NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 45 (1135) z dn. 8 grudnia 2017r.

Gdzie szukać dokumentów potwierdzających staż ze zlikwidowanych zakładów pracy? - Marta Śnioch

Osoby, które nie posiadają wiedzy na temat gdzie mogą znajdować się ich akta osobowe, a są np. wezwane przez Sąd do wskazania adresu, mogą uzyskać tę informację w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub na stronie WWW. ZUS.pl. Bazę instytucji, które przechowują dokumentację prowadzi także Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku.

Dokumenty pracownicze po zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie mógł przejąć organ założycielski albo organ nadrzędny (wojewoda lub minister właściwy dla danej gałęzi gospodarki). W przypadku likwidacji spółdzielni, powinny one trafić do związku rewizyjnego, w którym zrzeszona była spółdzielnia, lub do Archiwum Spółdzielczego Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie (adres: ul. 3-go Maja 101/103, 05-080 Mościska). Z kolei zlikwidowane zakłady prywatne mogły przekazać dokumenty pracownicze na przechowywanie firmom prowadzącym działalność w tym zakresie.

Dokumenty pracownicze zlikwidowanych spółek prawa cywilnego lub handlowego powinien zabezpieczyć syndyk masy upadłości albo likwidator. Powinien on wskazać przechowawcę, któremu przekazał dokumentację lub któremu ma ona zostać przekazana do dalszego przechowywania.

Na podstawie danych przekazanych przez Archiwum Państwowe urzędy wojewódzkie, ministerstwa oraz inne urzędy i instytucje centralne, ZUS opracował wykaz zlikwidowanych zakładów pracy z informacją i adresem, gdzie znajdują się ich dokumenty.

Wskazówki dotyczące miejsc przechowywania dokumentacji (zwłaszcza spółek cywilnych i handlowych zlikwidowanych przed 2002 r.) można uzyskać w wydziałach sądów rejestrowych właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę firmy. W Kielcach będzie to Sąd Rejonowy Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Malików 146a.

Archiwum lub inny podmiot uprawniony do prowadzenia działalności z zakresu przechowywania akt pracowniczych może wydawać odpisy, wypisy, wyciągi oraz zaświadczenia z dokumentacji osobowo-płacowej uwierzytelnione lub podpisane przez osoby kierujące archiwum. 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego