NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 6 (1143) z dn. 9 lutego 2018r.

Porady prawne

Zadośćuczynienie za mobbing w świetle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2017 roku (Sygn. Akt I PK 206/16)

 

Zgodnie z definicją zawartą na gruncie przepisu art. 943 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 1666 z późn. zm., dalej jako KP) mianem mobbingu określa się działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.Na mocy przepisu art. 943 § 1 KP pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (co wynika z treści art. 943 § 3 KP).

Istotne znaczenie w kontekście zasądzania zadośćuczynień za mobbing ma wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2017 roku (sygn. akt I PK 206/16). W przedmiotowym orzeczeniu zaakcentowano, iż prawo pracy kieruje się innymi celami niż prawo cywilne, ma m.in. gwarantować zachowanie zdrowia przez pracownika, w związku z czym zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia w wyniku mobbingu powinno nie tylko zrekompensować faktyczną krzywdę doznaną przez pracownika, ale również wypełniać funkcje: represyjno-prewencyjną i wychowawczą w stosunku do pracodawcy, który chociażby tolerował bezprawne zachowania wobec poszkodowanego. Kwota zasądzonego mobbingowanemu pracownikowi zadośćuczynienia powinna zostać ustalona tak, aby w przyszłości pracodawca wystrzegał się tolerowania niedopuszczalnych zachowań w zakładzie pracy, przy czym można je określić w oparciu o wynagrodzenie poszkodowanego.

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego