NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 1 (1138) z dn. 5 stycznia 2018r.

Porady prawne

Jeden z pracowników uległ wypadkowi. Powołano zespół powypadkowy, który na podstawie opinii lekarskiej nie mógł jednoznacznie zakwalifikować tego zdarzenia jako wypadek przy pracy. Co może zrobić w takim przypadku pracownik?

 

Poszkodowany pracownik może zażądać powołania niezależnego biegłego lekarza w celu wydania dodatkowej opinii. Uprawnieniem pracownika jest wnoszenie uwag i zastrzeżeń do protokołu powypadkowego. Mogą one dotyczyć m.in. kwestii oceny urazu, jaki powstał w wyniku zdarzenia, a ta ocena wynika przede wszystkim z opinii lekarskiej. W przypadku, gdy opinia lekarska powoduje wątpliwości, należy przyjąć, że pracodawca powinien dopuścić opinię innego biegłego danej specjalności, na swój koszt, w celu wyjaśnienia sprawy.

Postępowanie powypadkowe ze względu na specyfikę zdarzenia, zwłaszcza ze względu na różny stopień jego złożoności i skomplikowania, może wiązać się z koniecznością powołania biegłych różnych specjalności. Aby można było mówić o wypadku przy pracy, musi m.in. zaistnieć uraz, czyli uszkodzenie tkanek ciała lub narządów wskutek działania czynnika zewnętrznego. Ocena urazu, co do zasady, wykracza poza kompetencje zespołu powypadkowego. Ustalenia w tym zakresie, z uwagi na konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy medycznej, powinny zostać przeprowadzone przez biegłych lekarzy. Zatem zespół powypadkowy powinien zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku. Taka pisemna opinia staje się integralną częścią dokumentacji powypadkowej.

Poszkodowany pracownik ma prawo do czynnego uczestnictwa w postępowaniu powypadkowym. W szczególności pracownik składa wyjaśnienia dotyczące zdarzenia, może przeglądać zgromadzone w prawie dokumenty oraz wnosić zastrzeżenia i uwagi do ustaleń zawartych w protokole.

Możliwość zasięgnięcia więcej niż jednej opinii biegłego danej specjalności może powodować wątpliwości w kontekście pokrycia kosztów sporządzenia takiej dodatkowej ekspertyzy. Zgodnie z generalną zasadą koszty prowadzonego postępowania powypadkowego obciążają pracodawcę (art. 234 § 4 k.p.). Oznacza to, że pracodawca nie może żądać, aby poszkodowany czy członek zespołu powypadkowego partycypował w całości lub w części kosztów poniesionych w celu ustalenia okoliczności i przyczyn zdarzenia.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego