NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 35 (1125) z dn. 29 września 2017r.

Zakładowe komisje bhp - Kazimierz Pasternak

Obowiązkiem ustawowym pracodawcy jest powołanie zakładowej komisji bhp, jeśli zatrudnia na umowę o pracę więcej niż 250 pracowników. Na pytanie, czym ma zajmować się tego rodzaju komisja odpowiada ustawa – kodeks pracy. Wedle ustawodawcy komisja bhp jest organem doradczym i opiniodawczym pracodawcy, co nie oznacza, że jest zwolniona z bieżącego reagowania na zapewnienie cywilizowanych standardów pracy w sferze zarówno techniczno-organizacyjnego jak i psychospołecznego bezpieczeństwa pracy. Nie jest to zadanie łatwe. Przewodniczącym komisji jest każdorazowo pracodawca lub osoba przez niego upoważniona, a wiceprzewodniczącym społeczny inspektor pracy.

Do zadań komisji należy dokonywanie przeglądów warunków pracy w zakładzie (częstotliwość ich dokonywania zależy w szczególności od specyfiki zakładu i istniejących zagrożeń), ocena stanu bhp na podstawie przyjętego harmonogramu rocznego, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, formułowanie wniosków dotyczących stałej poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego ustawowych obowiązków w zakresie bhp. W ramach tej komisji mogą być prowadzone konsultacje wszystkich działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obowiązkiem ustawowym każdego pracodawcy, także tego, który zatrudnia mniej niż 250 pracowników, który nie ma obowiązku powoływania komisji bhp jest konsultowanie każdorazowo podejmowanych działań w sferze bhp z organizacjami związkowymi lub pracownikami. Komisja bhp nie może koncentrować się na działaniach pozorowanych. Solidnie przeprowadzone zakładowe przeglądy warunków pracy pozawalają precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie co do bieżącego stanu warunków i istniejących zagrożeń w środowisku pracy oraz wypracowania terminowego harmonogramu eliminowania ustalonych zagrożeń. Zawsze chodzi w tego rodzaju operacjach o ochronę zdrowia i życia pracowników oraz zapewnienie im godziwych warunków pracy bez względu na wynikające z tego tytułu koszty. Komisja nie może pomijać odpowiedzi na pytanie o najczęściej powtarzające się w określonych grupach pracowniczych powody absencji chorobowych. Nieuprawnionym jest każdorazowe traktowanie pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim w kategoriach symulanta i przestępcy, co niestety w wielu zakładach pracy ma miejsce.

Zasadnym jest, aby przedmiotowa komisja w ramach obowiązku konsultacji z pracodawcą wszystkich spraw z zakresu bhp dokonała okresowej oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac. Przydatnym jest w tym zakresie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa pracy z 26 września 1997 roku. Na tej płaszczyźnie jest ciągle wiele do zrobienia. Szczególnie zarówno społeczni inspektorzy pracy jak i przedstawiciele organizacji związkowych będących w składzie komisji winni o tym pamiętać. Nadal u wielu pracodawców ekonomia, ograniczanie kosztów wygrywa z bhp, co w konsekwencji powoduje zaniżone standardy bhp.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego