NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 46 (1136) z dn. 15 grudnia 2017r.

Porady prawne

Nauczyciel z 25 letnim stażem pracy był zatrudniony w szkole na podstawie umowy na czas określony do 31 sierpnia 2017 r. Od kwietnia 2017 r. przebywał nieprzerwanie na zwolnieniu lekarskim, również po ustaniu zatrudnienia, do 10 października 2017 r. Po tym czasie, w związku z niezdolnością do pracy, która wystąpiła w czasie zatrudnienia, pracownik nabył prawo do renty. Co z odprawą, należy się w takim przypadku czy nie?

 

W tej sytuacji należy przyjąć, że nauczycielowi przysługuje jednorazowa odprawa rentowa. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z niezdolnością do dotychczasowej pracy i który z tego powodu otrzymał odprawę pieniężną na podstawie art. 28 Karty Nauczyciela, nie przysługuje już odprawa na podstawie art. 87 KN, jeżeli nauczyciel przechodzi następnie na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2008 r., sygn. akt I PK 54/08).

Nauczyciel ma prawo do odprawy emerytalno-rentowej tylko raz. Jeśli ją otrzymał, a następnie podjął pracę jako nauczyciel (np. przebywając na emeryturze), to po rozwiązaniu tego stosunku pracy nie otrzyma po raz kolejny takiej odprawy.

Nauczyciel może przejść na emeryturę również po rozwiązaniu stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 KN. W tej sytuacji będzie mu przysługiwało prawo do dwóch odpraw – emerytalnej oraz z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 2001 r., sygn. akt I PKN 565/00, nabycie przez nauczyciela mianowanego prawa do odprawy emerytalnej nie wyłącza uzyskania przez niego odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie szkoły.

 

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego