NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 47 (1137) z dn. 22-29 grudnia 2017r.

Porady prawne

Jak liczyć termin przedawnienia urlopu na żądanie?

 

W wyroku z dnia 11 kwietnia 2001 r. (sygn. akt I PKN 367/00) Sąd Najwyższy wskazał, że rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia roszczenia o udzielanie urlopu wypoczynkowego następuje bądź z końcem roku kalendarzowego, za który urlop przysługuje, bądź najpóźniej z końcem pierwszego (obecnie trzeciego) kwartału roku kalendarzowego, jeżeli urlop został przesunięty na ten rok. W odniesieniu do zaległego urlopu na żądanie orzeczenie to nie powinno mieć zastosowania, ponieważ uznanie, że wymagalność roszczenia o udzielnie zaległego urlopu na żądanie już powstała 1 października następnego roku, stoi w sprzeczności z art. 168 k.p., który wyłącza zaległy urlop na żądanie z obowiązku jego udzielenia do 30 września następnego roku.

Ustawodawca nie precyzuje, w jakim terminie pracodawca powinien udzielić pracownikowi zaległego urlopu na żądanie. Przyjmując, że z 1 stycznia kolejnego roku przekształca się on w „zwykły” urlop wypoczynkowy, jego wykorzystanie powinno nastąpić na podstawie planu urlopów w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Trzyletni termin przedawnienia roszczenia o udzielenie zaległego urlopu na żądanie należy więc liczyć od pierwszego dnia następującego po upływie daty wymagalności jego udzielenia, a więc od 1 stycznia roku następującego po końcu roku, w którym uprzednio niewykorzystany urlop na żądanie przerodził się w „zwykły” urlop i powinien podlegać udzieleniu na podstawie planu urlopów. Przedawnienie roszczenia o udzielenie jednego dnia niewykorzystanego urlopu na żądanie z 2017r. rozpoczęłoby swój bieg 1 stycznia 2019r.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego