NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 28 (1118) z dn. 11 sierpnia 2017r.

Czego oczekuje NSZZ „Solidarność” - Kazimierz Pasternak

Odnosząc się do aktualnego stanu proponowanych zmian legislacyjnych obowiązującego prawa pracy, obecny na VI Konferencji Programowej Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Henryk Nakonieczny – członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” stwierdził, że większość postulatów związkowych zawartych w Uchwale Programowej Zjazdu Krajowego NSZZ „Solidarność” z 2014 roku takich chociażby jak: ograniczenie umów terminowych zostało zrealizowanych. Zmiany i uzgodnień wymaga:

- aktualnie realizowana praktyka reprezentatywności związkowej niekorzystna dla NSZZ „Solidarność” jako Związku unitarnego zarówno na poziomie zakładowym jak i ponadzakładowym. Na dziś mamy duże opóźnienia w tym zakresie;

- sfera samozatrudnienia (NSZZ „Solidarność” gotowy jest na częściowy kompromis w tym zakresie);

- prawne wzmocnienie (ochrony stosunku pracy pracowników). Dzisiaj nie ma osoby, której w świetle aktualnych przepisów nie można zwolnić z pracy. W sądach z reguły zamiast przywrócenia do pracy, przeważa reguła wyższego odszkodowania – to mechanizm likwidowania związku zawodowego. Jednym z rozwiązań jest ustawowe zawieszenie zwolnienia pracownika do czasu prawomocnego wyroku;

- wprowadzenie reguł prawnych, wedle których tylko związkowe organizacje reprezentatywne mają być odpowiedzialne za realizację zbiorowego prawa pracy w zakładzie. Przykładem jest Jastrzębska Spółka Węglowa, gdzie odpowiedzialność za czasowe obniżenie wynagrodzeń pracowniczych wzięły na siebie wyłącznie reprezentatywne organizacje związkowe. Pozostałe organizacje związkowe jedynie skupiły się na krytyce - wielce szkodliwej dla funkcjonowania Spółki;

- wprowadzenia do prawa pracy reguły ograniczającej ilość związków zawodowych w Polsce;

- zasadnym jest rozważenie możliwości wyboru delegatów związkowych w zakładach pracy nie objętych działalnością organizacji związkowych, bez możliwości zastępowania międzyzakładowych organizacji związkowych;

- zwiększenie prawnej ochrony z poziomu państwa sporów zbiorowych w sferze podmiotowo-przedmiotowej w taki sposób, aby uniemożliwić pracodawcy powszechny proceder uznawania z byle powodu danego sporu zbiorowego za sprzeczny z prawem. Może należałoby tego rodzaju uprawnienie ochronne scedować na PIP albo 24-godzinne sądy;

- wprowadzenie ustawą możliwości prowadzenia sporów zbiorowych np. w spółkach korporacyjnych czy gminach, włącznie z rządem. Obecnie brak tego rodzaju regulacji prawych (reguła tzw. władztwa ekonomicznego);

- ustalenia normy odnoszącej się do reprezentowania przez organizacje związkowe wyłącznie osób wykonujących prace zarobkowe, zrzeszonych w organizacjach związkowych, w układzie zbiorowego prawa pracy. Co do kwestii indywidualnych – sprawa jest oczywista. Henryk Nakonieczny omawiając problematykę ZUS zwrócił uwagę na konsekwencje obowiązujących ulg dla stanu finansów tej instytucji (np. umowy o dzieło, rozpoczynający działalność gospodarczą itp.) co powoduje rocznie brak w kasie ZUS około 23 mld złotych brutto);

- celowym i koniecznym jest potrzeba rewaloryzacji rent i emerytur, w tym emerytur pomostowych. Zakończyły się krajowe przeglądy emerytalne. Prace w tym zakresie od miesiąca września.

W dyskusję nad proponowanymi zmianami prawa pracy włączyli się uczestnicy Konferencji Programowej Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” proponując zarówno rozwiązania legislacyjne jak i sygnalizując szereg patologii, jakie mają miejsce w działalności szeregu zakładów pracy.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego