NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 10 (1147) z dn. 9 marca 2018r.

Wyznaczenie dnia wolnego za świąteczną sobotę - Marta Śnioch

Świąteczna sobota obniża wymiar czasu pracy do przepracowania w okresie rozliczeniowym. Dlatego dzień wolny za świąteczną sobotę należy wyznaczyć w ramach tego samego okresu rozliczeniowego, w którym przypada święto. Nie musi to być ten sam tydzień czy miesiąc. Jeśli dzień wolny nie zostanie wyznaczony, dojdzie do przekroczenia normy średniotygodniowej, a więc do nadgodzin. Trzeba je będzie zrekompensować wynagrodzeniem wraz z dodatkiem 100% (art. 1511 § 2 Kodeksu pracy). Inną formą rekompensaty będzie wyznaczenie czasu wolnego. Należy przy tym pamiętać, że czasu wolnego za nadgodziny można udzielić w innym okresie rozliczeniowym, niż wystąpiły te nadgodziny, tylko na wniosek pracownika.

Celem wyznaczenia wolnej soboty jest obniżenie wymiaru czasu pracy, aby uzyskać przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy. Temu samemu służy udzielenie dnia wolnego za świąteczną sobotę. Także nieobecność usprawiedliwiona obniża wymiar czasu pracy. W efekcie nie wyznacza się wolnego, gdy nieobecność usprawiedliwiona przypada w dzień wolny udzielony za świąteczną sobotę. Dzień wolny za świąteczną sobotę należy traktować jak wolną roboczą sobotę. Zatem jeżeli np. pracownik choruje od poniedziałku do niedzieli, a więc łącznie z wolną sobotą, to nie ma prawa do odbioru wolnej soboty z okresu choroby.

Jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim od 8 do 12 stycznia 2018 r. Natomiast odbiór dnia wolnego za święto Trzech Króli został przez pracodawcę wyznaczony na 8 stycznia 2018 r. Pracodawca nie musi wyznaczać pracownikowi innego dnia wolnego za to święto.

Inaczej będzie się miała sytuacja w przypadku pracownika opiekującego się dzieckiem do 14 lat korzystającego z dnia wolnego (bądź godzin) opieki nad tym dzieckiem w dzień, w którym powinien wykonywać pracę. Dlatego w przypadku wyznaczenia dnia wolnego za świąteczną sobotę na dzień wskazany we wniosku pracownika o dzień/godziny wolne z tytułu opieki na dziecko w wieku do 14 lat dzień wolny za sobotę nie może pokrywać się z wolnym na dziecko. Można więc udzielić pracownikowi dnia wolnego za świąteczną sobotę, ale wówczas nie wykorzysta dnia/godzin na dziecko, albo udzielić uprawnienia rodzicielskiego zgodnie z wnioskiem i wyznaczyć inny dzień za świąteczną sobotę.

Jeżeli dzień wolny za świąteczną sobotę przypadnie w okresie wykorzystania urlopu, to tego dnia nie wlicza się do urlopu, tak jak niedziel, świąt i wolnych sobót. Wówczas nie wyznacza się nowego dnia wolnego za świąteczną sobotę. Na przykład, gdy pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym od 8 do 14 stycznia 2018 r. Zaś pracodawca wyznaczył 8 stycznia 2018 r. jako dzień wolny za 6 stycznia 2018 r. Należy przyjąć, że pracownik wykorzystał tylko 4 dni urlopu.

Jeśli natomiast świąteczna sobota przypadła w okresie wykorzystania urlopu, pracownik nie ma prawa do dnia wolnego. Do prawidłowego ustalenia rozkładu czasu pracy i wyznaczenia dni wolnych bierze się bowiem pod uwagę wymiar czasu pracy, który pozostał pracownikowi do wykorzystania w okresie rozliczeniowym.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego