NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 15 (1152) z dn. 13 kwietnia 2018r.

Wypadek w pracy - Kazimierz Pasternak

Nie każde zdarzenie wypadkowe w środowisku pracy jest wypadkiem przy pracy. Wedle ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Wymienione w definicji wypadku przy pracy przesłanki muszą zawsze wystąpić jednocześnie. Brak co najmniej jednej z nich nie pozwala zakwalifikować dane zdarzenie wypadkowe jako wypadek przy pracy z konsekwencjami określonymi w cytowanej ustawie. Badanie okoliczności i przyczyn sygnalizowanego zdarzenia wypadkowego z mocy prawa należy do zespołu powypadkowego, każdorazowo powoływanego przez pracodawcę. Zespół powypadkowy dysponuje określonymi w przepisach wykonawczych uprawnieniami i prowadzi działania na tym etapie niezależnie od pracodawcy i poszkodowanego wedle posiadanej wiedzy, doświadczenia, z zachowaniem zasad obiektywizmu. Każde zgłoszone bezpośredniemu przełożonemu zdarzenie wypadkowe podlega wskazanej procedurze postępowania, co oznacza, że zespół powypadkowy winien być zawsze powołany w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn zdarzenia wypadkowego także tego z pozoru „mało” istotnego dla przyszłego zdrowia poszkodowanego i zakładowego stanu bhp. Tego rodzaju segregacyjne traktowanie zaistniałych zdarzeń wypadkowych jest niedopuszczalne. Niestety, nie brakuje zakładów pracy również w województwie świętokrzyskim, gdzie tego rodzaju naganna filozofia postępowania obowiązuje. Pozycja poszkodowanego zawsze w skutkach ulega wzmocnieniu, jeśli w zespole wypadkowym jest społeczny inspektor pracy, reprezentujący z mocy ustawy prawa i interesy poszkodowanego pracownika. Poszkodowany zawsze ma prawo do szczegółowego zapoznania się z treścią zarówno protokołu powypadkowego jak i podważenia ustaleń dokonanych na okoliczność zdarzenia wypadkowego przez zespół. Poszkodowany pracownik, a w przypadku zdarzenia wypadkowego śmiertelnego – uprawniony członek rodziny zmarłego pracownika, może wystąpić z powództwem do sądu pracy zarówno o ustalenie jak i sprostowanie protokołu wypadkowego także w zakresie nieuznania zdarzenia wypadkowego za wypadek przy pracy na podstawie art.189 kodeksu postępowania cywilnego. Z tego rodzaju powództwem w interesie poszkodowanego może wystąpić również organizacja związkowa reprezentująca poszkodowanego, działająca u pracodawcy zatrudniającego poszkodowanego. Każde zdarzenie wypadkowe z udziałem pracownika, również to nie kwalifikowane jako wypadek przy pracy podlega w ramach profilaktyki zakładowej i ustawowo zdefiniowanego obowiązku pracodawcy ochrony zdrowia i życia pracowników ewidencji i analizie, szczególnie podczas prac zakładowej komisji bhp. Obowiązki w sferze kontroli bieżącej stanu bhp dotyczą również zakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”, szczególnie tam, gdzie nie zostały powołane zakładowe komisje bhp.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego