NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 39 (1129) z dn. 27 października 2017r.

Na czym polega uzupełnianie podstawy zasiłkowej? - Marta Śnioch

Jeżeli w danym miesiącu pracownik nie przepracował pełnego miesiąca z przyczyn usprawiedliwionych, np. z powodu choroby, wówczas za ten miesiąc nie osiąga pełnego wynagrodzenia. Gdy wynagrodzenie za taki miesiąc przyjmuje się do podstawy wymiaru zasiłku, wówczas należy je uzupełnić. Uzupełnienie wynagrodzenia oznacza przyjęcie do podstawy wymiaru zasiłku takiego wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymałaby w danym miesiącu, gdyby przepracował pełny miesiąc.

Pracownica posiadająca kilkuletni staż pracy, została zatrudniona w przedsiębiorstwie od 1 stycznia 2016r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Wynagrodzenie pracownicy składa się z następujących składników:

a) stałego miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 4.600 zł,

b) prowizja płatna co miesiąc w kwocie 200 zł,

c) premia regulaminowa co kwartał w kwocie 300 zł.

W okresie od 1 do 10 lipca 2016 r. (10 dni) pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim z tytułu niezdolności do pracy przypadającej na okres ciąży. Wcześniej pracownica nie przebywała na chorobowym.

Obliczając przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od stycznia do czerwca 2016r., należy dokonać przeliczenia premii płatnej kwartalnie na jej miesięczną wysokość tj. 300 : 3 = 100 zł a następnie zsumować kwoty poszczególnych składników wynagrodzenia tj. 4 600 zł + 200 zł + 100 zł. Otrzymujemy kwotę 4 900 zł, którą należy pomniejszyć o składki w wysokości 13,71%. Otrzymana kwota wynosi 4 228, 21 zł i jest efektem wyliczenia:

o        4 228, 21 zł × 6 m-cy = 25 369, 26 zł,

o        25 369, 26 zł : 6 m-cy = 4 228, 21 zł.

Obliczona dla pracownika podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego jest wyższa od gwarantowanej najniższej podstawy wymiaru obowiązującej w 2017 r. (tj. 1.596,36 zł), zatem stanowi ją kwota 4 228, 21 zł.

Aby obliczyć wysokość wynagrodzenia chorobowego należy dokonać następującej kalkulacji:

o        (4 228, 21 zł × 100%) : 30 = 140, 94 zł,

o        140, 94 zł × 10 dni = 1 409, 40 zł.

Aby wyliczyć wynagrodzenie za pracę należy dokonać następującej kalkulacji:

o        (4 600 zł + 200 zł + 100 zł) : 30 = 163,33 zł,

o        163,33 zł x 10 dni = 1 633,30 zł,

o        (4 600 zł + 200 zł + 100 zł) – 1 633, 30 zł = 3 266, 70 zł.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego