NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 2 (1139) z dn. 12 stycznia 2018r.

Antymobbingowa fikcja - Kazimierz Pasternak

Wedle obowiązującej ustawy Kodeks Pracy (art. 943 §1) każdy pracodawca bez wyjątku jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy. Ustawodawca nie precyzuje sposobu praktycznej realizacji tego obowiązku. Nie stawia dodatkowych wymogów. Nie dzieli pracodawców w sferze prowadzonej działalności czy liczby zatrudnionych pracowników. Żąda jedynie w sposób bezwarunkowy, aby każdy pracodawca wdrożył do bieżącego zakładowego obrotu prawnego określone, systemowe, egzekwowalne rozwiązania mające w zarodku eliminować wszelkie przesłanki mobbingu zarówno między pracownikami jak i w relacjach pracodawca pracownik. Zakładowy system przeciwdziałania mobbingowi może być załącznikiem do już istniejącego regulaminu pracy. Musi bez wątpienia być powszechnie rozpropagowany wśród pracowników. Reguły zawarte w tego rodzaju systemach nie mogą być ujmowane w układzie ogólników czy haseł, których nie sposób wyegzekwować. Zakładowy system przeciwdziałania mobbingowi nie może sprowadzać się wyłącznie do powołania komisji antymobbingowej, której zarówno uprawnienia jak i sposób procedowania w danej sprawie ma jedynie znaczenie blankietowe, bez realnego wpływu na skuteczną obronę godności człowieka w środowisku pracy, jego dóbr osobistych, czci i dobrego imienia. A przecież głównie chodzi o codzienną gwarancję wyżej wymienionych wartości. Nie wystarczy w zakładowym systemie przeciwdziałania mobbingowi zapis zakazujący mobbingu w miejscu pracy. Mobbing wpisuje się w sferę zdrowia psychicznego pracownika, która z mocy art. 207 § 2 ustawy Kodeks Pracy podlega ochronie przy odpowiednim wykorzystaniu najważniejszych osiągnięć nauki i techniki, co oznacza, że nie może być marginalizowany, traktowany hasłowo jedynie na użytek potencjalnej kontroli prowadzonej przez państwowy nadzór nad warunkami pracy. Mobbing zawierający wszystkie przesłanki definicyjne (uporczywość, długoterminowość, nękanie – zastraszanie – poniżanie – izolowanie) może stanowić bezpośrednią przyczynę zdarzenia wypadkowego z utratą życia włącznie. Zakładowy system przeciwdziałania mobbingowi mający skutecznie chronić zdrowie i życie pracownika nie może zostać wprowadzony do zakładowego obiegu prawnego z pominięciem art. 237 11a § 1 ustawy Kodeks Pracy.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego