NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 42 (1179) z dn. 16 listopada 2018r.

BHP – prawem każdego - Kazimierz Pasternak

Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Tak stanowi aktualnie obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegóły bieżącej realizacji i przedmiotowego prawa regulują ustawy, akty wykonawcze ogólnie obowiązujące. W miejscach pracy problematyka jest doprecyzowywana w układach zbiorowych pracy, regulaminach pracy, porozumieniach zawieranych na mocy ustawy.  Nie bagatelne znaczenie w hierarchii przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy mają także instrukcje stanowiskowe, dokumentacja techniczno – ruchowa związana z eksploatacją danej maszyny, urządzenia czy linii technologicznej i ocena ryzyka zawodowego związana ze sciśle określonym rodzajem pracy. Znajomość podstawowych przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest konieczna. Szczególnie pracownik nie może bagatelizować obowiązujących w tym zakresie regulacji. Nieznajomość prawa szkodzi. Może skutkować w ostateczności karami dyscyplinarnymi ze zwolnieniem z pracy włącznie. Nie przestrzeganie wymienionych przepisów, zasad, reguł postępowania jest jedną z podstawowych przyczyn ludzkich tragedii, kalectwa, cierpienia czy śmierci na stanowisku pracy. Stąd w wielu zakładach pracy obowiązuje powszechna zasada „zero tolerancji” w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpieczeństwo szeroko pojęte jak też higiena jest traktowane spójnie, kompleksowo. Dla przypomnienia higiena pracy to dział higieny zajmujący się ochroną pracownika przed utratą zdrowia, która może nastąpić w wyniku oddziaływania różnych czynników związanych ze specyfiką pracy. Kontrolą tych zagadnień zajmuje się Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, struktury funkcjonujące w powiatach oraz wyspecjalizowane, certyfikowane pracownie. Pomiary występujących czynników szkodliwych i niebezpiecznych nie mogą być traktowane w kategoriach incydentalnych. Nie ma solidnych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy bez stałego egzekwowania obowiązującego prawa w tym zakresie, realizacji szkoleń adresowanych do osób wykonujących pracę i promocji wskazanych zachowań. Ważną rolę w kształtowaniu oczekiwanych postaw w procesie bezpiecznego, higienicznego wykonywania pracy mają relacje międzyludzkie i kultura bezpieczeństwa pracy, której nie precyzują przepisy prawne. Deficyt zaufania między ludźmi, fatalna organizacja pracy, przeciążenia pracowników nadmiarem zadań, sieć stresorów różnorakiej maści, nie ma nic wspólnego z prawem człowieka do pracy w warunkach bezpiecznych i higienicznych. Zmiany technologiczne, wielozadaniowość, ograniczanie zatrudnienia jest często powodem wypalenia zawodowego, groźnych dla życia schorzeń z depresją włącznie. Dlatego bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy jest niezbędne. Służyć ma temu między innymi instytucja oceny ryzyka zawodowego uwzględniająca stany faktyczne i konieczną profilaktykę minimalizującą zagrożenia.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego