NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 28 (1118) z dn. 11 sierpnia 2017r.

Informacja o pensji - Marta Śnioch

Zagadnienie wynagrodzenia za pracę regulują liczne przepisy prawa pracy, jednak nie ma bezpośredniej normy, która regulowałaby kwestię związaną z jej poufnością. W tej sytuacji nasuwa się pytanie czy pracodawca może wprowadzić do umowy o pracę klauzulę poufności zarobków.

Po pierwsze wynagrodzenie za pracę, a także jego wysokość, to dobro osobiste podlegające ochronie prawnej. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia może stanowić naruszenie dobra osobistego w rozumieniu art. 23 i 24 kodeksu cywilnego.

Odnosząc się natomiast do wprowadzania zasady poufności wynagrodzenia to Sąd Najwyższy dopuszcza taką możliwość tylko do celów ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, której ujawnienie może zagrozić istotnym interesom firmy, np. jej konkurencyjności.

Nie w każdej sytuacji pracownik będzie związany zawartą w umowie klauzulą poufności płacy. Jedną z zasad prawa pracy jest prawo do jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakową lub jednakowej wartości. Gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracodawca narusza tę zasadę, ujawnienie wysokości zarobków osób wykonujących pracę jednakową lub o jednakowej wartości to działanie niezbędne do oceny, czy nierówne traktowanie faktycznie ma miejsce. Gdyby klauzula poufności miała obowiązywać bez względu na okoliczności nie byłoby możliwości porównania wysokości zarobków. To zaś jedyna metoda, aby ustalić, czy praktyki nierównego traktowania pracowników w zakresie zarobków mają miejsce.

Pracownika, który podejmie działania zmierzające do wykazania faktu dyskryminacji płacowej, nie można pociągnąć do odpowiedzialności. W szczególności nie wolno rozwiązać z nim umowy, zarzucając naruszenie zasady tajemnicy wynagrodzeń.

Pozostaje do rozważenia także kwestia czy w przypadku, gdy nie mamy w umowie takiej klauzuli poufności wynagrodzenia obowiązuje nas tajemnica. Nawet w takim przypadku ciąży na nas obowiązek do zachowania poufności, a wynika to z art. 100 kodeksu pracy - pracownik jest zobowiązany dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego