NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 46 (1136) z dn. 15 grudnia 2017r.

Poszkodowany w postępowaniu powypadkowym - Kazimierz Pasternak

Zdarzenie wypadkowe w miejscu pracy zawsze powoduje określone konsekwencje dla zdrowia i życia pracowników, mających status poszkodowanych. Poszkodowany dysponuje określoną paletą praw i obowiązków gwarantowanych ustawowo. Wedle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy jednym z obowiązków poszkodowanego jest powiadomienie o wypadku, bez zbędnej zwłoki, swojego przełożonego, jeśli stan jego zdrowia na to pozwala. Przepisy prawne nie precyzują procedury określającej sposób realizacji tego obowiązku przez poszkodowanego. Są zdarzenia wypadkowe, których jednym ze świadków jest pracodawca, bezpośredni przełożeni lub osoby kierownictwa zakładu, co jest przesłanką zwalniającą z obowiązku powiadomienia o zdarzeniu wypadkowym przez poszkodowanego. Zespół powypadkowy powoływany każdorazowo przez pracodawcę w świetle wymogów określonych w w/w rozporządzeniu jest zobowiązany do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu precyzyjne określenie okoliczności i przyczyn zaistniałego zdarzenia wypadkowego. Jeżeli stan zdrowia poszkodowanego na to zezwala zespół powypadkowy zapoznaje się z wyjaśnieniami poszkodowanego. Dopuszczalna jest zarówno forma pisemna jak i ustna. Pracodawca, na którego terenie miało miejsce zdarzenie wypadkowe, w którym została poszkodowana osoba niebędąca jego pracownikiem jest obowiązany w szczególności zawiadomić niezwłocznie o zdarzeniu pracodawcę poszkodowanego. Na wniosek pracodawcy poszkodowanego pracownika, pracodawca na terenie którego miało miejsce zdarzenie wypadkowe, może ustalić okoliczności i przyczyny zdarzenia z późniejszym przekazaniem dokumentacji wypadkowej pracodawcy poszkodowanego pracownika. Poszkodowany nie może być zmuszany do złożenia wyjaśnień przez zespół powypadkowy z pominięciem jego stanu zdrowia. Wyjaśnienia nie mogą być przez zespół sugerowane i niemające nic wspólnego ze stanem faktycznym. Zespół powypadkowy na podstawie cytowanego rozporządzenia ma obowiązek zapoznać poszkodowanego w zdarzeniu wypadkowym z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem. Ustawodawca nie precyzuje procedury obowiązującej w procesie zapoznania poszkodowanego z treścią protokołu. Niewątpliwie zespół powypadkowy musi dołożyć maksimum wysiłku, aby ustalenia zawarte w protokole powypadkowym były dla poszkodowanego w pełni zrozumiałe, z wyjaśnieniem konsekwencji jakie ostatecznie dotyczyć będą poszkodowanego. Poszkodowany ma prawo zgłoszenia zarówno uwag jak i zastrzeżeń do treści ustaleń zawartych w protokole powypadkowym. O powyższym prawie poszkodowany musi zostać przez zespół powypadkowy poinformowany w sposób dla niego zrozumiały z pominięciem ewentualnych form nacisku, czy zastraszenia. W celach dowodowych zarówno uwagi jak i zastrzeżenia powinny zostać zgłoszone przez poszkodowanego, jako jeden z załączników dokumentacji wypadkowej w formie pisemnej. Poszkodowany nie może być ograniczany w jakikolwiek sposób w przysługującym mu prawie do zgłaszania uwag lub zastrzeżeń. Poszkodowany bezzwłocznie otrzymuje od pracodawcy zatwierdzony protokół, a w sytuacji wypadku śmiertelnego jego rodzina. Warto nadmienić, że poszkodowany ma prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzenia z nich notatek, odpisów oraz kopii.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego