NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 42 (1179) z dn. 16 listopada 2018r.

Porady prawne

Czy pracodawca może zabrać pracownikowi pensję na swój dług?

 

Pracodawca nie może zatrzymać sobie pensji pracownika i oświadczyć, iż potrąca swoją wierzytelność np. z tytułu poniesionej przez pracownika szkody. Przede wszystkim zgodnie z art. 87 Kodeksu pracy wynika, że z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenie i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – można potrącić tylko następujące należności:

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;

4) kary pieniężne przewidziane w art. 108.

Natomiast zgodnie z art. 91 § 1 k.p. należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie.

W związku z powyższym, nie jest możliwe potrącenie z wynagrodzenia należnego pracownikowi rzekomo wzajemnej wierzytelności pracodawcy tytułem odszkodowania. Co do zasady potrącenia wierzytelności wzajemnej można by było skutecznie dokonać, lecz w oparciu o tytuł wykonawczy, albo za pisemną zgodą pracownika.

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze w wyroku z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt IV P 38/15 podnosił, że przyczyną nieuwzględnienia zarzutu potrącenia pracodawcy była jego prawna niedopuszczalność. Jednocześnie Sąd podkreślał, że nie wyłącza to możliwości odrębnego wystąpienia przez pracodawcę przeciwko pracownikowi w innym trybie postępowania sądowego.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego