NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Tygodnik Solidarność Świętokrzyska nr 9 (1146) z dn. 2 marca 2018r.

Słowniczek pojęć związkowych

KADENCJA

Okres sprawowania funkcji przez statutowe władze Związku wszystkich szczebli. Termin obowiązkowych wyborów na nową kadencję określa Komisja Krajowa w drodze uchwały. Początkiem kadencji władzy stanowiącej jest rozpoczęcie pierwszego posiedzenia tej władzy w nowej kadencji. Władza wykonawcza i kontrolna jest uprawniona do odbycia swego pierwszego posiedzenia w nowej kadencji, jeżeli dokonano wyboru co najmniej połowy jej członków wybieranych przez władzę stanowiącą danej jednostki organizacyjnej. Początek kadencji danej władzy jest jednocześnie momentem zakończenia poprzedniej kadencji. Obecnie kadencja trwa 4 lata. Wszystkie funkcje obsadzane w trakcie trwania kadencji można pełnić jedynie do końca bieżącej kadencji.

 

GŁOSOWANIA

 

Większość bezwzględna

Większość bezwzględna, jest to warunek stawiany głosowaniu polegający na tym, że dla przyjęcia projektu decyzji konieczne jest uzyskanie poparcia ponad połowy oddanych głosów ważnych.

 

Ponad polowa oddanych głosów ważnych

Sformułowanie „ponad połowa” oznacza, że liczba otrzymanych głosów jest większa niż liczba równa połowie wszystkich ważnych oddanych głosów, a więc nie musi to być 50% + jeden głos, lecz wystarczy tylko 50% +1/2 głosu. W głosowaniach wyborczych, aby uzyskać mandat na daną funkcję trzeba - oprócz wielu innych warunków - otrzymać ponad połowę oddanych głosów ważnych. Kryterium ważności głosu określa precyzyjnie Ordynacja Wyborcza Związku.

 

Większość bezwzględna głosów uprawnionych

Większość bezwzględna głosów uprawnionych w głosowaniu, jest to warunek stawiany głosowaniu polegający na tym, że dla przyjęcia projektu decyzji konieczne jest uzyskanie poparcia ponad połowy wszystkich uprawnionych do głosowania (wybranych), a nie tylko obecnych w trakcie posiedzenia członków danej władzy. Taka większość wymagana jest m.in. w trakcie głosowania przez KZD zmian w Statucie Związku.

 

Większość zwykła

Większość zwykła oznacza, że w wyniku głosowania przyjęty projekt uzyskał więcej głosów „za” niż „przeciw”. Uchwały, decyzje, stanowiska, itp. - z wyjątkiem zastrzeżonych w Statucie lub innych dokumentach prawa wewnątrzzwiązkowego - przyjmowane są przez statutowe władze wszystkich struktur Związku zwykłą większością głosów.

 

Głosowanie tajne

Głosowaniem tajnym jest głosowanie przeprowadzone w sposób gwarantujący głosującemu prawo do nie ujawniania swojej decyzji w danym głosowaniu. Na ogół dokonuje się to przy użyciu kartek wrzuconych do urny.

 

Głosowanie - jawne

Głosowaniem jawnym jest głosowanie ujawniające decyzje głosujących nad danym wnioskiem, np. dokonywane przez podniesienie ręki.

 

Głosowanie imienne

Głosowaniem imiennym jest głosowanie jawne, w którym odnotowuje się w protokole decyzję głosującego w danym głosowaniu. Sposób przeprowadzenia głosowania imiennego powinien określać regulamin obrad, a w przypadku jego braku sposób głosowania należy określić przed jego rozpoczęciem.

 

Głosowanie zwykłe

Głosowaniem zwykłym jest głosowanie nad projektem decyzji (tezą) - każdy głosujący ma trzy możliwości oddania głosu:

- „za” - głosujący jest za podjęciem danej decyzji,

- „przeciw” - głosujący jest przeciwny danej decyzji,

- „wstrzymuje się” - głosujący nie jest ani „za” ani „przeciw”.

 

Głosowanie wyborcze

Głosowaniem wyborczym jest głosowanie, w którym spośród kandydatów (np. zgłoszonych do pełnienia określonych funkcji - członków władz, delegatów, przedstawicieli) wybiera się ustaloną liczbę osób. W głosowaniach wyborczych głosujący podejmuje decyzję o poparciu lub braku poparcia dla danego kandydata. W głosowaniach tych nie ma głosu wstrzymującego.

Głosowania dotyczące wyborów statutowych władz Związku wszystkich szczebli są zawsze głosowaniami tajnymi.

 

Głosowanie stanowiące

Głosowaniem stanowiącym jest głosowanie rozstrzygające o przyjęciu lub odrzuceniu projektu danej decyzji

 

Głosowanie sondażowe

Głosowaniem sondażowym jest głosowanie, w którym wybiera się w celu poddania głosowaniu stanowiącemu jeden spośród kilku projektów decyzji.

Głosowanie sondażowe staje się stanowiącym w przypadku poparcia jednej z propozycji przez ponad połowę głosujących.

 


Udostępnij

Pozostałe artykuły tego wydania:


wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego