NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 7 (1144) z dn. 16 lutego 2018r.

Porady prawne

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Zawarłem z byłym już pracodawcą umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia na rok. Po dwóch miesiącach były pracodawca przestał jednak wypłacać odszkodowanie za powstrzymanie się od zakazu konkurencji, ponieważ umowa pozwala mu na odstąpienie od niej w każdym czasie bez uzasadnienia. Czy mogę liczyć na zapłatę przez byłego pracodawcę za pozostałe 10 miesięcy?

 

Posiada Pan roszczenie do byłego pracodawcy o zapłatę odszkodowania za powstrzymywanie się od zakazu konkurencji przez dziesięć miesięcy. Można bowiem zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy, w ciągu oznaczonego terminu.

Termin ten może być określony w dowolny sposób, np. przez podanie konkretnej daty lub zdarzenia. Po upływie określonego terminu uprawnienie do skorzystania z prawa odstąpienia wygasa.

Odstąpienie od umowy dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Ważnym jest, iż jeśli umowa została zawarta na piśmie, odstąpienie wymaga zachowania takiej samej formy, chyba że ustawa lub umowa zastrzegają inną formę, np. szczególną – forma aktu notarialnego, bądź pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Jeśli odstąpienie od umowy o zakazie konkurencji nastąpiło po jej całkowitej albo częściowej realizacji, świadczenia podlegają zwrotowi, a za zrealizowane usługi i za korzystanie z rzeczy odstępujący powinien wypłacić drugiej stronie odpowiednią kwotę. Roszczenia powstają w chwili odstąpienia od umowy, a stają się wymagalne niezwłocznie po wezwaniu zobowiązanego do spełnienia świadczenia.

 

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa w 2018r.

 

Termin minimalne wynagrodzenie za pracę należy rozumieć jako kwotę pełnego wynagrodzenia gwarantowanego pracownikom za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, niezależną od posiadanych przez pracownika kwalifikacji i zaszeregowań osobistych, a także od liczby i rodzaju składników wynagrodzenia stosowanych w konkretnym zakładzie pracy. Można wyróżnić dwie funkcje minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. funkcję ekonomiczną (alimentacyjną), polegającą na dostarczaniu pracownikowi środków do życia oraz funkcję socjalną, chroniącą pracownika przed otrzymywaniem wynagrodzenia niegwarantującego minimum egzystencji, będącego przejawem wyzysku.

Mianem minimalnej stawki godzinowej określa się minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługującą przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi (przytoczona definicja została zawarta na gruncie art. 1 pkt 1a ustawy z dnia 10 października 2002roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. jedn. Dz. U. z 2017 roku poz. 847, dalej jako UoMW).

Zgodnie z treścią § 1 oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 roku (Dz. U. z 2017 roku poz. 1747) od dnia 1 stycznia 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.100,00 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa jest równa kwocie 13,70 zł.

Z porównania do ubiegłorocznych wysokości: minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej (odpowiednio 2.000,00 zł oraz 13,00 zł) wynika, iż w 2018 roku przedmiotowe wartości wzrosły o 5%. W bieżącym roku płaca minimalna netto wyniesie ok. 1.530,00 zł.

W przypadku, gdy pracownik, pomimo zatrudnienia na cały etat, nie otrzymuje płacy minimalnej, wówczas może zwrócić się o interwencję do Państwowej Inspekcji Pracy.

Na mocy przepisu art. 8e UOMW wypłata przyjmującemu zlecenia lub świadczącemu usługi wynagrodzenia za każdą godzinę w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej podlega karze grzywny od 1.000,00 zł do 30.000,00 zł.

 

Oprac.: Dział Pomocy Związkowej

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego

NSZZ „Solidarność”


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego