NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 18-19 (1155-1156) z dn. 4 maja 2018r.

Porady prawne

Ile wyniesie renta socjalna w 2018r.?

 

Renta socjalna to świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługujące pełnoletnim osobom całkowicie niezdolnym do pracy. Niezdolność do pracy może mieć charakter trwały lub czasowy – od tego uzależniony jest czas, na jaki renta socjalna jest przyznawana (jeżeli ma charakter trwały, to jest przyznawana na stałe, a jeżeli czasowy, to na czas niezdolności do pracy).

W marcu 2018r. wysokość renty socjalnej ulega zwiększenie z uwagi na waloryzację rent i emerytur. Do marca najniższa renta socjalna wynosiła 840 zł brutto, natomiast od 1 marca 2018r. renta socjalna wynosi 865,03 zł brutto.

 

 

Komu przysługuje renta socjalna?

 

Renta socjalna przysługuje wyłącznie osobom, których niezdolność do pracy powstała:

·                    przed ukończeniem 18 roku życia;

·                    w trakcie nauki w szkole lub na studiach – przed ukończeniem 25 roku życia;

·                    w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna nie przysługuje osobie:

·                    uprawnionej do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub pobierającej świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty strukturalnej;

·                    uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;

·                    będącej właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej (przekraczającej 5 ha przeliczeniowych), a także współwłaścicielowi nieruchomości rolnej nie przysługuje renta socjalna, jeśli udział tej osoby przekracza 5 ha przeliczeniowych;

·                    tymczasowo aresztowanej, odbywającej karę pozbawienia wolności (chyba, że odbywa ją w systemie dozoru elektronicznego).

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego