NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 8 (1145) z dn. 23 lutego 2018r.

Porady prawne

 

Z końcem listopada 2017 r. odeszłam z pracy na emeryturę. W związku z tym otrzymałam dodatkową nagrodę, tzw. „pożegnalną” w wysokości 5.000,00 zł brutto. Od tej kwoty zostały potrącone składki ZUS. Czy pracodawca prawidłowo potrącił w/w składki?
 
Pracodawca prawidłowo postąpił. Nagrody pieniężne należy obciążyć składkami ZUS.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Ze składkowania wyłączone są jednak niektóre rodzaje przychodów, w tym m.in. odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. W opisywanym przypadku nie mamy do czynienia z odprawą wynikająca z Kodeksu Pracy, lecz z dobrowolną nagrodą okolicznościową.
W związku z powyższym nagroda, która stanowi przychód ze stosunku pracy (a w tym przypadku mamy niewątpliwie z taką do czynienia), podlega składkowaniu w miesiącu uzyskania tego przychodu.
 
 
Przebywam na urlopie rodzicielskim i pobieram zasiłek macierzyński.
Łączę urlop z pracą na pół etatu w firmie. Dodatkowo firma, w której jestem zatrudniona, zawarła ze mną umowę zlecenia. Czy zlecenie w tym przypadku jest oskładkowane jak zlecenie zawarte z pracodawcą czy jak zlecenie z obcym podmiotem?
 
Wykonywanie zlecenia w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego (wypłacanego również w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego bądź urlopu rodzicielskiego) skutkuje wyłącznie obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy zdrowotnej). Odmienna jest jednak sytuacja, gdy zleceniobiorca zawarł umowę ze swoim pracodawcą albo wykonuje umowę na jego rzecz, w czasie gdy łączy pobieranie zasiłku macierzyńskiego z pracą. Wtedy z tytułu umowy zlecenia podlega ubezpieczeniom tylko jako pracownik, ale w podstawie wymiaru składek ze stosunku pracy trzeba uwzględnić przychód ze zlecenia.
W okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego tytuł do ubezpieczeń, jakim jest stosunek pracy, ulega zawieszeniu. W jego miejsce, jako tytuł obowiązkowych ubezpieczeń wchodzi zasiłek macierzyński (umowa o pracę zasadniczo nie jest tytułem do ubezpieczeń w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego). Zupełnie inna sytuacja występuje wtedy, gdy pracownik wybiera opcję powrotu do pracy w zmniejszonym wymiarze czasu pracy (nie więcej niż 1/2 etatu) i nadal pobiera zasiłek macierzyński (art. 1821e § 1 Kodeksu pracy).
Wówczas ma dwa tytuły do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Skoro podlega ubezpieczeniom jako pracownik, to i umowa cywilnoprawna (zlecenia, a także umowa o dzieło), którą zawrze ze swoim pracodawcą, musi zostać oskładkowana.
Oprac.: Dział Pomocy Związkowej
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność
 

Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego