NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 28 (1118) z dn. 11 sierpnia 2017r.

Porady prawne

Kto powinien wchodzić w skład komisji, która ustala okoliczności i przyczynę wypadku przy pracy? Czy protokół może stanowić dowód w sprawie przeciwko pracodawcy?

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy reguluje kwestie związane między innymi ze składem tzw. zespołu powypadkowego. Co do zasady zespół powypadkowy musi tworzyć pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. Przepisy wyżej wymienione przewidują jednak wyjątki od tej zasady. Zależne jest to od liczby zatrudnionych osób i przyjętego przez pracodawcę systemu realizacji zadań w dziedzinie BHP. Zatem, jeśli pracodawca nie ma obowiązku utworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie art. 23711 § 1 k.p., to w skład zespołu powypadkowego wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, albo specjalista spoza zakładu pracy. W przypadku, gdy u pracodawcy nie ma społecznej inspekcji pracy, to w skład zespołu powypadkowego wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bhp. Natomiast, jeżeli pracodawca ze względu na zbyt małą liczbę zatrudnionych pracowników, nie ma możliwości utworzyć dwuosobowego zespołu powypadkowego, zespól ten tworzą pracodawca i specjalista spoza zakładu pracy.

Odpowiadając na drugie pytanie to w orzecznictwie Sądu Najwyższego znajdziemy różne zdania. W myśl wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 1999 r. (sygn. akt II UKN 658/98) „prawidłowo sporządzony protokół powypadkowy stanowi dokument urzędowy (art. 244 § 2 k.p.c.), którego treść jest dowodem tego, że miały miejsce opisane w nim fakty oraz, że zakwalifikowano je, jako wypadek przy pracy”. Jednak w uchwale z dnia 8 lipca 1986 r. (sygn. akt III PZP 70/86) Sąd uznał, iż „w sprawie o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy sąd samodzielnie ocenia przesłanki roszczenia, w tym także fakt zaistnienia wypadku przy pracy, chociażby został on pozytywnie ustalony protokołem wydanym w trybie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.”

W związku z powyższym w razie sporu, wszystko zależy od sposobu prowadzenia sprawy, przyjętej taktyki i argumentacji pracodawcy oraz pracownika.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego