NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 41 (1131) z dn. 10 listopada 2017r.

Stanowisko Komisji Krajowej nr 17/17 ws. wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi oraz pracowników nadzoru pedagogicznego

 
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w pełni popiera postulaty Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” dotyczące:
 
1. Konieczności powiązania systemu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych we wszystkich typach szkół i w placówkach oświatowych z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Uważamy za konieczne wprowadzenie podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego w wysokości co najmniej 15 % od 1 stycznia 2018r.
 
2. Zmiany systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi przez poprawę:
·                                   niekorzystnych dla nich zapisów w rozporządzeniu ws. wynagrodzenia pracowników samorządowych,
·                                   zmianę w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę poprzez dopisanie pkt 5: „dodatku stażowego” do art. 6 ust. 5 jako składnika, którego nie uwzględnia się przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika.
·                                    
3. Wzrostu wynagrodzeń pracowników nadzoru pedagogicznego zatrudnionych w kuratoriach oświaty.
 
4. Odstąpienia od wprowadzenia proponowanych zmian w ustawie Karta nauczyciela, które drastycznie pogorszą status zawodowy nauczyciela.
 
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wzywa Rząd RP do podjęcia działań gwarantujących poprawę sytuacji finansowej pracowników oświaty. Jest to jedyny sposób na uspokojenie coraz bardziej napiętej sytuacji w tej branży. 
 
 
Wieliczka, 25 października 2017r.
Komisja Krajowa
NSZZ „Solidarność”

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego