NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 38 (1128) z dn. 20 października 2017r.

Świadectwo pracy – rozszerzony zakres informacji zawarty w dokumencie - Marta Śnioch

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy wprowadziło pomocniczy wzór świadectwa wraz z instrukcją co do sposobu jego wypełnienia.

Pracodawca wyłącznie na żądanie pracownika zamieszcza w treści świadectwa informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia, uzyskanych kwalifikacjach oraz prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub zasądzeniu na jego rzecz odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia (jeśli jednak orzeczenie zostało wydane w związku z naruszeniem przez pracodawcę przepisów o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, wydaje on nowe świadectwo pracy zawierające informację o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę).

Od 1 stycznia 2017 r. treść świadectwa pracy uległa wielu zmianom. Do istotniejszych zmian zalicza się m.in. obowiązek wykazania w treści świadectwa pracy nie tyko pierwszego imienia pracownika. Okres zatrudnienia został zastąpiony liczbą mnogą, wobec czego należy wpisać okresy zatrudnienia i powiązać z nimi różne wymiary czasu pracy.

Treść świadectwa została rozszerzona o informacje związane z korzystaniem przez pracownika z uprawnień rodzicielskich. Szczególnie pomocna w tym przypadku jest instrukcja załączona do wzoru świadectwa pracy. Obecnie istnieje obowiązek podania w świadectwie pracy o ewentualnym wykorzystaniu przez pracownika urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. W przypadku dwóch ostatnich z wymienionych urlopów należy podać także podstawy prawne ich udzielenia.

Novum jest wprowadzenie obowiązku zamieszczenia informacji o okresie, w jakim pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 186 (8) § 1 pkt 2 k.p. Chodzi tu o przypadek, gdy pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego składa pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy. Pracodawca nie może odmówić pracownikowi. Nie ma również możliwości wypowiedzenia ani rozwiązania z nim umowy o pracę w okresie od dnia złożenia wniosku w okresie aż do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej niż przez łączny okres 12 miesięcy. Na podstawie tej informacji kolejny pracodawca będzie mógł ustalić, czy pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego, który złożył wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, podlega ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego