NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 6 (1143) z dn. 9 lutego 2018r.

Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 stycznia 2018r. - Marta Śnioch

Od 1 stycznia 2018r. wprowadzono zasadę, że nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze w szkole mogą korzystać z urlopu wypoczynkowego w ciągu całego roku, a nie jak dotychczas wyłącznie w czasie ferii zimowych. W związku z powyższym dyrektor szkoły, wicedyrektor szkoły, nauczyciel pełniący inne stanowisko kierownicze w szkole, nauczyciel, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów (art. 64 ust. 2a Karty Nauczyciela).

W przypadku niewykorzystania w terminie do 31 grudnia 2017r. przez dyrektora lub wicedyrektora urlopu uzupełniającego, do którego nabył prawo w związku z przypadającą na okres ferii nieobecnością z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną; urlopu macierzyńskiego; rodzicielskiego; ojcowskiego; odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego; wykonywania zadań zleconych przez organ prowadzący lub prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów za zgodą organu prowadzącego urlop ten będzie udzielony na dotychczasowych zasadach – zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dotychczas nauczyciele, którzy realizowali zajęcia np. w szkole i oddziale przedszkolnym byli zatrudniani na podstawie dwóch umów o pracę co uniemożliwiało im uzyskanie zatrudnienia na podstawie mianowania. Ponadto było to utrudnieniem przy korzystaniu z urlopu. W ramach jednej umowy mogli korzystać z niego w czasie ferii, w ramach drugiej zaś w dniach roboczych, a termin urlopu nie miał szans się w pełni pokrywać. Gdy dyrektor decydował się na zawarcie jednej umowy o pracę powstawał zaś problem, na jakich zasadach nauczyciel ma korzystać z urlopu wypoczynkowego.

Nowelizacja Karty Nauczyciela rozwiązuje problem urlopu wypoczynkowego nauczycieli, którzy w ramach jednego stosunku pracy realizują zajęcia zarówno w placówce feryjnej, jak i nieferyjnej. O wymiarze urlopu i zasadach korzystania z niego zdecyduje to, w której z placówek nauczyciel realizuje większą liczbę godzin zajęć. W przypadku, gdy nauczyciel będzie realizował równą liczbę godzin zajęć w obu placówkach – urlop wypoczynkowy ma przysługiwać w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii szkolnych i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 3a Karty Nauczyciela).

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego