NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 41 (1178) z dn. 9 listopada 2018r.

Ochrona danych osobowych członków związku - Marta Śnioch

Zgodnie z nowymi przepisami przy ustalaniu liczby członków zoz w postępowaniu sądowym do przetwarzania danych ujawniających przynależność związkową osób wykonujących pracę zarobkową jest upoważniony wyłącznie sąd oraz osoby działające w imieniu zakładowej organizacji związkowej, która złożyła wniosek o ustalenie liczby jej członków (art. 25¹ ust. 10 ustawy o związkach zawodowych po nowelizacji). Pracodawca na skutek takiej weryfikacji nie dowie się, kto jest członkiem związku zawodowego. Dane o przynależności związkowej są danymi wrażliwymi, które wymagają szczególnego traktowania. Zabronione jest bowiem przetwarzanie danych osobowych ujawniających przynależność do związków zawodowych (art. 9 ust. 1 i 2 R ODO). Regulacja RODO wprowadza kilka wyjątków, w tym istotnych w omawianym kontekście, takich jak niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Ponadto przetwarzanie danych o przynależności związkowej jest dopuszczalne, gdy przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez podmiot o celach związkowych oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy. Powyższe przesłanki legalizują przetwarzanie danych wrażliwych o przynależności związkowej i dają gwarancję ochrony tych danych także w postępowaniu przed sądami.

Przyjmijmy, że po 1 stycznia 2019 r., po złożeniu protestu odnośnie do liczebności organizacji związkowej, pełnomocnik pracodawcy zażądał wglądu do akt sprawy z możliwością zrobienia notatek z dokumentacji złożonej przez zoz. Odmówiono mu prawa wglądu do akt sądowych ze względu na fakt, że ustawa o związkach zawodowych nie wymienia pełnomocnika pracodawcy jako osoby uprawnionej do zapoznania się z dokumentacją złożoną na skutek pisemnego protestu. Ponadto organizacja związkowa przedłożyła kopie deklaracji członkowskich, a dane z deklaracji wskazują przynależność związkową i wymagają szczególnej ochrony.

Ze względu na to nie zmieni się podejście do tzw. listy imiennej członków związku zawodowego. Nadal zgodnie z obecnie jeszcze obowiązującym art. 30 ust. 21, a po nowelizacji art. 30 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych, pracodawca musi przede wszystkim ustalić organizację reprezentującą pracownika, a dopiero wówczas współdziałać z nią w sprawie tego pracownika, co do którego zamierza podjąć określone działania, np. wypowiedzieć umowę o pracę. Nie można żądać listy pracowników należących do związku zawodowego (członków związku zawodowego). W tym zakresie przełomowe znaczenie miała uchwała Sądu Najwyższego z 21 listopada 2012 r. (III PZP 6/12, OSNP 2013/13–14/146). SN uznał, że odmowa przekazania przez związek informacji o wszystkich osobach objętych przez niego obroną nie zwalnia firmy z obowiązku konsultowania zamiaru wypowiedzeń osób zatrudnionych na czas nieokreślony. Uchwała ta nadal zachowuje aktualność.

Po nowelizacji przepisów nadal w zakresie konsultacji indywidualnej dotyczy ona stron stosunku pracy, o których mowa w Kodeksie pracy.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego