NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Działalność i struktura

Jak założyć związek zawodowy NSZZ "Solidarność"
w zakładzie pracyMasz problemy w pracy ? Za mało zarabiasz ?
Nie wolno Ci iść na zwolnienie lekarskie ?
W Twojej umowie o pracę jest inna kwota niż w tabeli płac ?
Zastanów się, czy tylko Ty masz podobne zastrzeżenia.

Krok 1:
Porozmawiaj z kolegami. Może oni myślą podobnie?

Krok 2:
Skontaktuj się z Zarządem Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" – Kielce, ul. Planty 16A, tel. 041-34-477-03 (w godz. 8.00-16.00 codziennie, z wyjątkiem sobót) albo z kimś, kto należy do Związku, kogo znasz i komu ufasz. Musisz mieć wsparcie osoby, która zna prawo związkowe, wie, jak przeprowadzić zebranie wyborcze, umie odpowiedzieć na każdą wątpliwość. Jeden błąd - niezawiniony, niezamierzony - i cały twój wysiłek może pójść na marne, więc nie ryzykuj.

Krok 3:
Zorganizuj zebranie. Najlepiej poza miejscem pracy.

Może jest ktoś, kto bardzo angażuje się w tę sprawę, tak jak Ty? Poproś go o pomoc. Pamiętaj: wszyscy Twoi koledzy muszą mieć poczucie, że to oni sami organizują się w Związek, a nie, że to ktoś ich do tego przymusza.

Zaproponuj kolegom założenie Związku Zawodowego, który broniłby Waszych interesów. Nie trzeba tworzyć zupełnie nowego Związku - wystarczy przyłączyć się do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". "Solidarność" ma wielu dobrych działaczy, którzy pomagają takim jak Wy. "Solidarność" ma prawników i ekonomistów. "Solidarność" ma doświadczenia, którymi chce się z Wami podzielić.

Krok 4:
Stale kontaktuj się z osobą odpowiedzialną za organizowanie Związku w naszym regionie.

Weź od nas deklaracje związkowe. Deklaracje powinieneś mieć od tej pory zawsze przy sobie. Im więcej zorganizuje się Was w Związek, tym większa będzie jego siła w zakładzie pracy.

Krok 5:
Związek istnieje.. i co dalej?

Założyliście już Związek w swoim zakładzie pracy. Gratulujemy! Ale nasza rola nie kończy się na pogratulowaniu Wam i wydaniu Wam zaświadczenia o wpisie do rejestru.

Pomożemy Wam założyć konto - to niezbędna operacja, abyście mogli odprowadzać składki członkowskie

Pomożemy Wam uporządkować papiery po wyborach - musicie wiedzieć, kto jest członkiem komisji zakładowej, a kto rewizyjnej

Przeszkolimy Waszych działaczy z zakresu prawa pracy, bhp, układów zbiorowych. Ale to nie koniec naszej roli!

Będziemy wam pomagać w każdej sytuacji. To jest właśnie "Solidarność". Będziemy obecni, gdy zaczniecie rozmawiać z szefem - musicie z nim rozmawiać! Właśnie po to założyliście Związek - by wynegocjować u szefa zmianę tego, co się wam nie podoba.

Nie będziemy Was oszukiwać - czeka Was długa, żmudna i ciężka praca. Pracodawca będzie próbował Was zniechęcić do pracy związkowej. Może spróbuje intryg i skłócania Was z załogą. Może będzie udawał, że jest po waszej stronie, żeby Was zmylić. Ale pamiętajcie: jesteśmy z Wami i będziemy Wam pomagać, ilekroć nas poprosicie. Macie teraz do dyspozycji doświadczonych działaczy związkowych, prawników i ekonomistów. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Właśnie dlatego nazywamy się "Solidarność", bo jesteśmy solidarni ze wszystkimi naszymi członkami.

Ale nie załatwiamy nic za Was. Nie będziemy negocjować układu zbiorowego za członków Związku w Waszym zakładzie pracy. Nie wyjdziemy za członków Waszej Komisji Zakładowej do pracowników Waszej firmy i nie będziemy ich namawiać by Was popierali. Musicie sami to robić. Potraficie to zrobić. Z naszą pomocą, ale sami.

Nigdy nie wolno Wam zapomnieć, że Związek Zawodowy tworzą ludzie. WASI KOLEDZY. Ci, którzy Was wybrali do władz zakładowych. Trzeba z nimi zawsze rozmawiać, przekonywać, pytać o zdanie - muszą czuć i widzieć, że jesteście z nimi, a nie tylko obok nich. Nikt nie ma monopolu na nieomylność. Nawet najlepszy przewodniczący komisji zakładowej. Nawet najlepiej przeszkolony działacz.

Założyliście Związek?
Świetnie!
A teraz słuchajcie swoich pracowników.
Wy jesteście dla nich.
Rozmawiajcie z nimi.
Właśnie tak stworzycie i utrzymacie prawdziwą siłę Waszego Związku

 

UCHWAŁA KK nr 8/05
ws. zasad tworzenia i rejestracji organizacji zakładowych i międzyzakładowych

 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 61 ust. 2 w związku z postanowieniami § 20 oraz § 41 ust. 1 Statutu NSZZ „Solidarność” oraz Ustawy  o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r., nr 269, poz. 2681 z późn. zm.), określa zasady tworzenia oraz rejestracji organizacji zakładowych i międzyzakładowych.

 

Przepisy ogólne

§ 1

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o organizacji zakładowej to postanowienia ich dotyczące odnoszą się również odpowiednio do organizacji międzyzakładowej oraz organizacji podzakładowej.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o komisji zakładowej to postanowienia ich dotyczące odnoszą się również odpowiednio do komisji międzyzakładowej oraz komisji podzakładowej.

3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o Statucie należy przez to rozumieć obowiązujący Statut NSZZ „Solidarność”.

§2

1. Osoby, zatrudnione u danego pracodawcy, wyrażające wolę założenia organizacji NSZZ „Solidarność” tworzą, zgodnie z postanowieniami § 20 Statutu tymczasową komisję zakładową.

2. Osoby, zatrudnione u więcej niż jednego pracodawcy, wyrażające wolę założenia organizacji międzyzakładowej, tworzą tymczasową komisję międzyzakładową. W skład tymczasowej komisji międzyzakładowej powinni wchodzić pracownicy zatrudnieni u wszystkich pracodawców, którzy będą objęci działaniem tej organizacji.

3. Tymczasowa komisja zakładowa lub międzyzakładowa musi liczyć nie mniej, niż trzy osoby.

Zasady postępowania przy rejestracji organizacji zakładowej

§ 3

1. Tymczasowa komisja zakładowa składa pisemny wniosek o zarejestrowanie organizacji zakładowej do właściwego terytorialnie zarządu regionu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wniosek winien być rozpatrzony niezwłocznie.

§ 4

1. Zarząd regionu powinien, między innymi, poinformować tymczasową komisję zakładową, że z momentem rejestracji organizacji zakładowej:
1) tymczasowa komisja zakładowa nabywa prawa władzy związkowej i działa do czasu wyboru statutowych władz organizacji;
2) ochrona przewidziana w art. 32 Ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. z późniejszymi zmianami, dotyczy również pracowników imiennie wskazanych uchwałą tymczasowej komisji zakładowej przez okres 6 miesięcy od dnia zarejestrowania organizacji zakładowej;
3) dana organizacja, z chwilą rejestracji w zarządzie regionu, staje się osobą prawną i w związku z tym ma ustawowy obowiązek dokonania niezwłocznego zgłoszenia do właściwego miejscowo urzędu statystycznego a następnie, po uzyskaniu numeru REGON do właściwego miejscowo urzędu skarbowego celem uzyskania numeru NIP.
4) zgodnie z postanowieniami § 42 ust. 7 i 8 Statutu, czynności prawne w imieniu organizacji zakładowej podejmuje, upoważnionych stosowną uchwałą tymczasowej komisji zakładowej, co najmniej dwóch jej członków.

2. Po dokonanej rejestracji organizacji zakładowej, zarząd regionu wydaje tymczasowej komisji zakładowej następujące zaświadczenia:
 1) o rejestracji organizacji zakładowej – wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
 2) o rejestracji organizacji zakładowej z przeznaczeniem dla urzędu statystycznego w celu otrzymania numeru identyfikacyjnego REGON – wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 3;
 3) o rejestracji organizacji zakładowej z przeznaczeniem dla urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru identyfikacji podatkowej NIP – wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 4;
 4) o rejestracji organizacji zakładowej przeznaczony dla pracodawcy (dla kierownictwa zakładu pracy) – wzór zaświadczenia jest załącznik nr 5.

Zgłoszenie organizacji zakładowej do odpowiednich urzędów

§ 5

1. Tymczasowa komisja zakładowa ma obowiązek złożyć do właściwego miejscowo urzędu statystycznego wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Wniosek składa się na, pobranym uprzednio z tego urzędu, formularzu RG – 1. Do wniosku dołącza się zaświadczenie, o którym mowa w § 3 ust 2 pkt 2.

2. Na podstawie powyższych dokumentów, organizacji zakładowej zostanie nadany niepowtarzalny numer identyfikacyjny REGON.

§ 6

1. Tymczasowa komisja zakładowa ma obowiązek złożyć do właściwego miejscowo urzędu skarbowego wniosek o nadanie numer identyfikacji podatkowej NIP. Wniosek składa się na, pobranym uprzednio z tego urzędu, formularzu NIP – 2. Wniosek, będący zgłoszeniem identyfikacyjnym osoby prawnej, jaką stanowi organizacja zakładowa, zawiera w szczególności pełną i skróconą nazwę, numer identyfikacyjny REGON, adres siedziby, formę organizacyjno – prawną (kwadrat 2 - wyodrębniona jednostka wewnętrzna będąca podatnikiem lub płatnikiem) dane identyfikacyjne zarządu regionu oraz nazwę prowadzonego przez niego rejestru i numer, pod którym organizacja zakładowa została zarejestrowana. Do wniosku dołącza się zaświadczenie, o którym mowa w § 3 ust 2 pkt 3.

2. Na podstawie powyższych dokumentów organizacji zakładowej zostaje nadany numer identyfikacji podatkowej NIP.

3. Wraz z wnioskiem na formularzu NIP – 2, tymczasowa komisja zakładowa składa w urzędzie skarbowym pismo o zwolnienie z obowiązku składania miesięcznych deklaracji CIT – 2 na rzecz zeznania rocznego CIT – 8; wzór pisma jest zał. nr 6.

Dokumentacja rejestrowa prowadzona przez zarząd regionu

§ 7

Zarząd regionu prowadzi następujące rejestry organizacji:

1) Rejestr Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu (nazwa Regionu), w którym rejestrowane są organizacje zakładowe oraz organizacje międzyzakładowe;
2) Rejestr Organizacji Podzakładowych Regionu (nazwa Regionu), w którym rejestrowane są organizacje podzakładowe;
3) Rejestr Organizacji Wydziałowych i Oddziałowych Regionu (nazwa Regionu), w którym rejestrowane są organizacje wydziałowe funkcjonujące na terenie danego regionu, a będące częścią organizacji zakładowej zarejestrowanej w innym regionie.

§ 8

1. Każda z organizacji zakładowych, międzyzakładowych, oraz podzakładowych zarejestrowanych w regionie posiada indywidualną Kartę Informacyjną Organizacji (nazwa organizacji).

2. Karta informacyjna organizacji zawiera niezbędne dane identyfikacyjne organizacji a w szczególności:
1) pełną nazwę organizacji;
2) numer rejestracyjny organizacji;
3) pełną nazwę wraz z adresem zakładu (zakładów) pracy, który(e) obejmuje swoją działalnością organizacja;
4) adres siedziby organizacji;
5) telefony, fax, e-mail organizacji;
6) NIP organizacji;
7) nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego organizacji;
8) przynależność do sekcji branżowej lub branżowych;
9) ogólną liczbę pracowników zatrudnionych u pracodawcy (pracodawców) objętego (tych) działalnością tej organizacji;
10) ogólną liczbę członków organizacji.

3. Komisja zakładowa ma obowiązek informować zarząd regionu o zmianach danych wymienionych w ust. 2 oraz przekazywać regularnie zarządowi regionu ankiety informacyjne, zgodnie z postanowieniami odrębnej uchwały Komisji Krajowej ws. aktualizacji danych o stanie Związku.

Postanowienia końcowe

 § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Gdańsk, 13 kwietnia 2005 r.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
Sekretarz KK NSZZ „Solidarność”
(-) Małgorzata Franczyk

 

 Zał. nr 1

.............................., dnia................200   r.

 

Zarząd Regionu ...................................................... NSZZ „Solidarność”

.................................................................................................................
(adres siedziby zarządu regionu)

 

Dotyczy: zarejestrowania Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w
........................................................................................................................................................................
(nazwa zakładu pracy)

Informujemy, że w dniu .......... 200..r. odbyło się zebranie osób, które zadeklarowały chęć przynależności do NSZZ „Solidarność” – lista tych osób jest zał. A.

Zebrani podjęli w tej sprawie uchwałę – zał. B i wyłonili Tymczasową Komisję Zakładową w następującym składzie:
1) Przewodniczący TKZ................................................................
2) sekretarz TKZ ............................................................................
3) skarbnik TKZ .............................................................................
(ewentualnie dalsi członkowie TKZ)

Na podstawie powyższych informacji i załączonych dokumentów, składamy wniosek o zarejestrowanie Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w

..................................................................................................................................................
(pełna nazwa zakładu pracy)

w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu ....................................................................................................................................

Adres i telefon kontaktowy TKZ .......................................................................................................................................................

Informacje o zakładzie.
Pełna nazwa:...............................................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................................
Telefon:........................................................................................................................................
Branża zakładu:................................................

Podpisy członków
Tymczasowej Komisji Zakładowej

1. .........................................................
2. .........................................................
3. .........................................................

 

LISTA OSÓB

pracowników zakładu: ............................................................................................................,
(pełna nazwa zakładu pracy)

które, na zebraniu w dniu ...............200.. r. zadeklarowały chęć przynależności do NSZZ „Solidarność”.

 

Lp. Imię i Nazwisko Podpis
1.    
2.    
3.    
     
     
     
     
     
     

 

zał. B

UCHWAŁA
ws. założenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność”

Zebrani w dniu ............200... r. pracownicy
........................................................................................................................................................
(pełna nazwa zakładu pracy)

wyrażają wolę założenia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” i powierzają funkcje w Tymczasowej Komisji Zakładowej niżej wymienionym osobom.

1. Przewodniczący TKZ - .....................................................................................................
2. Sekretarz TKZ - ..................................................................................................................
3. Skarbnik TKZ - ...................................................................................................................

(ewentualnie dalsi członkowie TKZ)

Podpisy osób obecnych na zebraniu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.

 

Zał. nr 2

................................, dnia .............. 200... r.

 

POŚWIADCZENIE  REJESTRACJI

 

Zarząd Regionu ....................................... NSZZ „Solidarność” zaświadcza, że Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność”  w

...................................................................................................................................................
(pełna nazwa zakładu pracy)

jest zarejestrowana w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu ....................................... pod numerem: ................... .

Data zarejestrowania: ............................... .

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 z późniejszymi zmianami oraz postanowieniami § 17 Statutu NSZZ „Solidarność”, wymieniona powyżej Organizacja Zakładowa posiada osobowość prawną.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” został zarejestrowany dnia 10.12.2001 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych, Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS: 0000059630.

 

 

Zał. nr 3

................................, dnia .............. 200... r.

POŚWIADCZENIE  REJESTRACJI
dla Urzędu Statystycznego

Zarząd Regionu ....................................... NSZZ „Solidarność” zaświadcza, że Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w

...................................................................................................................................................
(pełna nazwa zakładu pracy)

jest zarejestrowana w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu ....................................... pod numerem: ................... .

Data zarejestrowania: ............................... .

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 z późniejszymi zmianami oraz postanowień § 17 Statutu NSZZ „Solidarność”, wymieniona powyżej Organizacja Zakładowa posiada osobowość prawną.

Władzą wykonawczą Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w
...................................................................................................................................................
(pełna nazwa zakładu pracy)

jest Tymczasowa Komisja Zakładowa w następującym składzie:

1. Przewodniczący TKZ - .......................................................................................................
2. Sekretarz TKZ - ....................................................................................................................
3. Skarbnik TKZ - .....................................................................................................................
(ewentualnie dalsi członkowie TKZ)

Na podstawie § 42 ust. 7 i 8 Statutu NSZZ „Solidarność”, zarejestrowanego na mocy Postanowienia z dnia 21 lipca 2004 r. Sądu Rejonowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. GD. XII NS-REJ. KRS/8281/4/751), Tymczasowa Komisja Zakładowa może wskazać co najmniej 2 osoby ze swego składu do podejmowania czynności prawnych.
Powyższe zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia Urzędowi Statystycznemu.

 

 

Zał. nr 4

................................, dnia .............. 200... r.

POŚWIADCZENIE  REJESTRACJI
dla Urzędu Skarbowego

Zarząd Regionu ....................................... NSZZ „Solidarność” zaświadcza, że Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w
...................................................................................................................................................
(pełna nazwa zakładu pracy)

jest zarejestrowana w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu ....................................... pod numerem: ................... .

Data zarejestrowania: ............................... .

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 z późniejszymi zmianami oraz postanowień § 17 Statutu NSZZ „Solidarność”, wymieniona powyżej Organizacja Zakładowa posiada osobowość prawną.

Władzą wykonawczą Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w
......................................................................................................................................
(pełna nazwa zakładu pracy)

jest Tymczasowa Komisja Zakładowa w następującym składzie:

1. Przewodniczący TKZ - .......................................................................................................
2. Sekretarz TKZ - ....................................................................................................................
3. Skarbnik TKZ - .....................................................................................................................
(ewentualnie dalsi członkowie TKZ)

Na podstawie § 42 ust. 7 i 8 Statutu NSZZ „Solidarność”, zarejestrowanego na mocy Postanowienia z dnia 21 lipca 2004 r. Sądu Rejonowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. GD. XII NS-REJ. KRS/8281/4/751), Tymczasowa Komisja Zakładowa może wskazać co najmniej 2 osoby ze swego składu do podejmowania czynności prawnych.

Powyższe zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia Urzędowi Skarbowemu.

 

 

Zał. nr 5

................................, dnia .............. 200... r.

PAN DYREKTOR
.....................................................................
......................................................................
......................................................................

Zarząd Regionu ....................................... NSZZ „Solidarność” zaświadcza, że Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w
...................................................................................................................................................
(pełna nazwa zakładu pracy)

jest zarejestrowana w Rejestrze Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku Regionu ....................................... pod numerem: ................... .
Data zarejestrowania: ............................... .
Władzą wykonawczą Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w
...................................................................................................................................................
(pełna nazwa zakładu pracy)

jest Tymczasowa Komisja Zakładowa w następującym składzie:

1. Przewodniczący TKZ - .......................................................................................................
2. Sekretarz TKZ - ....................................................................................................................
3. Skarbnik TKZ - .....................................................................................................................
(ewentualnie dalsi członkowie TKZ)

Zgodnie z art.15 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 z późniejszymi zmianami oraz postanowieniami § 17 Statutu NSZZ „Solidarność”, wymieniona powyżej Organizacja Zakładowa posiada osobowość prawną, a jej władzą wykonawczą – zarządem w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. - jest Tymczasowa Komisja Zakładowa.

Ochrona przewidziana w art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 z późniejszymi zmianami przysługuje także, na podstawie ust. 7 tegoż artykułu, nie więcej niż trzem pracownikom imiennie wskazanym uchwałą Tymczasowej Komisji Zakładowej.

Na podstawie § 42 ust. 7 i 8 Statutu NSZZ „Solidarność”, zarejestrowanego na mocy Postanowienia z dnia 21 lipca 2004 r. Sądu Rejonowego w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. GD. XII NS-REJ. KRS/8281/4/751), Tymczasowa Komisja Zakładowa może wskazać co najmniej 2 osoby ze swego składu do podejmowania czynności prawnych.

 

 

Zał. nr 6

................................, dnia .............. 200... r.

URZĄD SKARBOWY
......................................................................
......................................................................

OŚWIADCZENIE
o zwolnieniu z obowiązku składania deklaracji CIT – 2 w roku 200...
.

Zgodnie z art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654) oświadczam, że jestem podatnikiem, o którym mowa w art. 25 ust. 4 w/w ustawy i nie osiągam przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 tej ustawy oraz nie dokonuję wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b tej ustawy i w związku z tym jestem, od dnia złożenia tego oświadczenia, zwolniony z wynikającego z art. 25. ust. 1 w/w ustawy, obowiązku comiesięcznego składania deklaracji CIT – 2.

Jednocześnie oświadczam, że w przypadku zmiany stanu faktycznego, uzasadniającego to zwolnienie, będę bez wezwania stosować przepisy art. 25 ust. 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego