NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 44 (1134) z dn. 1 grudnia 2017r.

Wskaźniki, Stawki, Terminy

STAN PRAWNY NA 25.10.2017r.

Wysokość odpisów na ZFŚS

 

Podstawa prawna:

- ustawa z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 800)

- obwieszczenie prezesa GUS z 18 lutego 2011r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010r. i w drugim półroczu 2010r. (M.P. nr 15, poz. 156)

- obwieszczenie prezesa GUS z 18 lutego 2013r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2012r. i w drugim półroczu 2012r. (M.P. poz. 107)

 

W 2016r. odpisy na ZFŚS, o których mowa w ustawie o ZFŚS, były na poziomie obowiązującym w latach 2011-2015. Wysokość odpisu na ZFŚS w 2017 r. ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012r. ogłoszonego przez prezesa GUS.

 

Lata

2016

2017

Podstawa naliczania odpisów na ZFŚS

2917,14 zł

3161,77 zł

Odpis podstawowy

Na jednego pracownika

37,5 proc.

1093,93 zł

1185,66 zł

Na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych

50 proc.

1458,57 zł

1580,89 zł

Na jednego młodocianego:

w pierwszym roku nauki

5 proc.

145,86 zł

158,09 zł

w drugim roku nauki

6 proc.

175,03 zł

189,71 zł

w trzecim roku nauki

7 proc.

204,20 zł

221,32 zł

Fakultatywne zwiększenia odpisu/funduszu

Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu można zwiększyć o 6,25 proc.

182,32 zł

197.61 zł

Na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy można zwiększyć fundusz o 6,25 proc.

182,32 zł

197,61 zł

Można zwiększyć fundusz o 7,5 proc. na każdą osobę, pod warunkiem przeznaczenia całego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego utworzonego przez pracodawcę

218,79 zł

237,13 zł

 

 

Wzorcowa lista płac

 

Elementy

Kwota

Sposób wyliczenia

Wynagrodzenie

2000 zł

2000 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

274,20 zł

- podstawa wymiaru: 2000 zł

- składka emerytalna: 2000 zł x 9,76 proc. = 195,20 zł

- składka rentowa: 2000 zł x 1,5 proc. = 30 zł

- składka chorobowa: 2000 zł x 2,45 proc. = 49 zł

- łączna kwota składek: 274,20 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

- do zapłaty do ZUS

- do odliczenia od zaliczki na podatek

155,32 zł

133,75 zł

- podstawa wymiaru: 1725,80 zł (2000 zł po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne - 274,20 zł)

1725,80 zł x 9 proc. = 155,32 zł

1725,80 zł x 7,75 proc. = 133,75 zł

Zaliczka na podatek dochodowy

111 zł

Przychód do opodatkowania: 2000 zł

- podstawa opodatkowania po zaokrągleniu do pełnych złotych - 1615 zł [2000 zł (przychód)

- 111,25 zł (koszty uzyskania przychodów)

- 274,20 zł (składki na ubezpieczenia społeczne)]

- zaliczka do US: 111 zł

(1615 zł x 18 proc.) - 46,33 zł = 244,37 zł (zaliczka na podatek) – 133,75 zł (składka zdrowotna) = 110,62 zł

Kwota wynagrodzenia netto

1459,48 zł

2000 zł - (274,20 zł - 155,32 zł - 111 zł)

 

(druk za: Dziennik Gazeta Prawna, 27-29 października 2017r.)


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego