NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 6 (1143) z dn. 9 lutego 2018r.

Prawotwórcze uprawnienia związkowe - Kazimierz Pasternak

Od jakości i precyzyjnych regulacji zakładowego prawa pracy w znaczącym stopniu zależą codzienne standardy pracy, relacje międzyludzkie i ostateczne efekty funkcjonowania zakładu. Jedną ze stron wymienionego segmentu prawa pracy w hierarchii źródeł prawa lokalizowanych tuż za ustawami i aktami wykonawczymi w znaczeniu ogólnopolskim jest Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” posiadający zarówno reprezentatywność jak i osobowość prawną. Na poziomie zakładów pracy podpisy przedstawicieli komisji zakładowych(podzakładowych) widnieją w zakładowych układach zbiorowych pracy, regulaminach pracy, wynagrodzenia czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Również porozumienia zawierane z pracodawcą na mocy przepisów ustawowych na okoliczność chociażby zwolnień grupowych czy sfinalizowania sporu zbiorowego są sygnowane podpisami przedstawicieli związkowych gremiów wykonawczych. Z inicjatywą zarówno uzgodnienia treści wymienionych dokumentów jak i zmian ich treści w czasie ich obowiązywania mogą występować zarówno pracodawcy mający ustawowy obowiązek w tym zakresie jak i organizacje związkowe. Najczęściej projekt zuzp, czy wymienionych regulaminów opracowuje pracodawca przekazując organizacjom związkowym celem wniesienia uwag, propozycji zmian i wypracowania wspólnego stanowiska przez działające u pracodawcy związki zawodowe. Sensownych, oczekiwanych, często koniecznych uwag, nie sposób opracować z pominięciem pracowników, którzy są głównymi beneficjentami tworzonego prawa. Stąd konieczne konsultacje z pracownikami w sferze szeroko pojętych warunków pracy. Im zasobniejszy w treści projekt tworzonego prawa tym większe szanse na jego uzgodnienie w oczekiwanej przez pracowników formie. Jeśli jeszcze uda nam się legislacyjnie poprawnie skonstruować poszczególne regulacje prawne, to możemy być spokojni o ostateczny efekt.

Tworzone prawo nie może zawierać przepisów nieegzekwowalnych, ogólnikowych z pominięciem rzeczywistych uwarunkowań, w jakich są zatrudnieni pracownicy. Zawsze można błędne regulacje skorygować poprzez uzgodnione aneksy. Wymienionych regulacji prawnych nigdy nie zawiera się z pominięciem możliwości ich zmian. Zakładowe układy zbiorowe pracy podlegają zmianie przez tzw. protokoły dodatkowe uzgodnione między stronami z ostatecznym zatwierdzeniem ich treści przez organ rejestrowy, jakim każdorazowo jest miejscowy Okręgowy Inspektorat Pracy. W przypadku regulaminów, zmian w ich treści dokonuje się za pomocą aneksów. Dobrą okazją do przeglądu już obowiązującego zakładowego prawa pracy przez organizacje związkowe są zawsze początkowe miesiące każdego nowego roku. Trzeba o tym pamiętać i nie pozwolić na dezaktualizację obowiązujących norm prawnych, bo to źle świadczy także o organizacji związkowej.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego