NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 8 (1145) z dn. 23 lutego 2018r.

Praca kierowcy samochodu ciężarowego, jako praca w szczególnych warunkach w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2018 roku (III UZP 8/17) - Marta Śnioch

W ramach dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego zarysowały się rozbieżności w zakresie wykładni unormowań pozwalających osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1949 roku skorzystać z uprawnień emerytalnych na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie reformy systemu ubezpieczeń społecznych. Wspomniany dysonans dotyczył kwestii czy osoba zatrudniona na pełny etat w charakterze kierowcy samochodu ciężarowego, a więc wykonująca pracę w warunkach szczególnych, uprawniającą do ubiegania się o emeryturę w obniżonym wieku, może skutecznie skorzystać z owych uprawnień, jeżeli służbowo zajmowała się również innymi czynnościami związanymi z przewozem ładunku, które to nie były klasyfikowane, jako praca w warunkach szczególnych. Na gruncie ww. sytuacji wykształciły się w orzecznictwie Sądu Najwyższego dwa podejścia: pierwsze przyjmujące, że realizowanie ubocznych zadań stanowi przeszkodę do starania się przez byłego kierowcę o emeryturę w obniżonym wieku, ponieważ pracownik pracujący na pełny etat nie był w stanie wykonywać pracy polegającej faktycznie tylko na „kierowaniu pojazdem”; drugie uznające, że czynności załadunkowe, wyładunkowe, spedycyjne i konwojowe są integralną częścią zadania przewozowego, które wykonuje kierowca samochodu ciężarowego i w konsekwencji osobie, która w ramach obowiązków pracowniczych – oprócz prowadzenia samochodu – realizowała również pozostałe czynności okołotransportowe, przysługuje, przy spełnianiu pozostałych kryteriów, świadczenie emerytalne w obniżonym wieku.

W uchwale podjętej w dniu 31 stycznia 2018 roku przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego (sygn. akt III UZP 8/17) usunięto opisany wyżej rozdźwięk, stwierdzono w niej bowiem, że: Praca w transporcie kierowcy samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, który ubocznie wykonywał czynności konwojenta, ładowacza lub spedytora w odniesieniu do przewożonych towarów, jest pracą w szczególnych warunkach (art. 32 ust. 1 w związku z art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1383 ze zm. w związku z poz. 2 Działu VIII wykazu A stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, Dz. U. Nr 8, poz. 43 ze zm.).

Reasumując, Sąd Najwyższy rozstrzygnął pojawiające się w przedmiotowej materii rozbieżności na korzyść ubezpieczonych, uznając, że kierowca samochodu ciężarowego, wykonujący ubocznie czynności konwojenta, ładowacza lub spedytora w odniesieniu do przewożonego ładunku, może starać się o uzyskanie emerytury według „starych zasad”.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego