NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 28 (1118) z dn. 11 sierpnia 2017r.

WSKAŹNIKI, STAWKI, TERMINY

EMERYTURY I RENTY

 

1. Zawieszanie oraz zmniejszanie świadczeń emerytów i rencistów

 

Podstawa prawna:

■ art. 104 ust. 7 i 8 ustawy o emeryturach i rentach z FUS

 

Okres obowiązywania

Kwoty przychodu (w zł) odpowiadające

Podstawa prawna

70 proc. przeciętnego wynagrodzenia

130 proc. przeciętnego wynagrodzenia

1.03-31.05.2016

2846,90

5287,10

M.P. z 2016 r. poz. 165

1.06-31.08.2016

2927,10

5436,00

M.P. z 2016 r. poz. 459

1.09-30.11.2016

2813,40

5224,80

M.P. z 2016 r. poz. 805

1.12.2016-28.02.2017

2838,60

5271,60

M.P. z 2016 r. poz. 1129

1.03-31.05.2017

2953,30

5484,60

M.P. z 2017 r. poz. 180

1.06-31.08.2017

3047,50

5659,70

M.P. z 2017 r. poz. 446

 

 

 

 

 

2. Kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytury i renty

 

Podstawa prawna:

■ art. 104 ust. 8-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS

 

Rodzaj świadczenia*

Kwota maksymalnego zmniejszenia

od 1 marca 2016 r.

do 28 lutego 2017 r.

od 1 marca 2017 r.

do 28 lutego 2018 r.

Emerytura lub renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

563,05 zł

565,53

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

422,32 zł

424,18

Renta rodzinna, do której uprawniona jest jedna osoba

478,62 zł

480,73

 

*Źródło: www.zus.pl

 

 

 

3. Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych

 

Podstawa prawna:

■ art. 85 ust. 1 i 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS

 

Rodzaj świadczenia*

Wysokośćod 1 marca 2017 r.

Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

1000,00 zł

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

750,00 zł

Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa

1200,00 zł

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

900,00 zł

*Źródło: www.zus.pl

 

 

 

4. Dodatki do emerytur i rent

 

Podstawa prawna:

■ art. 75-76 ustawy o emeryturach i rentach z FUS

■ komunikat prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 20 lutego 2017 r. w sprawie kwotydodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatkudla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczejsłużby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przezIII Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz świadczenia pieniężnego przysługującego działaczom opozycjiantykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych

 

Rodzaj świadczenia (dodatku)*

Kwota od 1 marca 2017 r.

Dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie

209,59 zł

Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji

314,39 zł

Dodatek dla sieroty zupełnej

393,93 zł

Dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego

209,59 zł

Dodatek kompensacyjny

31,44 zł

Świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

od 10,51 zł

do 209,59 zł

Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

od 10,51 zł

do 209,59 zł

Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

840,00 zł

*Źródło: www.zus.pl

 

 

 

Wysokość odpisów na ZFŚS

 

Podstawa prawna:

■ ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 800)

■ obwieszczenie prezesa GUS z 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. (M.P. nr 15, poz. 156)

■ obwieszczenie prezesa GUS z 18 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2012 r. i w drugim półroczu 2012 r. (M.P. poz. 107)

 

W 2016r. odpisy na ZFŚS, o których mowa w ustawie o ZFŚS, były na poziomie obowiązującym w latach 2011-2015. Wysokość odpisu na ZFŚS w 2017r. ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012r. ogłoszonego przez prezesa GUS.

 

Lata

2016

2017

Podstawa naliczania odpisów na ZFŚS

2917,14 zł

3161,77 zł

Odpis podstawowy

Na jednego pracownika

37,5 proc.

1093,93 zł

1185,66 zł

Na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych

50 proc.

1458,57 zł

1580,89 zł

Na jednego młodocianego:

w pierwszym roku nauki

5 proc.

145,86 zł

158,09 zł

w drugim roku nauki

6 proc.

175,03 zł

189,71 zł

w trzecim roku nauki

7 proc.

204,20 zł

221,32 zł

Fakultatywne zwiększenia odpisu/funduszu

Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu można zwiększyć o 6,25 proc.

182,32 zł

197,61 zł

Na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy można zwiększyć fundusz o 6,25 proc.

182,32 zł

197,61 zł

Można zwiększyć fundusz o 7,5 proc. na każdą osobę, pod warunkiem przeznaczenia całego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego utworzonego przez pracodawcę

218,79 zł

237,13 zł

 

(druk za: Dziennik Gazeta Prawna, 14-16 lipca 2017)


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego