NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 2 (1139) z dn. 12 stycznia 2018r.

Ustawowe współdziałanie - Kazimierz Pasternak

Zakres bieżącego współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy z organizacjami związkowymi i społeczną inspekcją pracy mają wymiar ustawowy, co oznacza, że dowolność w tego rodzaju relacjach jest niedopuszczalna. W świetle ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy w szczególności kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy. Odpowiedź na pytanie, co do formuły współdziałania znajdziemy w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy. Już z treści art. 12 ust.1 dowiemy się, że Państwowa Inspekcja Pracy w realizacji zadań współdziała ze związkami zawodowymi. Współdziałanie to wedle art. 29 cytowanej ustawy w szczególności polega na informowaniu o tematyce i zakresie przeprowadzanej kontroli w zakładzie pracy, analizowaniu zgłoszonych w trakcie czynności kontrolnych uwag i spostrzeżeń, informowaniu o wynikach kontroli i podjętych decyzjach oraz udzielaniu porad i informacji z zakresu prawa pracy. Wymieniony katalog zagadnień realizowanych między inspektorami PIP a związkowcami nie jest zamknięty i może być rozszerzony o tematy interesujące związkowców. W ramach współdziałania Państwowa Inspekcja Pracy (w terenie okręgowe inspektoraty pracy) na wyraźny wniosek związków zawodowych prowadzi szkolenia i udziela bieżącej pomocy adresowanej do społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach posiadanych kompetencji ustawowych odpowiadają na co dzień za stan przestrzegania prawa pracy pojmowanego kompleksowo, będąc jednostką społecznego nadzoru i kontroli prawa pracy. Z kolei wedle ustawy z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy rozdział czwarty tej ustawy odnosi się do reguł współdziałania społecznej inspekcji pracy zarówno z państwową inspekcją pracy jak i innymi organami nadzoru i kontroli warunków pracy. Współdziałanie to w szczególności polega na udzielaniu przez Państwową Inspekcję Pracy bieżącej pomocy przy wypełnianiu zadań realizowanych przez społecznych inspektorów pracy (sip) poprzez, między innymi, poradnictwo prawne oraz szkolenia. Pomocne dla sip są także różnorakie specjalistyczne opracowania wydawane przez PIP. W ramach ustawowego współdziałania państwowi inspektorzy pracy kontrolują wykonanie zaleceń i uwag społecznych inspektorów pracy adresowanych do pracodawców. Zakładowy społeczny inspektor pracy ma prawo uczestniczyć w kontrolach realizowanych przez PIP oraz w ich podsumowaniu. Wskazane jest, aby zarówno w przypadku organizacji związkowej jak i społecznych inspektorów pracy przedmiotowe współdziałanie nie sprowadzało się jedynie do przypadków incydentalnych, doraźnie sygnalizowanych. Szczególnie, jeśli mamy na uwadze segment kompleksowo ujmowanego prawa pracy podlegającego zarówno związkowej jak inspektorskiej kontroli.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego