NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 29 (1166) z dn. 17 sierpnia 2018r.

Nauczycielski dodatek wiejski w świetle przepisu art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela - Marta Śnioch

Na gruncie przepisu art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t.jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 967, dalej jako KN) uregulowana została kwestia tzw. nauczycielskiego dodatku wiejskiego. Zgodnie z ww. unormowaniem nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Organ prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr.

Zgodnie z treścią art. 91b ust. 1 KN przepis art. 54 ust. 5 nie ma zastosowania w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.

Uprawnienie do otrzymania dodatku wiejskiego uzależnione jest również od miejsca zatrudnienia nauczyciela – musi to być wieś lub miasto liczące do 5000 mieszkańców, przy czym miejsce pracy powinno zostać określone w akcie mianowania czy też w umowie o pracę (o czym stanowi przepis art. 14 ust. 1 pkt 1 KN). Jako że dodatek wiejski zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 4 KN nie wchodzi w skład wynagrodzenia nauczycieli, to powinien być im wypłacany z dołu.

Dodatek wiejski przysługuje nauczycielowi nie tylko w okresie wykonywania pracy, ale również w okresach niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, korzystania z urlopu macierzyńskiego, z urlopu wychowawczego oraz z urlopu dla poratowania zdrowia, a także w czasie przebywania w stanie nieczynnym.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 11 grudnia 2002 roku (sygn. akt II SA/Lu 923/01) dodatek wiejski jest obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia za pracę nauczyciela, w konsekwencji organ prowadzący szkołę nie może w drodze regulaminu uzależnić jego przyznania od posiadania odpowiednich środków pieniężnych.

Zasygnalizować trzeba, że KN nie wskazuje górnej granicy podwyższenia przez organ prowadzący szkołę nauczycielskiego dodatku wiejskiego w sytuacji, gdy nauczyciel jest zatrudniony na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr.

Należy także zauważyć, iż na mocy przepisu art. 76 pkt 25 lit. a i b ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2203) z dniem 1 stycznia 2018 roku zniesione zostały inne aniżeli nauczycielski dodatek wiejski przewidziane w ramach art. 54 KN przywileje, tj.: prawo nauczyciela do lokalu mieszkalnego oraz nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego