NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 37 (1127) z dn. 13 października 2017r.

Porady prawne

Czy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który stawia się do pracy nietrzeźwy, przy czym cierpi on na chorobę alkoholową i rozpoczął leczenie?

 

Odpowiedź na wyżej postawione pytanie brzmi: NIE.

W ramach regulacji zawartej na gruncie przepisu art. 52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 2017 roku poz. 1666 z późn. zm.) ustawodawca jasno wskazał, że rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia jest możliwe jedynie w przypadku zaistnienia po stronie pracownika winy (czy to w postaci winy umyślnej, czy też w formie rażącego niedbalstwa). W przedstawionym stanie faktycznym owa wina jednak nie zachodzi z uwagi na chorobę alkoholową pracownika i podjęte leczenie, w konsekwencji nie można zwolnić go dyscyplinarnie. Należy wskazać, iż w świetle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2000 roku (sygn. akt I PKN 76/00) stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości pracownika dotkniętego przewlekłą psychozą alkoholową nie stanowi dostatecznej podstawy do przypisania mu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

W zaistniałym stanie faktycznym pracodawca może rozważać jedynie rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem z powodu nietrzeźwości pracownika uniemożliwiającej mu wykonywanie jego obowiązków i dezorganizującej pracę w zakładzie.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego