NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 46 (1136) z dn. 15 grudnia 2017r.

Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy w przypadku likwidacji lub reorganizacji szkoły - Marta Śnioch

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i innych placówkach oświatowych, do których mają zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela, są uprawnieni na podstawie tej ustawy do odpraw wynikających z rozwiązania stosunku pracy.

W przypadku, gdy do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem dochodzi z powodu:

§     całkowitej likwidacji szkoły;

§     częściowej likwidacji szkoły albo zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania, które uniemożliwiłyby dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć

- odprawa przysługuje zwalnianemu nauczycielowi bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy. Jej wysokość jest już jednak zróżnicowana w zależności od podstawy nawiązania stosunku pracy. W przypadku zwolnienia z tytułu całkowitej likwidacji szkoły odprawa przysługuje bez względu na wymiar czasu pracy nauczyciela. Natomiast nauczyciel, który został zwolniony z pracy w związku z częściową likwidacją szkoły albo w wyniku zmian organizacyjnych, nabędzie prawo do odprawy na podstawie Karty Nauczyciela tylko wtedy, gdy był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Wyłączenie to nie dotyczy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, który w dniu wypłaty odprawy jest zatrudniony w niepełnym wymiarze w związku z wcześniejszym ograniczeniem zatrudnienia (art. 22 ust. 2a Karty Nauczyciela).

W przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania możliwe jest, za jego zgodą, obniżenie ustalonego mu pensum i wynagrodzenia. Obniżenia można dokonać do wymiaru nie niższego niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć (ograniczenie zatrudnienia).

Nauczycielom zatrudnionym na podstawie mianowania odprawa przysługuje w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

W sytuacji, gdy przed rozwiązaniem stosunku pracy wobec nauczyciela zastosowano ograniczenie zatrudnienia w trybie art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela, wysokość odprawy powinna być ustalona z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed ograniczeniem zatrudnienia.

Nabycie przez nauczyciela mianowanego prawa do odprawy emerytalnej nie wyłącza uzyskania przez niego odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie szkoły (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 2001 r., sygn. akt I PKN 565/00).

Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę, którzy otrzymali wypowiedzenie z przyczyn organizacyjnych na podstawie art. 27 ust. 1 KN, przysługuje odprawa ustalana zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W tym przypadku wysokość odprawy jest uzależniona od okresu zatrudnienia nauczyciela w danej szkole.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego