NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 42 (1179) z dn. 16 listopada 2018r.

Strategia funkcjonowania Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" na lata 2018-2022

DZIAŁ PROMOCJI ZWIĄZKU

 

Diagnoza

Cel

Plan działania

Harmonogram

Wizerunek Związku przedstawiany społeczeństwu zbyt często jest stereotypowy, a tymsamym niekorzystny i fałszywy obraz Związku rozpowszechniany jest nawet wśród samych członków Związku.

Wpływ na taki obraz mają głównie masmedia. A w tym także informacje (zbyt słabo) rozpowszechnione poprzez media związkowe.

Przy tych ograniczeniach mamy zbyt często do czynienia z nieprzyjazną Związkowi informacją i wadliwą komunikacją zarówno wewnątrz organizacji jak też z jej otoczeniem.

Taki stan powoduje zarówno (wewnątrzorganizacyjną) informacyjną dezintegrację jak i zbyt małe oddziaływanie Związku na otoczenie a to grozić może w przyszłości rosnącą marginalizacją Związku a przez to jeszcze mniejszym oddziaływaniem na społeczeństwo, co w konsekwencji ogranicza naszą atrakcyjność i skutkuje brakiem zainteresowania wstępowaniem w szeregi „Solidarności”. Może to wpływać na zmniejszanie ilości członków Związku.

Głównym celem działań działu będzie:

 

I - polepszenie - dziś zbyt często postrzeganego za zły - obrazu Związku,

 

II – usprawnienie komunikacji.

 

Dla osiągnięcia tego celu podjęte zostaną działania prowadzone w wielu wymiarach, głównie na płaszczyźnie:

 

1. informacyjno - komunikacyjnej (medialnej)

 

2. patriotyczno – religijnej

 

3. kulturalnej, sportowej,

 

4. edukacyjnej, kulturalnej, integracyjnej

a temu powinno służyć służyć organizowanie:

A. – konkursów,

B. – spotkań,

C. – konferencji,

D. – wystaw,

E. - Klubu Myśli Społecznej.

 

5 Region będzie czynnie uczestniczył a Dział będzie koordynował prace w ramach funkcjonujących obecnie instytucjach dialogu społecznego jak:

A. - Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia,

B. - Powiatowych Radach Zatrudnienia,

C. - Świętokrzyskim Komitecie Monitorującym Program Rozwoju Regionalnego.

-

 

6 Ponadto, podtrzymywana będzie współpraca z:

A. - Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej,

B. - Solidarnością Polskich Kombatantów,

C. - Stowarzyszeniem „Rodzina Katyńska”,

D. - Związkiem Sybiraków

E. - Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”.

 

7. Region będzie czynnie włączał się w kampanie wizerunkowe i inne działania promocyjne Związku inspirowane przez władze krajowe.

 

Powyższe działania powinny przełożyć się na polepszenie atrakcyjności „Solidarności” w świadomości społecznej tak na zewnątrz organizacji (w tym wśród pracowników – potencjalnych jego członków) jak i wewnątrz organizacji – wśród członków Związku.

Realizacji celu będą służyć:

 

Ad. 1.

1 A) Utrzymanie kolportażu wśród organizacji zakładowych ok. 260 - 300 egzemplarzy „Tygodnika Solidarność” wraz z redagowaną przez Dział Informacji Zarządu Regionu Świętokrzyskiego wkładką regionalną – „Tygodnik Solidarność Świętokrzyska”.

 

1 B) Przekazywanie w ramach promocji do ośrodków opiniotwórczych: mediów lokalnych, ważnych urzędów i instytucji w Kielcach ok. 15 - 20 szt. „Tygodnika Solidarność” wraz z wkładką „Tygodnik Solidarność Świętokrzyska”.

 

1 C) Należy dążyć, aby zakup „Tygodnika Solidarność”od Tysola sp. z o.o. nie był niższy niż 280 szt. w tygodniowym nakładzie.

 

1 D) Udoskonalanie i rozpowszechnianie sprawnie funkcjonujących regionalnych - elektronicznych komunikatorów związkowych jak:

- Internetowy Informator Komunikacji Wewnętrznej,

- Regionalny system komunikacji SMS.

 

1E) Wydawanie własnych publikacji, głównie w ramach Świętokrzyskich Zeszytów Związkowych.

 

Ad. 2,3.

A) Organizowanie uroczystości związkowych w tym atrakcyjnych imprez z elementami religijno – patriotycznymi, rozrywką i ewentami, które oprócz integracji środowiska „Solidarności” spełniałyby też funkcje informacyjno - komunikacyjną, ponieważ będą wymuszały na lokalnych mediach informowanie o takowych społeczeństwo jak np:

 

- Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę,

 

- Rocznica śmierci Ks. Jerzego Popiełuszki,

 

- Kielecki etap Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków,

 

- Rocznica wprowadzenia stanu wojennego.

 

B) Znakomitym pretekstem służącym realizacji tego celu służyć będzie także organizacja regionalnych uroczystości upamiętniających kolejne rocznice powstania NSZZ „Solidarność” z elementami:

- religijno-patriotycznymi, oraz w miarę potrzeb i możliwości

- rekreacyjno - sportowymi (zawody sportowe),

- rozrywkowo - kulturalnymi (koncerty, akademie),

- okolicznościowych ewentów.

 

Ad. 4.

4 A.  Organizacja corocznie razem ze Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach (i innymi partnerami jak np. IPN) Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

- Patronaty i współudział przy Konkursach organizowanych przez podmioty zewnętrzne jak: Ostrowieckie Stowarzyszenie Historyczne "Solidarność i Pamięć", czy Stowarzyszenie "Wolni i Solidarni 1980 - 1989" w Starachowicach.

 

4 B.  Spotkania z młodzieżą w ramach lekcji WOS.

 

4 C,D.  Organizacji konferencji popularno-naukowych a także spotkań - dyskusji i wystaw, których tematyka poświęcona będzie problematyce związkowej i społecznej.

 

4 E. Proponuje się reaktywowanie, funkcjonującego z powodzeniem przed laty Klubu Myśli Społecznej

 

 

 

1A, B, C, D

Na bieżąco do końca kadencji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1E

Nie rzadziej niż 1 raz w roku od 2019r. do końca kadencji

 

2,3A

Zgodnie z kalendarzem i datami rocznic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień

 

 

19 października

 

 

Zgodnie z kalendarzem

 

13 XII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 A, B.

Corocznie - marzec eliminacje szkolne. Finał wojewódzki – kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 C,D.

W zależności od potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 A,B,C.

Do końca kadencji.

 

6,7.

Na bierząco

 

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego