NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 10 (1147) z dn. 9 marca 2018r.

Porady prawne

Pracownik z dniem 25 stycznia 2018 r. odchodzi na emeryturę. Nie wykorzystał w całości urlopu wypoczynkowego za 2017 r. Pozostało mu siedem dni. Zaś za 2018 r. zażądał urlopu w pełnym przysługującym mu wymiarze, czyli 26 dni. Czy ma do tego prawo? Czy urlop powinien być wyliczony proporcjonalnie?

 

Z dniem 1 stycznia każdego roku pracownik nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze należnym na dany rok. Może to być 20 lub 26 dni.

Zasadą jest, że urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Zdarza się jednak, że z różnych przyczyn, nie może być wykorzystany w całości w danym roku.

W momencie, gdy pracownik rozwiązuje stosunek pracy w trakcie roku kalendarzowego, np. w związku z przejściem na emeryturę, pracodawca może mieć problem z prawidłowym ustaleniem wymiaru urlopu wypoczynkowego. W opisywanej sytuacji, należy przyjąć, że siedem dni urlopu za 2017 r. przeszło na rok następny – w ramach urlopu zaległego. Urlop ten pracownik mógł wykorzystać z początkiem roku, przed rozwiązaniem stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. W przeciwnym razie pracodawca będzie musiał wypłacić ekwiwalent pieniężny.

Jeśli chodzi o urlop wypoczynkowy za 2018r. to uwzględniając fakt, iż pracownik zatrudniony jest do 25 stycznia nie nabywa on prawa do całego urlopu wypoczynkowego, a jedynie do jego części.

Pracodawca powinien w tej sytuacji zastosować zasadę proporcjonalności.  Przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego proporcjonalnego należy pamiętać, że kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 urlopu należnego pracownikowi.

W omawianym przypadku, chociaż pracownik nie przepracował pełnego miesiąca to mimo to należy zaokrąglić w górę niepełny miesiąc do pełnego miesiąca. Mając to na uwadze pracownik nabył prawo do trzech dni urlopu wypoczynkowego za 2018r. Tym samym żądanie dotyczące przyznania 26 dni urlopu należy uznać za bezzasadne i niemające oparcia w obowiązujących przepisach prawa.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego