NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 44 (1134) z dn. 1 grudnia 2017r.

Porady prawne

Czy można odwołać pracownika z urlopu bezpłatnego?

 

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu bezpłatnego pod warunkiem, że:

- urlop bezpłatny został udzielony na okres dłuższy niż 3 miesiące;

- przy udzielaniu urlopu strony przewidziały możliwość odwołania pracownika z urlopu (najlepiej w formie pisemnej);

- odwołanie pracownika może nastąpić tylko z ważnych przyczyn.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, bark któregokolwiek z nich powoduje, że odwołanie nie będzie dopuszczalne.

Jeśli urlop bezpłatny został pracownikowi udzielony na okres 3 miesięcy lub krótszy, to niedopuszczalne jest odwołanie pracownika z urlopu.

Jednak w czasie trwania urlopu strony mogą uzgodnić wcześniejsze jego zakończenie. 

 

 

Pracuję w firmie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony już od 2 lat. Obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim, które najprawdopodobniej będzie długotrwałe. Czy pracodawca będzie mógł mieć zwolnić i kiedy?

 

W przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim na daną jednostkę chorobową przez łączny okres 182 dni pracodawca ma prawo zwolnić pracownika. Natomiast musi się upewnić, że pracownik jest nadal niezdolny do pracy i nie został skierowany na świadczenie rehabilitacyjne.

Pracownika długotrwale niezdolnego do pracy z powodu choroby można zwolnić bez wypowiedzenia, bez jego winy, jeżeli niezdolność do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy. Nie można zatem zwolnić pracownika w okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez 3 miesiące. Jeśli pracodawca się upewni, że lekarz nie skierował pracownika na świadczenie rehabilitacyjne, a np. przyznano mu rentę, to wtedy będzie mógł zwolnić pracownika bez wypowiedzenia, bez jego winy z powodu długotrwałej choroby.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego