NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 41 (1178) z dn. 9 listopada 2018r.

Porady prawne

Kto wybiera komisję socjalną u pracodawcy tworzącego Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

 

Powołanie, skład i działalność komisji socjalnej oraz jej kompetencje powinien określać regulamin ZFŚS.

Komisja socjalna nie jest komórką obowiązkową. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie nakłada na pracodawcę obowiązku utworzenia takiej komisji. W przypadku jej powołania skład komisji, zasady wyboru członków, okres ewentualnej kadencji powinien określać regulamin funduszu lub osobny regulamin działania komisji socjalnej. W praktyce członkowie komisji mogą być wyłonieni w drodze wewnątrzzakładowych wyborów spośród pracowników lub powołani przez pracodawcę, w porozumieniu ze związkami zawodowymi, jeżeli takie działają w zakładzie pracy.

Komisja socjalna może nie być organem decyzyjnym, lecz powinna zajmować się wyłącznie bieżącą obsługą funduszu, tj. m.in. przyjmować wnioski, sprawdzać, czy są kompletne, przeprowadzać ich wstępną kwalifikację. W takim przypadku jej liczebność może być dowolna. Decyzję, co do przyznania świadczenia i tak podejmuje pracodawca w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Należy przy tym podkreślić, że przy udziale związków zawodowych odbywa się ustalanie zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym podział środków tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności. Przyznawanie pracownikom świadczeń z funduszu również jest dokonywane w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym.

Jeżeli jednak komisja socjalna ma mieć umocowanie do przyznawania świadczeń z zfśs, to w jej składzie powinien się znaleźć zarówno przedstawiciel organizacji związkowej, a w przypadku jej braku – przedstawiciel pracowników, jak i osoba wyznaczona przez pracodawcę do działania w jego imieniu.

 

 

Pracownica złożyła zaraz po porodzie wniosek o udzielenie jej całego urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Teraz oświadczyła, że chce, żeby część urlopu wykorzystał ojciec dziecka. Jak ojciec dziecka może przejąć ten urlop?

 

Aby ojciec dziecka nabył prawo do części urlopu rodzicielskiego, matka dziecka korzystająca z tego urlopu w pełnym wymiarze musi z niego zrezygnować. Składa w tym celu wniosek do pracodawcy w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego, a ojciec dziecka równolegle składa swojemu pracodawcy wniosek o udzielenie tego urlopu. Wnioski te trzeba złożyć w terminie nie krótszym niż 21 dni odpowiednio przed przystąpieniem do pracy lub rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego