NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 34 (1124) z dn. 22 września 2017r.

Ksiądz Biskup Kazimierz Ryczan pozostanie na zawsze w naszej pamięci

Ksiądz Biskup Kazimierz Ryczanurodził się 10 II 1939r. w Żurawicy koło Przemyśla.W 1956r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, przerwane dwuletnia służbą wojskową w Morągu.W1963r. przyjął święcenia kapłańskie, następnie pracowałjako wikariusz w parafiach: Szebnie (1963-1965) i Fara Rzeszów (1965-1966).W latach 1966-1969odbył studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL, które ukończył licencjatem na podstawie pracy „Społeczno-religijne uwarunkowania powołań kapłańskich i zakonnych w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w latach 1900-1960”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. J. Majki.W latach 1970-1975pracował jako duszpasterz akademicki w Rzeszowie i prowadził wykłady z katolickiej nauki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.W1975r. podjął studia doktoranckie w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL i w 1976r. został asystentem w Katedrze Socjologii Religii.W1978r. uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy „Ciągłość i zmiana tradycji religijnej. Studium socjologiczne na przykładzie wybranej społeczności miejskiej”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. W. Piwowarskiego.W1980r. został starszym asystentem w Katedrze Socjologii Religii, a w 1983r. adiunktem; wyjeżdżał na stypendia naukowe w Instytucie Katolickim w Paryżu (1979r.) oraz na Uniwersytecie Katolickim w Leuven (1989r.).W1992r. przedstawił na Wydziale Teologii KUL rozprawę habilitacyjną „Wartości katolików a typ środowiska miejskiego”.Po jej zatwierdzeniu objął stanowisko kierownika Katedry Socjologii Religii w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL.W1993r. został wybrany prodziekanem Wydziału Teologii KUL, jednak powołany jednocześnie na biskupa diecezjalnego do Kielc, nie podjął tej funkcji.W1993r. przyjął święcenia biskupie; nadal pełniłfunkcje kierownika Katedry Socjologii Religii, prowadząc regularnie wykłady oraz seminarium doktoranckie.Od 1997r. był profesorem nadzwyczajnym.Wczasie pracy na KUL był m.in. sekretarzem, a potem I wiceprzewodniczącym Komisji Uczelnianej „Solidarności” (1980-1981r.), członkiem Senackiej Komisji Finansowo-Gospodarczej i Komisji Kontrolnej, wicedyrektorem Konwiktu Księży studentów (1983-1989r.), a potem jego dyrektorem (1989-1993r.). Byłczłonkiem Rady Głównej Konferencji Episkopatu Polski oraz przewodniczącym Rady Episkopatu do Spraw Społecznych (Iustitia et Pax), a od 20 czerwca 2008r. do 2015r.Krajowym Duszpasterzem Świata Pracy.

Jego zainteresowania naukowe skupiałysię na socjologii religii i katolickiej nauce społecznej. Prowadzone prace badawcze dotyczyły: religijności społeczeństwa polskiego, powołań kapłańskich i zakonnych, tradycji religijneja także wartości podstawowych społeczeństwa, zaangażowania politycznego katolików, roli Kościoła w życiu społecznym, koncepcji ładu społecznego.

W swej działalności duszpasterskiej stale wspierał działania NSZZ „Solidarność”, współpracując,na co dzień,z różnymi strukturami Związku.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego