NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 8 (1145) z dn. 23 lutego 2018r.

Niszczący stres - Kazimierz Pasternak

Nadmierny, niekontrolowany, eskalowany stres w środowiskach pracowniczych rujnuje zdrowie, psychikę człowieka, niszczy międzyludzkie relacje, zagraża bezpieczeństwu w pracy a ostatecznie może zabić.

Obowiązująca ustawa – kodeks pracy nie posiada prawnej regulacji odnoszącej się wprost do przeciwdziałania stresowi w miejscu pracy. Zwalczanie stresu nie jest uwzględnione w ustawowych obowiązkach pracodawcy, co ma miejsce chociażby w przypadku mobbingu, dyskryminacji czy szanowania godności i dóbr osobistych pracownika. Nie oznacza to jednak, że stres należy w środowisku pracowniczym lekceważyć, nim się nie zajmować. Art. 207 § 2 ustawy kodeks pracy nakłada na pracodawcę bezwzględny obowiązek permanentnej ochrony zdrowia i życia pracownika z zastosowaniem najnowszych osiągnięć nauki i techniki. Realizacji tego obowiązku ma służyć między innymi ocena ryzyka zawodowego przy pracach wykonywanych przez pracownika, profilaktyka powypadkowa, wyposażenie pracownika w środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, troska o ergonomiczne wymogi stanowiskowe, sporządzanie zakładowych katalogów prac szczególnie niebezpiecznych i szkodliwych, zapewnianie wypoczynku itp. Wiadomo, że ustawowa troska o ochronę życia i zdrowia pracownika nie może pomijać uwarunkowań psychospołecznych, co często ma miejsce. Stres należy do tej grupy zagrożeń. Jest jedną z częstych przyczyn wypadków przy pracy. Aktualna, cztero-przesłankowa definicja wypadku przy pracy, praktycznie eliminuje możliwość skutecznego udowodnienia, że bezpośrednią przyczyną wypadku przy pracy jest stres, co jest niezrozumiałe. Brak ustawowego, precyzyjnie określonego wymogu przeciwdziałania przez pracodawcę nadmiernemu, niekontrolowanemu poziomowi stresu w miejscu pracy, pozbawia państwowego inspektora pracy egzekwowania tego rodzaju obowiązku, co jest możliwe w przypadku mobbingu. Ograniczone pole manewru w definiowaniu przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy ma również społeczny inspektor pracy wskazując stres, jako potencjalną, bezpośrednią przyczynę wypadku przy pracy. Pozostają regulacje zakładowego prawa pracy, którego jedną ze stron jest każdorazowo zakładowa organizacja związkowa NSZZ „Solidarność”. Nie ma żadnego problemu, aby podjąć próbę umieszczenia obowiązku przeciwdziałania nadmiernemu stresowi i bieżącej kontroli tego niebezpiecznego zjawiska w katalogu obowiązków pracodawcy ze sprecyzowaniem zestawu prawnych narzędzi, aby skutek w postaci minimalizacji stresu był osiągany i egzekwowany.


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego