NSZZ Solidarność Region ŚwiętokrzyskiNewsletter

Dział Projektów Europejskich

Działalność Działu zawieszona

  1. Tworzenie i prowadzenie projektów europejskich
  2. Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej
  3. Współpraca z instytucjami i organizacjami w sprawach Działu
 

Projekty zakończone

Gotowi na przyszłość!

Celem projektu jest promocja podnoszenia kwalifikacji na terenie województwa świętokrzyskiego ze szczególnym naciskiem na przeciwdziałanie stereotypom w postrzeganiu ról społecznych kobiety i mężczyzny.

W ramach Projektu prowadzona jest partnerska inicjatywa informacyjno-promocyjna dotycząca stałego podnoszenia kwalifikacji. Działania skierowane są do pracodawców, pracownic i pracowników oraz do ogółu społeczności województwa świętokrzyskiego.

Wydawany jest też Informator Szkoleniowy. Ukazuje się co kwartał i stanowi obszerną ofertę instytucji szkoleniowych na terenie województwa świętokrzyskiego. Wydanie kwartalnika jest możliwe dzięki stworzeniu sieci współpracy z instytucjami szkoleniowymi. Biuletyn informacyjny dostępny jest również na stronie internetowej www.gotowinaprzyszlosc.pl.

Planowana jest również intensywna kampania promocyjno-informacyjna. Wyemitowane zostaną spoty informacyjne w regionalnych telewizjach i rozgłośniach radiowych, w prasie regionalnej i lokalnej zostaną zamieszczone ogłoszenia, a na autobusach oraz bilbordach pojawią się materiały promujące Projekt.
 

przejdź do strony projektu

 

 

Nowoczesna komunikacja - efektywny dialog!

Celem projektu jest usprawnienie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej organizacji związkowej, oraz popularyzacja wśród pracowników przystępowania do organizacji pracowniczych na terenie województwa świętokrzyskiego.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl konferencji dotyczący poprawy komunikacji w organizacji związków zawodowych. Konferencje skierowane będą do członków związków zawodowych, przedstawicieli największych zakładów pracy, a także przedstawicieli władz samorządowych i organizacji partnerów społecznych. Dzięki uczestnictwu praktyków oraz przedstawicieli świata nauki możliwe będzie przedstawienie znaczenia dialogu społecznego oraz wpływu jaki wywiera on na rozwój regionalny, a także znaczenia prawidłowej organizacji i komunikacji dla organizacji pracodawców i pracowników.
Kolejne działania w ramach projektu:

  • przeprowadzenie kampanii promującej korzyści wynikające z przystępowania do organizacji związkowych;
  • uruchomienie Punktu Informacyjnego, w którym zainteresowane osoby będą mogły uzyskać szczegółowe na temat działalności związków zawodowych;
  • przeprowadzenie spotkań informacyjnych w 10 miastach powiatowych na temat organizowania się pracowników;
  • wydanie Informatora Komunikacji Związkowej – publikacji będącej swoistym przewodnikiem dla członków organizacji, ukazującej znaczenie komunikacji związku w rozwoju dialogu społecznego.

przejdź do strony projektu

 

Praca, kwalifikacje, rodzina - lepsza przyszłość!

Celem projektu jest promocja zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw na terenie województwa świętokrzyskiego.

Pierwszy etap projektu to wydanie kwartalnika zawierającego informacje na temat aktualnych ofert szkoleniowych na terenie województwa świętokrzyskiego. Będzie on stanowić obszerną ofertę instytucji szkoleniowych w zwartej i przejrzystej formie. Wydanie kwartalnika stało się możliwe dzięki stworzeniu sieci współpracy z instytucjami szkoleniowymi.
Drugi etap projektu ma na celu przekazanie mieszkańcom świętokrzyskiego kompleksowej informacji na temat elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy dla godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Za pośrednictwem konferencji i spotkań organizowanych w miastach powiatowych regionu świętokrzyskiego pragniemy uświadomić społeczeństwu, iż należy godzić życie rodzinne z zawodowym. Zostaną także wydane publikacje dla pracowników i pracodawców. Wszystkie te działania zostaną wsparte promocyjno – informacyjną kampanią medialną.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

przejdź do strony projektu

 

Konkurencyjne i odpowiedzialne świętokrzyskie

Celem nadrzędnym projektu jest przyczynienie się do promowania idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w szczególności w odniesieniu do rynku pracy i środowiska naturalnego na terenie województwa świętokrzyskiego.

Do tak podjętego celu głównego sformułowano następujące cele szczegółowe:

  1. Wzmocnienie współpracy między regionalnymi organizacjami pracowników i pracodawcami zmierzającej do uznania zasadności problematyki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
  2. Zwiększenie świadomości i pozyskanie lub poszerzenie wiedzy społeczeństwa zamieszkującego region województwa świętokrzyskiego na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
  3. Udostępnienie pracodawcom i pracownikom wysokiej jakości informacji na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i jego wpływie na lokalny rynek pracy.

Projekt był realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

przejdź do strony projektu

wstecz
 


Kapitał ludzki Unia Europejska

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego