NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 28 (1165) z dn. 10 sierpnia 2018r.

Pojęcie osoby wykonującej pracę zarobkową w nowelizacji ustawy o związkach zawodowych - Marta Śnioch

W dniu 7 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Fundamentalną zmianą wprowadzoną, przez ten akt normatywny do ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), jest uwzględnienie pojęcia pracy zarobkowej, poprzez którą należy rozumieć świadczenie pracy za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia się do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz posiada interesy zawodowe związane z wykonywaniem pracy, które mogą być grupowo chronione. Należy jednak zauważyć na marginesie, iż sama definicja ,,pracy zarobkowej” nie stanowi de facto aż tak wielkiego novum.

W istocie rzeczy funkcjonuje już ona w obrocie prawnym od kilku lat, spojrzeć bowiem wystarczy na przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), które poprzez tzw.  ,,inna praca zarobkowa” rozumieją wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych (art. 2 ust. 1 pkt 11 u.p.z.).

To, co stanowi rzeczywistą innowację to personalne powiązanie w/w przedstawionej definicji z podmiotem, który w określonej przez ustawę o związkach zawodowych sytuacjach faktycznych, może być przedmiotem praw i obowiązków w niej opisanych. Trzymając się zatem ściśle litery ustawy, należy podkreślić że przez osobę wykonującą pracę zarobkową – ,,należy rozumieć pracownika lub osobę świadczącą pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz ma takie interesy zawodowe związane z wykonywaniem pracy, które mogą być grupowo chronione” (art. 1 ustawy zmieniającej, dodający art. 1 (1) do ustawy o związkach zawodowych).

Głównym celem przyświecającym ustawodawcy przy formułowaniu przedmiotowej definicji, była z pewnością potrzeba zapewnienia ochrony związkowej osobom wykonującym pracę w ramach umów zlecenia, o dzieło oraz innych umów cywilnoprawnych. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 2  ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustawy  - art.  2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje osobom wykonującym pracę zarobkową.”

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż wprowadzenie tego typu zapisów ustawowych stanowi proste odzwierciedlenie w materii ustawowej wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. K 1/13. W przedmiotowym wyroku Trybunał orzekł,  że: ,,Podmiotem wolności zrzeszania się w związku zawodowym są pracownicy, ale w konstytucyjnym rozumieniu tego pojęcia. Z tego względupracownik będący podmiotem wolności zrzeszania się w związkach zawodowych nie może być identyfikowany wyłącznie przez pryzmat rodzaju stosunku prawnego łączącego go z pracodawcą. Status pracownika powinien być oceniany przez odwołanie się do kryterium wykonywania pracy zarobkowej. W perspektywie konstytucyjnej pracownikiem jest zatem każdy, kto wykonuje określoną pracę zarobkową, pozostaje w stosunku prawnym z podmiotem, na rzecz którego ją świadczy oraz posiada takie interesy zawodowe związane z wykonywaniem pracy, które mogą być grupowo chronione. Ustawodawca musi uwzględniać konstytucyjne rozumienie pojęcia pracownik przy określaniu zasad korzystania z wolności zrzeszania się w ustawie o związkach zawodowych. Nie może zatem w prosty sposób przenosić na grunt tej ustawy definicji pracownika przyjętej w kodeksie pracy. O ile bowiem istnienie specyficznej definicji kodeksowej samo w sobie nie budzi wątpliwości, o tyle nie może być ono wykorzystywane wprost do określania sposobu korzystania z wolności zrzeszania się w związkach zawodowych”.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego