy pracodawca nie zmienił tych zasad, pracownik ma prawo do nagrody jubileuszowej.

  Nagrody jubileuszowe przyznawane są za wieloletnią pracę i ich wysokość uzależniona jest najczęściej od stażu...

  czytaj więcej
 • Nowelizacja ustawy "o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalno

  Nowelizacja ustawy „o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego”

  Łukasz Czarniecki

   

  O nowelizację ustawy z 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, tak by obejmowała także represjonowanych po Czerwcu'76, starali się związkowcy z "Solidarności". Podczas prac w parlamencie...

  czytaj więcej
 • Prawo do obrony - Kazimierz Pasternak

  Prawo do obrony

  Kazimierz Pasternak

   

  Prawo do obrony to konstytucyjnie gwarantowany przywilej każdego obywatela w batalii o obiektywne i sprawiedliwe osądzenie danego zdarzenia. Temu celowi służy rozbudowany system sądownictwa zarówno krajowego jak i europejskiego. Swoich praw dochodzimy jako obywatele Polski i Unii Europejskiej. Sprawiedliwych rozstrzygnięć szukamy w postępowaniach pojednawczych, sądach koleżeńskich, organach ścigania i organach państwowych powołanych dla rozstrzygania...

  czytaj więcej
 • Stan gospodarki - Waldemar Bartosz

  Stan gospodarki 

  Waldemar Bartosz

   

  Od dłuższego czasu przez media przetacza się dyskusja na temat kondycji naszego państwa. Dzielnie wspierają ją politycy różnych opcji. Jedni krzyczą o bogactwie, inni o boliwizacji kraju. Dla wielu grup zawodowych stanowi to powód do wystąpień o rozmaite należności. Ostatnio, w związku z debatą o służbie zdrowia znowu wypływa sprawa kondycji naszego państwa. Warto więc przyjrzeć się danym źródłowym i odnieść je do podobnych...

  czytaj więcej
 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

  „Usłyszeć głos Boga”

  Komentarz na II Niedzielę Zwykłą Rok „A” (20 stycznia 2008r.)

  Iz 49, 3.5-6; 1 Kor 1, 1-3; J 1, 29-34

   

  Świat, w którym żyjemy, nie jest najlepszym z możliwych. I nigdy takim nie był. Czy można mu pomóc, ulepszyć, udoskonalić? Prorocy mówili o Zbawicielu, który miał nadejść. Święty Jan Chrzciciel głosił, że już przyszedł i wskazał na Niego: oto On-Jezus. „Ujrzałem (...) i daję świadectwo. On już jest”....

  czytaj więcej

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska Nr27/28

 • Porady prawne

  Porady prawne

   

  Czy pracodawca może ukarać pracownika karą pieniężną?

  Tak. Przepisy Kodeksu pracy dopuszczają możliwość nałożenia, za przewinienia pracownicze, kary pieniężnej w następujących przypadkach:

  - nieprzestrzegania przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych;

  - opuszczenia miejsca pracy bez usprawiedliwienia;

  - stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywania alkoholu w czasie pracy.

  Kary mogą być nakładane...

  czytaj więcej
 • Porozumienie stron jako sposób rozwiązania stosunku pracy - Łukasz Czarniecki

  Porozumienie stron jako sposób rozwiązania stosunku pracy - Łukasz Czarniecki

   

  Porozumienie stron jest jednym z bardziej korzystnych sposobów rozwiązania stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą. Na jego mocy można nie tylko zmieniać warunki umowy, ale także rozwiązać stosunek pracy. Jest to w rzeczywistości umowa, w której obie strony składają zgodne oświadczenie woli dotyczące określonych kwestii. Do jej zawarcia dochodzi albo w konsekwencji przyjęcia oferty...

  czytaj więcej
 • Świąteczna wrażliwość - Kazimierz Pasternak

  Świąteczna wrażliwość 

  Kazimierz Pasternak

   

  Ludzka bieda, niezaradność, nieszczęście, zagubienie w gąszczu codziennych trosk i problemów jest bardziej dostrzegana w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof czy innych nadzwyczajnych zdarzeń. Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok jest także szczególną okazją do większego zaangażowania się na rzecz pomocy osobom potrzebującym. Różne instytucje organizują w tym czasie okazjonalne zbiórki żywności, odzieży czy...

  czytaj więcej
 • Noworoczne otwarcie - Kazimierz Pasternak

  Noworoczne otwarcie

  Kazimierz Pasternak

   

  Mijają lata, dni, miesiące. Za nami 2007 rok pełen zaskakujących wydarzeń, dramatów i sukcesów. Dla jednych był rokiem spełnionych nadziei, dla innych czasem, który nie warto wspominać. Jaki będzie, ten już zapoczątkowany, 2008 rok, dla nas zwykłych zjadaczy chleba, poszczególnych państw i całego świata? Nie brakuje odpowiedzi na tak postawione pytania. Każdy z pytanych ma swoją wizję zdarzeń. Optymiści starają się udowodnić...

  czytaj więcej
 • Trwałe podziały - Waldemar Bartosz

  Trwałe podziały 

  Waldemar Bartosz

   

  Przed nami nowy 2008 rok. Każdy początek jakiegokolwiek okresu jest symboliczną cezurą. Po prostu jest okazją do podsumowania przeszłości i zarysowania choćby oczekiwań na przyszłość. Często rozliczenia te dokonujemy życzeniowo, nie uwzględniając okoliczności warunkujących podejmowane decyzje. Jednym z wyznaczników, w oparciu, o który winny być podejmowane decyzje jest poczucie identyfikacji z istotnymi celami społecznymi. Dla przykładu...

  czytaj więcej
 • Rozważania - Ksiądz Zbigniew Rapcia

   

  „Usłyszeć głos Boga”

  Komentarz na Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) Rok „A” (6 stycznia 2008r.)

  Iz 60, 1-6; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12

   

  Do Mędrców ze Wschodu nie przemówił żaden anioł. Ale zajaśniała im „Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka”. Wyruszyli zatem w daleką drogę. Szukali i znaleźli Pana, ukrytego Króla wieków. Epifania tzn. Objawienie Pańskie, dokonuje się także...

  czytaj więcej
wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego