NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 34 (1124) z dn. 22 września 2017r.

Biskup Kazimierz Ryczan Zasłużony dla NSZZ "Solidarność"

Ksiądz Biskup Kazimierz Ryczan został uhonorowany przez XXIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" tytułem i medalem Zasłużony dla NSZZ "Solidarność". Medal wręczył 4 marca 2010r. w Bazylice Katedralnej w Kielcach przewodniczący „Solidarności” – Janusz Śniadek, laudację wygłosił Waldemar Bartosz – przewodniczący Świętokrzyskiej „Solidarności”. Wręczenie medalu poprzedziła uroczysta msza święta sprawowana w intencji Księdza Biskupa Kazimierza Ryczana.

Dziś przypominamy tamten czas.

 

LAUDACJA

 

In vinculo communionis – w więzach wspólnoty – to biskupie zawołanie staje się Ekscelencjo nie tylko zadaniem, jest też charakterystyką. Więzy wspólnoty przyjęte w wolności nie są przecież przymusem. Są wyrazem  miłości. Każda prawdziwa wspólnota jest też przejawem społecznej miłości. Prawdę tę przypomniał w swej ostatniej encyklice – Veritas In caritate, Ojciec Święty Benedykt XVI.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jako wspólnota złączona historią ojczystą i społecznymi celami, składa Tobie, Ekscelencjo wyrazy wdzięczności za owe więzy wspólnoty. Składamy przede wszystkim wdzięczność Opatrzności za te więzy wspólnoty, które Ciebie kształtowały: za wspólnotę rodzinną, która kształtowała charakter i umysł otwarty na Dobro, Prawdę i Piękno – na Boga.

Dziękujemy za więzy wspólnoty, które podtrzymywałeś i tworzyłeś w poszukiwaniu Prawdy – za wspólnotę studiów i pracy naukowej w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu i w Katolickim Uniwersytecie  Lubelskim oraz w belgijskim Lowanium i w Instytucie Katolickim w Paryżu; za poszukiwanie prawdy o wspólnocie Kościoła i wspólnocie społeczności narodowej.

Obejmujemy także te wątki więzów społecznych, które tkały wspólnotę wolności naszej, począwszy od stawiania czoła represjom w postaci przymusowej służby wojskowej w Morągu na początku lat 60-tych XX wieku.

Ten okres zapoczątkował Twą aktywną obecność w działaniach na rzecz wolności i sprawiedliwości w Ojczyźnie. W nurcie tym mieści się okres budowania w 1980r. i 1981r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i podjęcia odpowiedzialności za tę wspólnotę piastując funkcję najpierw sekretarza a następnie I zastępcy przewodniczącego ówczesnej Komisji Zakładowej Związku.

Troska o wspólnotę narodową łączy też staranie o sprawiedliwe ułożenie spraw w Ojczyźnie. Dbałość o rozwój katolickiej nauki społecznej, piastowanie funkcji przewodniczącego Rady Episkopatu do Spraw Społecznych, zwanej Iustitia et Pax a od 2008r. Krajowego Duszpasterza Ludzi Pracy, jednocześnie wskazuje na istotną w Twej pracy troskę o Dobro Wspólne, którego częścią jest społeczna sprawiedliwość, jako przejaw miłości społecznej.

Sytuuje to Twoją działalność w ważnym nurcie społecznego nauczania, pośród takich hierarchów kościelnych jak: bp Wilhelm von Ketteler, kard. Joseph Höffner, bp Oskar Saier i na polskiej niwie: bp Teodor Kubina, bp Stanisław Adamski i przede wszystkim kard. Stefan Wyszyński.

Odpowiedzialność, jaką ponosisz Ekscelencjo za wspólnotę Kościoła, wspólnotę Ojczyzny i wspólnotę Świata Pracy jest dostateczną racją do wyrażenia wdzięczności za te więzy wspólnoty.

Apostoł Paweł w II Liście do Galatów nawołuje do solidarności, mówiąc: „Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy”.

Napomnienie to trudno lepiej realizować jak In vinculo communionis.

 

Kielce, 4 marca 2010 r.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego