NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 41 (1131) z dn. 10 listopada 2017r.

Porady prawne

W jaki sposób należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy skargę na naruszanie praw pracowniczych? Czy PIP zapewni osobie zgłaszającej skargę anonimowość?
 
Skargi dotyczące naruszania praw pracowniczych mogą być zgłaszane do Państwowej Inspekcji Pracy pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 589) inspektor pracy jest zobowiązany do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę.
 
 
Pracodawca zlecił szeregowemu pracownikowi odwołanie innego pracownika z urlopu. Pracodawca zagroził, że odmowę potraktuje jako naruszenie obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy, a jeżeli pracownik będzie się upierał przy swoim, to zaniechanie wykonania polecenia uzna za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Czy ma do tego prawo?
 
Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego osobiście, za pośrednictwem osoby wyznaczonej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy lub poprzez jego bezpośredniego przełożonego. Przepisy prawa regulujące odwołanie z urlopu nie normują szczegółowo kwestii technicznych, lecz należy przyjąć, że nie można cedować tej czynności na szeregowych pracowników ani stosować w razie odmowy środków dyscyplinujących.
 
 
Czy można zwolnić pracownika zatrudnionego od dwóch miesięcy na stanowisku sprzedawcy z uwagi na powzięcie przez pracodawcę wiadomości o jego skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo kradzieży? Wyrok ten został wydany rok wcześniej.
 
W takiej sytuacji nie można wypowiedzieć umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z uwagi na popełnienie przez niego przestępstwa przed podpisaniem umowy o pracę. Pracownik może się odwołać do sądu pracy, wnosząc o przywrócenie go do pracy.
 
 
Zasiłek dla bezrobotnych pomimo rozwiązania umowy o pracę przez pracownika.
 
Co do zasady, prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie przysługuje, gdy do rozwiązania umowy o pracę dochodzi na mocy porozumienia stron bądź za wypowiedzeniem przez bezrobotnego. Jednakże dopuszczalne są tu pewne wyjątki. A mianowicie w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika lub na mocy porozumienia stron z powodu zmiany miejsca zamieszkania pracownika.
Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że:
·                           porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, albo
·                           rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania.
Oczywistym jest, że sama zmiana miejsca zamieszkania nie ma, co do zasady wpływu na łączącą strony umowę, nie stanowiąc tym samym obowiązkowego zakończenia współpracy. Jednak zmiana adresu może się okazać na tyle istotnym czynnikiem, że będzie decydująca dla dalszych losów stosunku pracy.
Ważnym jest, aby taka informacja (o zmianie miejsca zamieszkania) została zamieszczona w świadectwie pracy, porozumienia bądź oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę.
Co zrobić, gdy nie mamy takiego zapisu. Przepisy prawa nie regulują tej kwestii. Nie mniej jednak wydaje się dopuszczalne uzupełnienie np. porozumienia stron przez oświadczenie pracownika. Z treści oświadczenia winno wynikać, że porozumienie stron w sprawie rozwiązania stosunku pracy nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania pracownika. W tym przypadku nie ma potrzeby modyfikacji zawartego wcześniej porozumienia, które zostało dokonane z konkretną, wcześniejszą datą. Oświadczenie pracownika będzie jedynie uzupełnieniem dokonanej wcześniej czynności.
 
Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego